Aktualności

Z inic­jatywy Klubu Rad­nych Zielona Razem Uni­w­er­sytet Zielonogórski ogłosił konkurs na stype­n­dia dla stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zamel­dowanych na pobyt stały w Zielonej Górze ksz­tałcą­cych się na kierunkach:

- biznes elek­tron­iczny (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki)

Gorąco zachę­camy stu­den­tów biz­nesu elek­tron­icznego na WIEA do aplikowa­nia w konkur­sie stype­n­di­al­nym. Klub Rad­nych Zielona Razem od wielu lat wspiera stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, w tym stu­den­tów naszego Wydziału.

Oraz na kierunk­ach
- architek­tura lub budown­ictwo (Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska),
- architek­tura wnętrz lub edukacja artysty­czna w zakre­sie sztuk plas­ty­cznych lub edukacja artysty­czna w zakre­sie sztuki muzy­cznej lub grafika lub jazz i muzyka estrad­owa lub malarstwo (Wydział Artysty­czny),
- ekono­mia (Wydział Ekonomii i Zarządza­nia),
- pielęg­niarstwo (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu).

Kom­pletny wniosek o przyz­nanie stype­ndium w papierowej formie należy złożyć w dziekana­cie wydzi­ału właś­ci­wym dla danego kierunku, w ter­minie do 16 listopada br.
Reg­u­lamin przyz­nawa­nia w/​w stype­ndium, zasady punk­tacji oraz wzór wniosku zostały wprowad­zone Zarządze­niem Rek­tora nr 78 z dnia 02.11.2018 r.
Więcej infor­ma­cji na stronie: http://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​z​i​e​l​o​n​e​-​s​t​y​p​e​n​d​i​a​-​d​l​a​-​s​t​u​d​e​n​t​o​w​-​u​z​-​1