Aktualności

Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ma zaszczyt zaprosić Pra­cown­ików oraz Stu­den­tów na Uroczystą Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2019/​2020. Uroczys­tość zaplanowano na dzień 8 października 2019 r. o godz. 9:00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej 50.

Poniżej przed­staw­iam pro­gram Inau­gu­racji:
1. Pow­i­tanie Gości
2. Wys­tąpi­e­nie Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki dr hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ
3. Imma­tryku­lacja
4. Wręcze­nie wyróżnień i dyplomów
5. Wys­tąpi­e­nie gości
6. Wykład inau­gu­ra­cyjny: dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof​.UZ pt.: „Metrolo­gia kwan­towa. Czy dokład­ność pomi­aru ma wpływ na nasze życie ?”

W związku z Inau­gu­racją od godziny 9:00 do 11:00 udzielone zostały godziny dziekańskie w celu umożli­wienia udzi­ału Pra­cown­ików i Stu­den­tów w Uroczystości.