Aktualności

Infor­mu­jemy, że od czer­wca br. wdrożona została funkcjon­al­ność sys­temu StudNet/​PracNet, która wspiera udostęp­ni­anie wyko­nanych recen­zji prac dyplo­mowych. Bieżące recen­zje prac dyplo­mowych, które spełniły warunki dopuszczenia do oceny, będą dostępne dla dyplo­man­tów z poziomu sys­temu StudNet.