Aktualności

W najbliższą sobotę, to jest 19 maja 2018 r. w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się pier­wsza tak duża kon­fer­encja dla pro­gramistów w Lubuskiem!


Kon­fer­encja orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Patronat hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Elż­bi­eta Anna Polak — Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego oraz Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra.


Pod­czas kon­fer­encji wys­tąpią między innymi tacy prele­genci jak: Maciej Anis­erow­icz, Jarek Rata­jski, Jarek Pałka, Mar­iusz Gil, Vladimir Alek­se­ichenko, Wojtek Kutyła i wielu innych. Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Będzie m.in. o Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach i nie tylko. Pro­gram jest tak bogaty, że wykłady będą się odby­wały równole­gle (uczest­nicy kon­fer­encji mają do wyboru dwie ścieżki).


Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, stwarza­jące doskon­ałą okazję, aby poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego dev-​święta. Wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT.


Dia­men­towymi part­nerami kon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC oraz Cink​ciarz​.pl.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: http://​green​field​conf​.pl