Aktualności

Dnia 21 listopada 2018 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbył się dzień otwarty firmy B. Braun/​Aesculap Chifa. Firma B. Braun jest jedną z wiodą­cych na świecie firm medy­cznych, pro­duku­jącej i dys­try­bu­u­jącej pro­dukty tech­niczne i wyroby medy­czne na skalę glob­alną, zatrud­ni­a­jącej ponad 56 000 pra­cown­ików w 64 kra­jach. B. Braun pomaga popraw­iać jakość zabiegów i pro­ce­dur pracy w szpi­ta­lach i gabi­ne­tach lekars­kich oraz zwięk­szać bez­pieczeństwo pac­jen­tów, lekarzy i per­son­elu pielęgniarskiego.

Firma B. Braun wys­taw­iła swoje stanowisko, na którym prezen­towała swoje pro­dukty. Stoisko cieszyło się dużym zain­tere­sowaniem wśród naszych stu­den­tów. Jed­nakże kluc­zowym ele­mentem dnia otwartego B. Braun był wykład zaprezen­towany przez Pana Gerda Niehage CIO firmy B. Braun w sali wykład­owej Wydzi­ału WIEA. Wykład doty­czył trans­for­ma­cji cyfrowych w prze­myśle i tech­nice, które miały miejsce na przełomie XX i XXI w. Wykład cieszył się bardzo dużym powodze­niem wśród stu­den­tów naszego Wydzi­ału, sala wykład­owa była wypełniona po brzegi. Pod­czas wykładu Pan Niehage naw­iązał inter­akcję ze stu­den­tami, którzy bardzo chęt­nie udzielali się pod­czas trwa­nia wykładu, a także zadali bardzo dużo pytań na jego koniec.

Można śmi­ało stwierdzić, że dzień otwarty B. Braun na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego był bardzo udany.