Aktualności

Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego przy­go­tował stype­n­dia dla stu­den­tów, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym regionem. Ubie­gać się o nie mogą stu­denci kierunków tech­nicznych i ścisłych.

Stype­n­dia dla stu­den­tów kierunków ścisłych oraz technicznych

Wojew­ództwo mając na uwadze wspar­cie młodych lubuszan w ramach wyrówny­wa­nia szans eduka­cyjnych, utworzyło pomoc mate­ri­alną w postaci stype­ndiów dla stu­den­tów studiów stacjonarnych zamieszku­ją­cych na tere­nie naszego wojew­ództwa, uczą­cych się i pode­j­mu­ją­cych ksz­tałce­nie na lubus­kich uczel­ni­ach. Stype­n­dia mają na celu zachęce­nie do związa­nia swo­jej kari­ery zawodowej i dal­szych losów z regionem.

Rodzaje stype­ndiów:

1) stype­n­dia moty­wu­jące dla osób pode­j­mu­ją­cych stu­dia w wojew­ództwie lubuskim, przyz­nawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalen­dar­zowego do 30 czer­wca następ­nego roku w wysokości maksy­mal­nie 1.000 zł miesięcznie;

2) stype­n­dia przed­siębior­cze - dla stu­den­tów na rozpoczę­cie jed­noosobowej lub innej formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, wypła­cane jed­no­ra­zowo w wysokości 5.000 zł. nie później niż do 20 grud­nia danego roku kalendarzowego

O stype­ndium mogą ubie­gać się osoby studi­u­jące w obszarze nauk tech­nicznych (automatyka i robo­t­yka, biznes elek­tron­iczny, budown­ictwo, elek­trotech­nika, infor­matyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria pro­dukcji, inżynieria bio­m­e­dy­czna, inżynieria bez­pieczeństwa, ener­getyka), nauk ścisłych (infor­matyka i ekonome­tria, inżynieria danych, matem­atyka), nauk eko­nom­icznych (ekono­mia, logistyka), nauk przy­rod­niczych (bio­mon­i­tor­ing i zarządzanie środowiskiem, biotech­nolo­gia, spec­jal­ność mikro­bioanal­i­tyka w biotech­nologii, biotech­nolo­gia żywności, biotech­nolo­gia ogólna).

oraz w obrzarze nauk ścis­lych, eko­nom­icznych, przyrodniczych

Nabór jest już ogłos­zony i trwa do 15 października