Aktualności

Serdecznie zapraszamy na wykład w ramach Akademii ADB, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 o godzinie 17:00 w sali 115 w budynku A2.

Drugi i ostatni wykład z tej tem­atyki poświę­cony będzie urządzeniom znakowym z sys­temie Linux oraz fun­da­men­tal­nym zagad­nieniom doty­czą­cym dzi­ała­nia oraz imple­men­tacji takich urządzeń w Ker­nelu. Pomówimy m.in. o ważnych struk­tu­rach Ker­nela, ich najważniejszych funkc­jach oraz sposobach ich imple­men­tacji. Na chęt­nych czekać będzie również propozy­cja kon­tynu­acji zma­gań, bo prze­cież to dopiero początek poz­nawa­nia sys­temu Linux.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów na temat akademii zna­j­duje się na stronie WWW.