Aktualności

Dnia 11.01.2017 o godzinie 17:00 w sali A2-​115 odbędą się wykład w ramach Akademii ADB pod tytułem „Pro­gramowanie w C++ w prak­tyce”. Prowadzą­cym będzie Pan Adam Stolcenburg.

Wykład stanowi przegląd najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych klas stan­dar­d­owej bib­lioteki C++. Omówione zostaną klasy wchodzące w skład klasy­cznego C++, jak również klasy dodane do stan­dar­d­owej bib­lioteki nowoczes­nego C++ oraz ich odpowied­niki z bib­liotek Boost. W cza­sie wykładu wyko­rzysty­wane będą rozsz­erzenia języka C++ wprowad­zone wraz ze stan­dar­dem C++11.

Szczegóły na temat Akademii ADB.

Serdecznie zapraszamy!