Aktualności

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że absol­went Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA), mgr inż. Nor­bert Kukurowski, został lau­re­atem XI Ogólnopol­skiego Konkursu Prac Dyplo­mowych Młodzi Innowa­cyjni 2019, uzysku­jąc I. nagrodę za pracę mag­is­ter­ską pt. Mapowanie niez­nanego obszaru z wyko­rzys­taniem auto­nom­icznego rob­ota moblinego, której pro­mo­torem był dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ z Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych (ISSI). Aktu­al­nie mgr inż. N. Kukurowski jest słuchaczem studiów dok­toranc­kich na WIEA oraz stype­ndystą w real­i­zowanym w ISSI pro­jek­cie badaw­czym Nar­o­dowego Cen­trum Nauki pt. Sterowanie dłu­goś­cią życia złożonych sys­temów z zas­tosowaniem strate­gii esty­macji uszkodzeń wielokrot­nych, którego kierown­ikiem jest prof. dr hab. inż. Marcin Witczak.

Konkurs Młodzi Innowa­cyjni obe­j­muje najlep­sze prace dok­torskie oraz dyplo­mowe (mag­is­ter­skie i inżynier­skie) z obszaru automatyki, robo­t­yki i pomi­arów. Jego orga­ni­za­torem jest Prze­mysłowy Insty­tut Automatyki i Pomi­arów PIAP, a patron­ami Komitet Automatyki i Robo­t­yki PAN, Komitet Metrologii PAN, Pol­skie Sto­warzysze­nie Pomi­arów, Automatyki i Robo­t­yki POLSPAR, Pol­ska Izba Gospo­dar­cza Zaawan­sowanych Tech­nologii oraz kwartal­nik naukowo-​techniczny Pomi­ary Automatyka Robo­t­yka (patronat medi­alny). Prace są oce­ni­ane przez nieza­leżną komisję złożoną z wybit­nych ekspertów z dziedzin automatyki, robo­t­yki i pomi­arów.

Wyniki konkursu zostały podane do wiado­mości pub­licznej 27 marca 2019 roku pod­czas XXIII kon­fer­encji AUTOMA­TION, która odbyła się w Prze­mysłowym Insty­tu­cie Automatyki i Pomi­arów PIAP w Warsza­wie. Autorzy wybranych prac konkur­sowych mogli zaprezen­tować je w formie prezen­tacji w trak­cie kon­fer­encji AUTOMA­TION 2019.

https://​piap​.pl/​2019​/​01​/​03​/​m​l​o​d​z​i​-​i​n​n​o​w​a​c​y​j​n​i​-​2019​/

Tekst: Agnieszka Rożewska.