Aktualności

Pod­sumowanie Dnia Otwartego WIEA 2018

W dniu 7 marca 2018 roku Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (WIEA) Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odwiedzili uczniowie szkół śred­nich, zaproszeni na uczel­nię w ramach Dnia Otwartego Wydzi­ału. Zaprosze­nie zostało skierowane nie tylko do maturzys­tów, ale również do uczniów młod­szych klas. Odwiedza­jący reprezen­towali szkoły śred­nie zarówno z Zielonej Góry, jak i z Gor­zowa Wlkp., Międzyrzecza, Gubina, Świebodz­ina, Wschowy oraz innych szkół woj. lubuskiego. Na uwagę zasługuje również fakt, iż Dzień Otwarty WIEA 2018 odwiedzili również uczniowie z wojew­ództw: dol­nośląskiego (uczniowie z Gło­gowa oraz Polkowic) oraz wielkopol­skiego (uczniowie z Nowego Tomyśla).

Pra­cown­icy i stu­denci Wydzi­ału przy­go­towali dla naszych Gości bardzo atrak­cyjną
i uroz­maiconą ofertę wykładów i pokazów, na które można było się zapisać, rejestru­jąc się na stronie inter­ne­towej Wydzi­ału WIEA. Przy­go­towano prawie 30 pokazów, które miały na celu przed­staw­ie­nie oferty dydak­ty­cznej na kierunk­ach prowad­zonych na Wydziale.

Już pier­wsze dni rejes­tracji pokazały ogromne zain­tere­sowanie uczniów, ponieważ liczba zgłoszeń okazała się tak duża, że orga­ni­za­torzy musieli zaplanować dodatkowe godziny zajęć. Przy­go­towanie Dnia Otartego dla tak licznego grona chęt­nych było ogrom­nym wyzwaniem logisty­cznym. Warsz­taty odby­wały się w dwóch budynkach, w trzech, a niekiedy nawet
w czterech turach.

Niewąt­pli­wym sukce­sem jest fakt, że mury uczelni w ten jeden dzień odwiedz­iło prawie 500 uczniów wraz z opieku­nami, co jest jak do tej pory reko­r­dową liczbą uczest­ników Dni Otwartych w his­torii Wydziału!!!

Zapro­ponowana przez Wydział tem­atyka wykładów i pokazów cieszyła się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Wszys­tkie insty­tuty Wydzi­ału uczest­niczyły czyn­nie w przy­go­towa­ni­ach. Atrak­cyjna oferta Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej, Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki
i Infor­matyki oraz Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych stworzyły efekt jakiego dotąd nie było w skali naszej uczelni. Jako przykład mogą służyć pokazy przy­go­towane przez Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych „Gry 2D i 3D – plat­for­mówka, wyś­cigówka, strze­lanka” oraz „Tren­ing pol­i­cyjny z wyko­rzys­taniem plat­formy VR oraz prezen­tacja tech­nik AR”, jak również przez Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki „Elek­tron­ika może być przy­jemna – zdal­nie sterowane ciężarówki”, które cieszyły się najwięk­szym zain­tere­sowaniem uczniów.

Oczy­wiś­cie oprócz wykładów i pokazów zor­ga­ni­zowanych przez pra­cown­ików Wydzi­ału, w Dniu Otwartym czynny udział wzięły również firmy part­ner­skie, współpracu­jące z Wydzi­ałem WIEA. Wykłady, pokazy oraz prezen­tacje firm Stream­soft, Glob­al­Logic, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC, Cink​ciarz​.pl, Per­cep­tus, Lumel cieszyły się wielkim zain­tere­sowaniem nie tylko wśród uczniów odwiedza­ją­cych, ale również stu­den­tów Wydzi­ału. Strefa Chill­out przy­go­towana przez firmę Stream­soft poz­woliła na chwilę zapom­nieć o zimowej aurze za oknami i zre­lak­sować się na plażowych leżakach, lub pograć w tzw. „piłkarzyki”.