Aktualności

Prorek­tor ds. stu­denc­kich prof. Woj­ciech Strzyżewski oraz dyrek­tor naukowo-​techniczny IHP – Insty­tutu Leib­niza dla Innowa­cyjnej Mikroelek­tron­iki prof. dr Bernd Tillack pod­pisali dzisiaj aneks do umowy doty­czący otwar­cia wspól­nego lab­o­ra­to­rium. Joint Lab nosi nazwę Dis­trib­uted Mea­sure­ment Sys­tems and Wire­less Sen­sor Net­works. To spotkanie pol­s­kich i niemiec­kich naukow­ców zain­au­gurowało wspól­nie real­i­zowany od 1 lipca 2019 r. pro­jekt naukowo-​badawczy Smar­tRiver: Intel­li­gentes Oderge­biet /​Smar­tRiver: Inteligentne Nado­drze.

Pro­jekt o wartości 1 146 000 EUR jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego (EFRR) w ramach Pro­gramu Współpracy INTER­REG VA Pol­ska — Bran­den­bur­gia 20142020. Koor­dy­na­torem pro­jektu jest IHP, a Uni­w­er­sytet Zielonogórski reprezen­towany przez Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ) oraz Insty­tut Inżynierii Środowiska (Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska UZ) jest part­nerem w projekcie.

podpisanie aneksu do umowy wł..jpgMoment pod­pisa­nia umowy. Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Celem pro­jektu Smar­tRiver jest wspar­cie ochrony prze­ci­w­powodziowej mieszkańców w nado­drza­ńskim rejonie Słu­bic i Frank­furtu nad Odrą oraz opra­cow­anie trans­granicznego, inteligent­nego niein­wazyjnego sys­temu mon­i­toringu wałów prze­ci­w­powodziowych oraz terenów nadrzecznych, po obu stronach granicy w tym obszarze.

Położe­nie w dolinie Odry sprawia, że obszary Słu­bic i Frank­furtu są często narażone na powodzie i pod­topi­enia. Pro­ponowany sys­tem wczes­nego ostrze­ga­nia przed zagroże­ni­ami ze strony rzeki, z jed­nej strony będzie służył mieszkań­com, a z drugiej strony pomoże w ochronie środowiska. Obszary, na których ingerencja człowieka jest ogranic­zona nielin­earnoś­cią zachowa­nia środowiska, powinny być mon­i­torowane. Zachowanie przy­rody w stanie zbliżonym do nat­u­ral­nego oznacza swo­bodę dla rzeki, a w kon­sek­wencji jej nieprzewidy­wal­ność. Oznacza to konieczność budowy niein­wazyjnych sys­temów wczes­nego ostrze­ga­nia przed zbliża­ją­cymi się zagroże­ni­ami. Z jed­nej strony pozwalają one na mon­i­tor­ing bez narusza­nia struk­tury wałów, z drugiej strony prowadzą do znacznych oszczęd­noś­ci­ach oraz skróce­nia czasu interwencji.

podczas spotkania.jpgPod­czas spotka­nia. Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Bada­nia będą także skon­cen­trowane na rozpros­zonych sys­temach pomi­arowych oraz bezprze­wodowych sieci­ach czu­jników, które stanowią ele­ment kluc­zowy dla rozwiąza­nia najwięk­szych prob­lemów naszej przyszłości. Przykładami są inteligentne sieci dys­try­bucji gazu lub elek­tryczności, sieci komu­nika­cyjne, pomi­arowe oraz wielosen­sorowe sys­temy w trans­porcie, jak i rozpros­zone sys­temy pomi­arowe w tech­nologii bez­pieczeństwa.

Współpraca pomiędzy UZ i IHP ist­nieje od wielu lat, a w lutym 2016 r. została przy­p­ieczę­towana umową o koop­er­acji. Ta współpraca jest real­i­zowana poprzez wspólne wykłady oraz spec­jal­isty­czne pro­jekty, a obec­nie dodatkowo zostanie rozsz­er­zona o dal­sze wspólne obszary badaw­cze.

Joint Lab będzie koor­dynowany przez pra­cown­ika naukowego IHP — dr Krzysztofa Piotrowskiego, który zaj­muje się prowadze­niem badań w grupie Sen­sor­nets and Mid­dle­ware Plat­form, zaj­mu­jącej się sieci­ami sen­sorów oraz plat­for­mami Mid­dle­ware. Po stronie UZ Joint Lab kierowany będzie przez dr hab. inż. Ryszarda Ryb­skiego, prof. UZ dyrek­tora Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. „Od wielu lat IHP z dużym powodze­niem współpracuje z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ przy pro­jek­tach i w pro­ce­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów. Nasz Joint Lab umożliwi efek­ty­wne wyko­rzys­tanie zasobów uni­w­er­sytec­kich oraz naszej poza­u­ni­w­er­syteck­iej placówki naukowej. W ten sposób możliwe będzie tworze­nie innowa­cyjnych rozwiązań dla obec­nych prob­lemów w obszarze naszych badań naukowych”, mówi dr K. Piotrowski. Obec­nie obie insty­tucje naukowe współpracują przy dwóch pro­jek­tach: Smart­Grid Plat­tform, nad kon­cepcją innowa­cyjnego ser­wisu, który ma za zadanie imple­men­tację bez­piecznego i zori­en­towanego na przyszłość sys­temu dys­try­bucji energii. Poza tym niedawno rozpoczęto również pro­jekt Smar­tRiver, w ramach którego w dwu­mieś­cie Frank­furt (Oder)/Słubice, po obu stronach Odry, zostanie stwor­zona bazu­jąca na sen­so­rach plat­forma. Jej zadaniem będzie gro­madze­nie infor­ma­cji, w celu real­iza­cji bardziej inter­ak­ty­wnej, skutecznej oraz wszech­stron­nej orga­ni­za­cji infra­struk­tury miast oraz jej kom­po­nen­tów. „Utworze­nie Joint Labu jest następ­nym krok­iem w naszej wielo­let­niej współpracy. Połącze­nie naszej wiedzy i zasobów stworzy wartość dodaną, co obrazują dwa bieżące pro­jekty”, mówi z zad­owole­niem prof. R. Ryb­ski.

Lab­o­ra­to­ria Joint Lab tworzą pomost pomiędzy bada­ni­ami prowad­zonymi w IHP oraz ksz­tałce­niem i bada­ni­ami prowad­zonymi na uni­w­er­syte­tach oraz szkołach wyższych. „W ten sposób, poprzez ścisłą współpracę, łączy się potenc­jał region­al­nych placówek aka­demic­kich oraz wybranych part­nerów między­nar­o­dowych. Każdy Joint Lab pracuje nad specy­ficznym, zori­en­towanym na przyszłość tem­atem badaw­czym”, pod­kreśla dyr. prof. B. Tillack. Taki kon­cept jest z powodze­niem rozwi­jany od 2000 r. Obec­nie ist­nieje sześć region­al­nych Joint Labów: z Bran­den­burskim Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym Cottbus-​Senftenberg, Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym w Wildau, Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym w Berlinie oraz Uni­w­er­sytetem Pocz­damskim. W 2014 r. rozpoczęły dzi­ałal­ność między­nar­o­dowe Joint Laby: z Politech­niką Poz­nańską oraz Uni­w­er­sytetem Sabancı w Stambule

Joint Lab jest wspólną jed­nos­tką Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz IHP we Frank­fur­cie nad Odrą. W jego ramach naukowcy wraz ze stu­den­tami będą prowadzić wspólne bada­nia oraz będą real­i­zować prace dyplo­mowe i dok­toranckie. W każdym semes­trze są prowad­zone zazwyczaj jedne wspólne zaję­cia eduka­cyjne ze stu­den­tami Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W ramach współpracy IHP prowadzi zwykle 4 spotka­nia wykład/​ćwiczenia doty­czące sieci sen­sorów bezprze­wodowych.

W lat­ach 20182019 dzięki współpracy z IHP pow­stało 10 prac inżynier­s­kich oraz 3 mag­is­ter­skie (planuje się 5 kole­jnych w 2020 roku).

Wspólne pro­jekty badaw­cze to: Smart­Grid Plat­tform Pro­jekt (INTER­REG), czas trwa­nia: 06.201805.2019, budżet: 135.139 €; Smar­tRiver Pro­jekt (INTER­REG), czas trwa­nia: 07.201906.2022, budżet: 1 146 000

IHP jest insty­tutem należą­cym do Wspól­noty Leib­niza i prowadzi bada­nia nad sys­temami krze­mowymi, układami i tech­nolo­giami wyso­kich częs­totli­wości oraz nowymi mate­ri­ałami. Opra­cowywane są tam również innowa­cyjne rozwiąza­nia dla bezprze­wodowej i sze­rokopas­mowej komu­nikacji, lot­nictwa, lotów kos­micznych, biotech­nologii, medy­cyny, prze­mysłu samo­chodowego, bez­pieczeństwa oraz automatyki prze­mysłowej. W IHP zatrud­nionych jest blisko 300 osób. IHP dys­ponuje linią pilotażową dla opra­cowywa­nia i wyko­na­nia bardzo szy­b­kich układów w tech­nologii 0,13/0,25 µm-​BiCMOS. Linia ta zna­j­duje się w Clean­roomie klasy 1 o powierzchni 1 000 m². Szczegółowe infor­ma­cje o tej jed­nos­tce na: http://​www​.ihp​-micro​elec​tron​ics​.com