Aktualności

Zapraszamy na kole­jny wykład w ramach IV edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się 13 grud­nia 2018 r., o godzinie 17:00 w sali 115. W trak­cie wykładu zostaną przed­staw­ione pod­sta­wowe zasady i kon­cepcje pro­jek­towa­nia sieci kom­put­erowych. Prowadzący omówią różnice pomiędzy poszczegól­nymi urządzeni­ami sieciowymi.
Wszys­t­kich zain­tere­sowanych serdecznie zapraszamy do uczest­nictwa w wykładzie.