Aktualności

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Stu­dia stacjonarne:
27 marca 2018 godz. 11:15 sala 6a A-​2
Stu­dia nies­tacjonarne:
25 marca 2018 godz. 09:15 sala 6a A-​2
Pod­czas spotka­nia omówioną omówione m.in.:
(1) bieżące sprawy orga­ni­za­cji roku aka­demick­iego 2017/​18,
(2) podział na spec­jal­ności,
(3) prace dyplo­mowe,
(4) grupy spraw związane z jakoś­cią ksz­tałce­nia,
(5) stype­n­dia,
(6) pro­gram MOST/​MOSTECH oraz Eras­mus+.

Spotkanie poprowadzi prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia. Pon­adto w spotka­niu weźmie udział kierownik dziekanatu.

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!