Aktualności

Wyjątkową niespodziankę dla stu­den­tów i uczniów przy­go­towała firma Per­cep­tus oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Pod­czas ofic­jal­nego zakończenia IV edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, które odbędzie się w piątek, 31 maja o godzinie 10:00 w sali 115 budynku A-​2 (I piętro), zostanie wygłos­zony wykład jedynego w swoim rodzaju por­talu o cyber­bez­pieczeńst­wie w Polsce– Niebez​piecznik​.pl. Zaproszeni prele­genci opowiedzą oraz… zademon­strują jak „ukraść” 13 mil­ionów pol­skim fir­mom! Oczy­wiś­cie, wykład ten posłuży jako prze­stroga przed atakami socjotech­nicznymi, które aktu­al­nie są jed­nym z najwięk­szych zagrożeń w sieci.

Kluc­zowym prob­le­mem są dziś ataki socjotech­niczne oraz ataki sieciowe, ponieważ pozwalają na prze­ję­cie naszych danych logowa­nia. Prze­ję­cie takich infor­ma­cji np. danych do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej (CEIDG), pozwali ataku­jącemu na wysłanie do urzędu fałszy­wego zgłoszenia konta do zwrotu podatku VAT, co spowoduje prze­ję­cie naszych pieniędzy. Obec­nie dużo mówi się o ochronie danych osobowych, ale nie każdy oby­wa­tel jeszcze zdaje sobie sprawę z wagi takich infor­ma­cji. Świado­mość tego, że wysyłanie skanu jakiegokol­wiek doku­mentu tożsamości (ostat­nio nasil­iły się ataki, które „wycią­gają” od nas tego typu doku­men­tację), da możli­wość ataku­jącemu na zaciąg­nię­cie poży­czki na nas w bardzo prosty sposób. Inne zagroże­nia to wirusy szyfru­jące, które żądają okupu za odszyfrowanie naszych danych. Najważniejsza jest świado­mość tego, iż ataki tego typu ist­nieją i należy się przed nimi odpowied­nio bronić – mówi Prze­mysław Sobczyk, IT Man­ager firmy Per­cep­tus.

Słowa te potwierdza dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ, ubiegłoroczny zwycięzca prestiżowego ogólnopol­skiego konkursu kryp­tograficznego Łamacze Szyfrów, koor­dy­na­tor Akademii Per­cep­tus: – Ist­nieje wiele algo­ryt­mów kryp­tograficznych, które pozwalają w dość skuteczny sposób zabez­pieczyć dane elek­tron­iczne. Jed­nakże zawsze najsłab­szym „ogni­wem” jest człowiek, a cyber­przestępcy wyko­rzys­tują najróżniejsze sposoby i pod­stępy, w tym ataki socjotech­niczne, aby zdobyć newral­giczne dane. Dlat­ego tak istotne jest ksz­tał­towanie świado­mości doty­czącej bez­pieczeństwa danych kom­put­erowych. Wykład markowego por­talu Niebez​piecznik​.pl jest świetną okazją do rozpropagowa­nia tego typu infor­ma­cji pośród stu­den­tów naszego Wydziału.

Wykład jest zupełnie dar­mowy, nato­mi­ast obow­iązuje rejes­tracja za pomocą for­mu­la­rza:
https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​c​i​1​Y​W​872​B​2​y​g​C​g​5​M​B​X​R​V​x​E​S​A​m​p​o​f​I​X​39​G​Y​N​O​S​4​y​Y​79​Q​-​A​q​e​Q​/​v​i​e​w​f​o​r​m

To jed­nak nie koniec atrakcji związanej z zakończe­niem IV edy­cji Akademii. Jak co roku, uczest­nicy Akademii otrzy­mają imi­enne cer­ty­fikaty oraz cenne nagrody.

Takiego wydarzenia jeszcze nie było! Zapraszamy serdecznie wszys­t­kich zainteresowanych!

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy to efekt współpracy pomiędzy Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, a firmą Per­cep­tus z siedz­ibą w Zielonej Górze. Akademia Per­cep­tus to pomysł mający na celu pod­niesie­nie wiedzy i uksz­tał­towanie świado­mości pośród stu­den­tów i uczniów z dziedziny sze­roko rozu­mi­anego bez­pieczeństwa sys­temów informatycznych.