Aktualności

Min­is­terstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składa­nia wniosków w ramach pro­jektu wspar­cia kreaty­wności, innowa­cyjności oraz roz­woju naukowego wybit­nych stu­den­tów „Najlepsi z najlep­szych! 4.0”.
Pro­gram jest przez­nac­zony dla stu­den­tów studiów I/​II stop­nia, którzy znają co najm­niej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzy­mali pozy­ty­wną opinię na temat doty­chcza­sowej akty­wności naukowej.
Uczest­nicy pro­gramu otrzy­mają dofi­nan­sowanie udzi­ału w między­nar­o­dowych konkur­sach, zawodach czy kon­fer­enc­jach. Przyz­nane środki będą mogli przez­naczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstęp­nych lub zakup mate­ri­ałów i aparatury niezbęd­nej do przy­go­towa­nia pro­jek­tów.
Zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w pro­jek­cie. Zgłoszenia na obow­iązu­ją­cym for­mu­la­rzu (załącznik nr 1) wraz z kosz­to­ry­sem (załącznik nr 2), CV (załącznik nr 3) i oświad­cze­niem uczest­nika pro­jektu (załącznik nr 4) można składać do Sekre­tariatu Prorek­tora ds. Stu­denc­kich do 10 marca drogą mailową na adres Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Ostate­czną decyzję o przyz­na­niu dofi­nan­sowa­nia pode­j­muje Min­is­ter Edukacji i Nauki.
Szczegółowe infor­ma­cje oraz wzory niezbęd­nych doku­men­tów dostępne są na stronie inter­ne­towej Min­is­terstwa Edukacji i Nauki:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+19+lutego+2021+r