Aktualności

Infor­mu­jemy, że wdrażanie doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej na UZ zostało dopre­cy­zowane w Zarządze­niu nr 68 Rek­tora Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Zale­camy zapoz­nanie się z mate­ri­ałem.

Link do ser­wisu aktów prawnych UZ:
http://​oas​.uz​.zgora​.pl:7777/​s​k​e​d​u​z​/​d​o​c​s​/​F​-​68587436​.​p​d​f