Aktualności

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki już po raz drugi reprezen­tował Uni­w­er­sytet Zielonogórski pod­czas Dnia Otwartych Drzwi IHP (Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik) we Frank­fur­cie nad Odrą w dniu 9 wrześ­nia 2017 r. Zaprosze­nie do udzi­ału w Dniu Otwartych Drzwi jest m.in. kon­sek­wencją bardzo dobrze rozwi­ja­ją­cych się kon­tak­tów w ramach pod­pisanej w lutym 2016 r. umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP oraz dużego zain­tere­sowa­nia stoiskiem UZ w poprzed­niej edy­cji tego przed­sięwz­ię­cia. Na stoisku UZ prezen­towano m.in. pod­sta­wowe infor­ma­cje o uczelni, kierunk­ach studiów i kierunk­ach badań.

Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyły się pokazy przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Dr inż. Piotr Mróz zaprezen­tował pokaz pt. „Zdalne sterowanie pojaz­dami”. W ramach pokazów zostały zaprezen­towane mod­ele bezprze­wodowo sterowanych samo­chodów SCA­NIA i MAN wraz z naczepami. Pojazdy te są wyposażone w układy steru­jące opra­cow­ane i wyko­nane przez stu­den­tów naszego Wydzi­ału. Nato­mi­ast dr inż. Piotr Powroźnik przed­stawił pokaz, pod­czas którego odwiedza­jący stanowisko mogli zapoz­nać się z wybranymi aspek­tami bezprze­wodowych sieci sen­sorowych zas­tosowanych do zdal­nego sterowa­nia rob­o­t­ami mobil­nymi. Możli­wości prezen­towanego sprzętu, służącego na co dzień do celów dydak­ty­cznych, przy­czyniły się do naw­iąza­nia dyskusji z uczest­nikami pokazu o nowoś­ci­ach tech­no­log­icznych. Rozważano m.in. jak zas­tosowanie Inter­netu Rzeczy mogłoby się przy­czynić do ułatwienia wykony­wa­nia codzi­en­nych czynności.

Pokazy cieszyły się dużym zain­tere­sowaniem zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Orga­ni­za­torzy zapowiedzieli, że Dzień Otwartych Drzwi IHP zostanie zor­ga­ni­zowany również w 2018 roku, a przed­staw­iciele IMEI zostali już zaproszeni do udzi­ału w nim.