Aktualności

Uwaga zmi­ana terminu!

Dnia 08.03.2017 o godzinie 17:00 w sali A2-​502 odbędą się warsz­taty w ramach Akademii ADB. Prowadzą­cym będzie Pan Tomasz Powchowicz.

Na warsz­tat­ach będzie można przećwiczyć tech­niki mające na celu poprawę wyda­jności pro­gramu kom­put­erowego. Zaczniemy od sposobów wyko­rzys­tu­ją­cych lokalność danych, a zakończymy na równoległym przetwarza­niu. Sprawdz­imy, jak w prak­tyce mierzyć czas wyko­na­nia funkcji, co jest niezbędne do oceny jakości opty­mal­iza­cji. Omówione sposoby umożli­wią uzyskanie korzyści związanych między innymi z niższym poborem energii elek­trycznej, a także krót­szym cza­sem wykony­wa­nia pro­gramu, co ma komer­cyjne uza­sad­nie­nie przy tworze­niu aplikacji osad­zonych, mobil­nych oraz uruchami­anych w chmurze obliczeniowej.

Szczegóły na temat Akademii ADB.

Serdecznie zapraszamy!