Aktualności

Miło nam poin­for­mować, że baza miejsc stażowych została uzu­pełniona o nowe stanowiska.
Aktu­alne infor­ma­cje w zakre­sie ofert pra­co­daw­ców oraz odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia zna­j­dują się w medi­ach infor­ma­cyjnych, które wskaza­l­iśmy na sty­czniowych i mar­cowych spotka­ni­ach z Państwem.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z ofer­tami!
Przy­pom­i­namy, że doku­menty rekru­ta­cyjne można znaleźć pod adresem (sekcja staże dla studentów)

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​p​r​o​j​e​k​t​y​-​e​f​s​/​p​r​o​j​e​k​t​-​p​o​w​e​r​-​35

Tytuł projektu
„Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”

Numer umowy
POWR.03.05.00-00-Z007/17-00

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych

Beneficjent
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9