Aktualności

W najbliższą środę (21.02.2018) zapraszamy na wykład pn. „Ser­w­ery stosowne w nowoczes­nym biz­ne­sie o wyso­kich wyma­gani­ach w zakre­sie bez­pieczeństwa i wyda­jności”. W trak­cie zajęć prowadzący zaprezen­tują, jak zain­stalować sys­tem oper­a­cyjny na maszynie odd­alonej o setki kilo­metrów, jak zdal­nie uru­chomić ser­wer z poziomu przeglą­darki i jak stworzyć wirtu­alne dyski twarde RAID. Przy­bliżą wirtu­alny KVM oraz zdalne niskopoziomowe zarządzanie w prak­tyce.
Prowadzący poruszą kwestię podglądu sta­tusów ser­w­era (tem­per­atury, napię­cia, komu­nikaty o awarii) w zarządza­niu cyber-​bezpieczeństwem zasobów i ich anal­i­tyce, oraz zależność: wyda­jność ener­gety­czna i pobór energii vs. pro­dukowane ciepło
Wykład rozpocznie się o godz. 17 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ [budynek A-​2].

Serdecznie zapraszamy!