Aktualności

Sejmik Wojew­ództwa Lubuskiego na mocy uch­wały nr XLIV/​670/​18 z dnia 23 kwiet­nia 2018 r. od roku aka­demick­iego 2018/​2019 ustanowił stype­n­dia Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla stu­den­tów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu wojew­ództwa lubuskiego. Stu­denci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Reg­u­laminie” będą mogli ubie­gać się o stype­n­dia moty­wu­jące. Nato­mi­ast stu­denci I roku studiów stacjonarnych II stop­nia, będą mogli ubie­gać się o stype­n­dia na rozpoczę­cie jed­noosobowej lub innej formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej - stype­n­dia przedsiębiorcze.
Celem pomocy stype­n­di­al­nej jest wspar­cie, wyrówny­wanie szans eduka­cyjnych oraz inspiracja do pod­ję­cia studiów na uczel­ni­ach naszego województwa.
Od roku aka­demick­iego 2019/​2020 rusza druga edy­cja stype­ndiów dla stu­den­tów. Ter­min składa­nia wniosków wraz z wyma­ganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku aka­demick­iego, na który składany jest wniosek.
Ter­min składa­nia wniosków wraz w wyma­ganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku aka­demick­iego, na który składany jest wniosek.
Więcej infor­ma­cji na temat stype­ndiów można znaleźć na stronie:
Szczegółowych infor­ma­cji udziela również Wydział Edukacji w Depar­ta­men­cie Infra­struk­tury Społecznej, pod numerem tele­fonu: 68 /​45 65 588.