Aktualności

Cisco Engi­neer Incu­ba­tor (https://​neta​cad​.us19​.list​-man​age​.com/​t​r​a​c​k​/​c​l​i​c​k​?​u​=​7​d​24​a​a​5​c​d​875​e​e​e​f​a​c​b​d​0​b​26​c​&​a​m​p​;​i​d​=​6​d​a​2​a​f​d​17​c​&​a​m​p​;​e​=​307​c​f​e​7​c​5​d) to pro­gram edukacyjno-​rozwojowy adresowany do stu­den­tów ostat­nich lat lub tegorocznych absol­wen­tów kierunków tech­nicznych uczelni wyższych (licenc­jat, inżynier, mag­is­ter)

Pro­gram trwa 6 miesięcy (październik-​kwiecień), jest twor­zony przez inżynierów i ekspertów Cisco spec­jal­nie dla stu­den­tówzain­tere­sowanych pod­niesie­niem swoich kom­pe­tencji i rozpoczę­ciem kari­ery w najlep­szych fir­mach w branży IT. Pro­gram jest ofer­owany w całości zdal­nie, a każdego roku bierze w nim udział ponad 100 uczest­ników, reprezen­tu­ją­cych kilka kra­jów. Zdoby­wają oni prak­ty­czne umiejęt­ności w zakre­sie tech­nologii Cisco oraz kompte­tencje komu­nika­cyjne i biz­ne­sowe poszuki­wane przez pra­co­daw­ców. Pro­gram Inku­ba­tora umożli­wia także bezpośredni kon­takt z inzynierami Cisco, rekruterami, man­agerami zespołów oraz pozwala na poz­nanie kul­tury pracy w fir­mie wielokrot­nie nagradzanej tytułem Great Place to Work (https://​neta​cad​.us19​.list​-man​age​.com/​t​r​a​c​k​/​c​l​i​c​k​?​u​=​7​d​24​a​a​5​c​d​875​e​e​e​f​a​c​b​d​0​b​26​c​&​a​m​p​;​i​d​=​84731​b​67​f​e​&​a​m​p​;​e​=​307​c​f​e​7​c​5​d) !

W ramach pro­gramu Cisco Engi­neer Incu­ba­tor uczest­nicy będą brali udział w:
* coty­god­niowych webi­na­rach na temat wybranych tech­nologii
* zaawan­sowanych warsz­tat­ach tech­no­log­icznych
* boot­cam­pach CCNA/​CCNP, Python, Secu­rity, DevNet — zakońc­zonych egza­minem cer­ty­fika­cyjnym
* ses­jach w zakre­sie tzw. umiejęt­ności mięk­kich, komu­nika­cyjnych i biz­ne­sowych

Ponad połowa uczest­ników każdej z min­ionych ośmiu edy­cji pro­gramu otrzy­mała zatrud­nie­nie w odd­zi­ałach Cisco. Pro­gram Inku­ba­tora Inżyniera to najlep­sza droga do Cisco!
Aplikuj do 10 maja 2021 (https://​neta​cad​.us19​.list​-man​age​.com/​t​r​a​c​k​/​c​l​i​c​k​?​u​=​7​d​24​a​a​5​c​d​875​e​e​e​f​a​c​b​d​0​b​26​c​&​a​m​p​;​i​d​=​606​a​c​74590​&​a​m​p​;​e​=​307​c​f​e​7​c​5​d)