Aktualności

Plat­forma do badań nad rozwiąza­ni­ami Smart­Grid oraz testowa­nia algo­ryt­mów zarządza­nia i bal­an­sowa­nia energią.

Serdecznie zapraszamy na sem­i­nar­ium PTETiS, odd­zi­ału w Zielonej Górze, poświę­cone prezen­tacji wyników pro­jektu real­i­zowanego przez Insty­tut Metrologii Elek­trotech­niki i Infor­matyki (IMEI) Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz Insty­tut badaw­czy IHP — Inno­va­tions for High Per­for­mance Micro­elec­tron­ics (IHP) we Frank­fur­cie nad Odrą, w ramach Pro­gramu Współpracy INTER­REG VA Bran­den­bur­gia — Pol­ska 20142020. Sem­i­nar­ium odbędzie się w poniedzi­ałek 27 maja 2019, w sali 111 (A-​2), o godz. 11:30 (ul. Prof. Z. Szafrana 2, Zielona Góra)