Aktualności

Kończąc szkołę śred­nią każdy zadaje sobie pyta­nia: „jaki kierunek studiów wybrać”, „jak będzie wyglą­dala moja przyszłość”, „gdzie najlepiej sie zara­bia”, „jaka praca da mi stabilność”.

Nie zawsze jest jed­nak łatwo znaleźć odpowiedź na te pyta­nia, choć są sposoby, które mogą ułatwić pod­ję­cie tej bardzo ważnej decyzji.

Myśl prze­wod­nia tegorocznej rekru­tacji to: ” stu­denci gotowi na przyszłość”. Jest szczegól­nie trafna w obszarze takich kierunków jak: Automatyka i Robo­t­yka, Infor­matyka, Biznez Elek­tron­iczny, Elektrotechnika.

Jak bardzo? To pokazuja nieza­leżne opra­cow­a­nia. Przykła­dem jest rank­ing „Top 6 zawodów” zre­al­i­zowany przez Perspektywy.

https://​www​.per​spek​tywy​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​a​m​p​;​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​a​m​p​;​i​d​=​3363​:​t​o​p​-​6​-​z​a​w​o​d​o​w​-​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​i​-​p​r​o​g​n​o​z​a​-​n​a​-​n​a​j​b​l​i​z​s​z​e​-​12​-​m​i​e​s​i​e​c​y​&​a​m​p​;​c​a​t​i​d​=​21​&​a​m​p​;​I​t​e​m​i​d​=​119

Na pięć z sześ­ciu wymienionych w rankingu zawodów, pracę można znaleźć po ukończe­niu studiów zna­j­du­ją­cych się w ofer­cie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Dlaczego warto stu­diować Automatykę i Robo­t­ykę, Infor­matyke, Biznez Elek­tron­iczny czy Elek­trotech­nikę? To proste, po tych kierunk­ach jest i będzie praca dla absol­wen­tów uczelni.
Duże zapotrze­bowanie na spec­jal­istów, takich którzy ksz­tałcą się na naszym Wydziale, gwaran­tuje że po stu­di­ach (a może i w trak­cie) można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę.

Co to znaczy ciekawą? Taką, która będzie spraw­iała satys­fakcje. Dajacą możli­wość roz­woju, pracy w zespołach między­nar­o­dowych, doskonale­nia swoich możli­wosci. Pracy, której warunki dyk­tuje nie pra­co­dawca lecz kandy­dat do pracy.
Praca zdalna, atrak­cyjne ben­e­fity, praca w eli­tarnych zespołach pro­jek­towych, najnowocześniejsze tech­nolo­gie to wszys­tko jest na wyciąg­nię­cie ręki dla absol­wen­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Co sprawia że absowenci WIEA nie mają prob­lemu ze znalezie­niem pracy? To cały pro­ces naucza­nia, składa­jący się na przed­mioty dopa­sowane do potrzeb rynku, wkład­owcy o wyso­kich kwal­i­fikac­jach i otocze­nie w postaci firm tech­no­log­icznych które ściśle współpracują z Wydziałem.

Co trzeba zro­bić zeby dyk­tować warunki pra­co­dawcy? Zap­pisać się na kierunek studiów na wydziale, który ma bogatą, ponad 50-​cio let­nią his­torię. Na wydiziale który nie żyje przesłoś­cią, na wydziale który daje możli­wości roz­woju takich jak pro­gram ponoszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku infor­matyka, płat­nych staży, akademii orga­ni­zowanych we współpracy z parn­terami z prze­mysłu. Na wydziale, na którym nie tylko zdobędzie się wiedze, ale także pogłębi umiejętności.

Jak studi­uje się na Wydziale? To można zobaczyć pod­czas dni otwartych wydzi­ału. Z każdym rok­iem odwieda nas coraz więcej uczniów, zain­tere­sowanych stu­di­ami. Nasi pra­cown­icy rpzy­go­towują nowe pokazy i warsz­taty obe­j­mu­jące najnowsze i naj­ciekawsze zagad­nienia których uczą się nasi studenci.

Nie mogłeś być na dniu otwartym, nic nie szkodzi. Na ser­wisie Youtube zna­jdziesz wiele aktu­al­nych filmów o Wydziale https://​www​.youtube​.com/.

Mamy także nasz pro­fil Face­book gdzie pub­liku­jemy aktu­alnosci, zachę­camy do pol­u­bi­enia i obserowa­nia : https://​www​.face​book​.com/​W​I​E​A​.​U​Z​/

Szczegóły rekru­tacji (ter­miny) można odnaleść w kalen­darzu rekru­tacji – sprawdź kalen­darz rekrutacji

Szczegóły dostępne na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/

Zapraszamy!!!