Aktualności

Uczel­ni­ana Rada ds. Jakości Ksz­tałce­nia i Par­la­ment Stu­dencki zapraszają do udzi­ału w konkur­sie AKCJA EWALU­ACJAOCEŃ BEL­FRA. Na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim rozpoczęła się XI edy­cja ewalu­acji. Ocena prowadzą­cych zaję­cia dokony­wana jest przez stu­den­tów i dok­toran­tów po zakończe­niu zajęć. W tej edy­cji ewalu­acji anki­eta udostęp­niona jest od 21 sty­cz­nia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
Szczegółowe infor­ma­cje można oraz link do mod­ułu anki­etowego zna­j­duje się na stronie:
http://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​a​k​c​j​a​-​e​w​a​l​u​a​c​j​a​-​o​c​e​n​-​b​e​l​f​r​a
Zapraszamy do udzi­ału w ewaluacji!