Aktualności

Uni­w­er­sytet Zielonogórski został zak­wal­i­fikowany do real­iza­cji IV edy­cji pro­jektu „Legia Aka­demicka„
Pro­gram real­i­zowany jest wg poniższego harmonogramu:

  • do 5 lutego 2021 r. – przesyłanie przez uczel­nie zgłoszeń do udzi­ału w projekcie,
  • do 28 lutego 2021 r. – wyłonie­nie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
  • marzec 2021 r. – uzgad­ni­anie treści i pod­pisanie umów,
  • do 30 maja 2021 r. – ter­min zre­al­i­zowa­nia części teo­re­ty­cznej szkole­nia i przesyła­nia do szefa wojew­ódzkiego sztabu wojskowego, właś­ci­wego ze względu na siedz­ibę uczelni wniosków stu­den­tów, którzy ukończyli z wynikiem pozy­ty­wnym zaję­cia z zakresu części teo­re­ty­cznej pro­gramu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
  • do 30 czer­wca 2021 r. – złoże­nie raportu koń­cowego z real­iza­cji zada­nia oraz rozlicze­nie kosztów realizacji.

Link do biule­tynu infor­ma­cyjnego nr 1 na temat Legii Aka­demick­iej dostępny na plat­formie SWAY:
https://​cutt​.ly/​B​i​u​l​e​t​y​n​1
Od 5.03.2021 r. rozpoczęła się rekru­tacja, na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​-​d​o​-​l​e​g​i​i​-​a​k​a​d​e​m​i​c​k​i​e​j​/ dostępny jest wniosek OCHOT­NIKA w sprawie przyję­cia na zaję­cia w części teo­re­ty­cznej pro­gramu ochot­niczego szkole­nia wojskowego stu­den­tów „Legia Aka­demicka” wraz z oświad­cze­niem RODO.