Aktualności

Właśnie dobiegła końca kole­jna edy­cja akademii orga­ni­zowanej przez zielonogórską firmę Per­cep­tus przy współpracy z naszym Wydzi­ałem.
W dniu 13 czer­wca 2017 r. odbył się ostatni wykład oraz ofic­jalne zakończe­nie II edy­cji akademii. W trak­cie zajęć prak­ty­cznych uczest­nicy warsz­tatów otrzy­mali cer­ty­fikaty potwierdza­jące uczest­nictwo oraz nabytą wiedzę.
Podob­nie jak w zeszłym roku, obecna edy­cja akademii obe­j­mowała cykl 7 rozbu­dowanych zajęć, prowad­zonych w trak­cie całego roku aka­demick­iego. Stu­denci oraz uczniowie szkół śred­nich zdobyli cenną wiedzę z zakresu cyber bez­pieczeństwa w trak­cie wykładów oraz prak­ty­cznych warsz­tatów. Mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu end­point pro­tec­tion oraz rozwiązań sieciowych. Dzięki zaan­gażowa­niu part­nerów akademii mogli poz­nać od kuchni rozwiąza­nia ofer­owane przez wiodą­cych dostaw­ców w branży i samodziel­nie zarządzać infra­struk­turą bezpieczeństwa.

Zaję­cia prowad­zone w ramach akademii stanowią cenne uzu­pełnie­nie wiedzy naby­wanej na stu­di­ach. Uczest­nicy mieli możli­wość zyskać atrak­cyjne umiejęt­ności, które obec­nie są poszuki­wane przez pra­co­daw­ców. Akademia umożli­wia również rozpoczę­cie kari­ery w dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się sek­torze bez­pieczeństwa IT. Wyróż­ni­a­ją­cym się uczest­nikom zaofer­owano współpracę z firmą Perceptus.

Wszys­tkim uczest­nikom grat­u­lu­jemy ukończenia akademii!