Aktualności

Infor­mu­jemy, że 22-​go sty­cz­nia rozpoczyna się inter­ne­towa rejes­tracja na stu­dia II stop­nia (stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne). Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ofer­uje możli­wość ksz­tałce­nia w try­bie stacjonarnym i nies­tacjonarnym na kierunk­ach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika, infor­matyka.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące kalen­darza rekru­tacji można znaleźć na stronie
http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​k​a​l​e​n​d​a​r​z​-​s​z​c​z​e​g​o​l​o​w​y​-​r​e​k​r​u​t​a​c​j​i​/

Szczegółowe infor­ma­cje na temat ksz­tałce­nia na II stop­niu studiów real­i­zowanych na Wydziale przed­staw­iono na stronie https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​o​d​u​l​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​s

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!