Aktualności

42 uczniów z 9 szkół pon­adg­im­naz­jal­nych z 5 powiatów okręgu lubuskiego wzięło wczo­raj (8 sty­cz­nia 2019 r.) udział w II etapie 45. Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej. Jej wyniki będą znane za dwa tygod­nie i zostaną przesłane do Komitetu Głównego OWT.

Etap cen­tralny Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej odbędzie się w dn. 1416 kwiet­nia br. w Kaliszu.

Zawody okrę­gowe odbyły się na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, pod czu­jnym okiem 3 pra­cown­ików naukowych wydzi­ałów tech­nicznych UZ oraz dwóch przed­staw­icieli Lubuskiego Okrę­gowego Komitetu OWT. Uczniowie rozwiązy­wali zada­nia w dwóch gru­pach tem­aty­cznych:
- grupa mechaniczno-​budowlana – 33 uczest­ników,
- grupa elektryczno-​elektroniczna – 9 uczest­ników.

W oby­dwu gru­pach uczniowie musieli rozwiązać 2 spośród 3 zadań tem­aty­cznych (do wyboru), oraz zadanie infor­maty­czne lub opty­mal­iza­cyjne. Na wszys­tko mieli 4,5 godz. czasu.
Przed zawodami uczest­nicy tego etapu OWT, poza lab­o­ra­to­ri­ami WIEA, mieli możli­wość zwiedzenia również innych tech­nicznych wydzi­ałów uni­w­er­sytec­kich. Na Wydziale Mechan­icznym było to Lab­o­ra­to­rium Bio­ma­te­ri­ałów i Nan­otech­nologii, a na Wydziale Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska — Lab­o­ra­to­rium Insty­tutu Budown­ictwa, gdzie dla uczest­ników OWT został przeprowad­zony ekspery­ment pt. Badanie wytrzy­małości betonu na ściskanie i roz­cią­ganie (prasa wytrzy­małoś­ciowa).

Mot­tem tegorocznej edy­cji OWT jest cytat z prof. Tadeusza Kotar­bińskiego:
Kraj, któryby się tech­nicznie zanied­bał lub co gorsza pro­gramowo od tech­niki odwró­cił, dobrowol­nie skaże się na rolę służebną wobec innych nar­o­dów…

fot. K. Adam­czewski, M. Doligalski