Aktualności

Cink​ciarz​.pl oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zapraszają na trans­misję Google I/​O

Już 7 maja odbędzie się doroczna kon­fer­encja orga­ni­zowana przez Google. Wspólne oglą­danie trans­misji online odbędzie się w najwięk­szych mias­tach na świecie, także w Zielonej Górze.

Google I/​O to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży IT. Coroczna kon­fer­encja zapowiada kluc­zowe rozwiąza­nia oraz trendy, za którymi świat nowoczes­nych tech­nologii będzie w najbliższych miesią­cach podążał.

- W Zielonej Górze, jako jed­nym z kilku miast na świecie po raz kole­jny odbędzie się wspólna trans­misja wydarzenia z Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View. Już niemal setka entuz­jastów nowoczes­nych tech­nologii zapisała się na najbliższą trans­misję dorocznej kon­fer­encji przy­go­towywanej przez Google. Liczymy na to, że gości będzie jeszcze więcej. Rok temu wspól­nie oglą­dało trans­misję aż 140 pasjonatów — mówi Tomasz Wartal­ski, Chief Inno­va­tion Offi­cer w Cink​ciarz​.pl.

Z ramienia uczelni na trans­misję zaprasza prof. Marcin Mru­gal­ski, Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego: serdecznie zapraszamy i liczymy na udział w trans­misji wszys­t­kich zain­tere­sowanych nowinkami ze świata tech­nologii IT. To doskon­ała okazja do inte­gracji stu­den­tów i pra­cown­ików branży IT w naszym województwie.

Spotkanie rozpocznie się 7 maja br. o godz. 18 w budynku A-​2, sala 115 (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, ul. Prof. Z. Szafrana 2). W pro­gramie czas na wspólne oglą­danie streamingu, a także roz­mowy oraz prezen­tacje. Orga­ni­za­torzy zapew­ni­ają napoje, przekąski oraz trady­cyjną już prz­erwa na pizzę. Wstęp jest bezpłatny, jed­nak z uwagi na duże zain­tere­sowanie chęć uczest­nictwa w wydarze­niu należy zgłosić wcześniej: https://​www​.meetup​.com/​p​l​-​P​L​/​G​e​e​k​-​C​l​u​b​-​Z​i​e​l​o​n​a​-​G​o​r​a​/​e​v​e​n​t​s​/​259866613​/