Aktu­al­ności

Wykaz kierunków i lat studiów oraz wykaz zajęć, które będą real­i­zowane w formie zdal­nej (z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość) w semes­trze zimowym 2021/​2022

Wykaz kierunków i lat studiów oraz wykaz zajęć, które będą real­i­zowane w formie zdal­nej (z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość) w semes­trze zimowym 2021/​2022

Staże dla stu­den­tów WIEA

Staże dla stu­den­tów WIEA!

Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z aktu­alną ofertą odpłat­nych staży dla stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki!

Czy­taj więcej…

Lubuski Biznes ma POWER

Nabór do pro­jektu od 21.06.2021 do 08.07.2021
Ogłosze­nie o naborze dostępne TUTAJ

 • masz 1829 lat?
 • mieszkasz w woj. lubuskim?
 • utraciłeś zatrud­nie­nie z powodu COVID-​19 po 1 marca 2020r.?

POMOŻEMY CI W ZAŁOŻE­NIU WŁAS­NEJ FIRMY!

W ramach pro­jektu otrzymasz:

 • pro­fesjon­alne wspar­cie i przy­go­towanie do prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności (Spotkanie z Doradcą zawodowym, Psy­cholo­giem, Szkole­nie z zakłada­nia i prowadzenia włas­nej firmy, spotkanie z Ekspertem dotacyjnym)
 • Jed­no­ra­zową dotację w wysokości: 050,00
 • Miesięczne wspar­cie pomostowe do 600,00 zł/​m-​c przez 6 m-​cy

Masz pyta­nia? Zadz­woń lub napisz:
531477970 lub 533496716, email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Konkurs na stanowisko Pro­gramisty

Uni­w­er­sytet Zielonogórski

ogłasza konkurs na stanowisko Programisty

w Cen­trum Kom­put­erowym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego


Do zadań pra­cown­ika zatrud­nionego na tym stanowisku należy:

 • utrzy­manie i rozbu­dowa aplikacji bazo­danowych funkcjonu­ją­cych na uczelni,
 • udział w pro­jek­tach real­i­zowanych przez Cen­trum Komputerowe,
 • prowadze­nie i aktu­al­iza­cja doku­men­tacji związanej z real­i­zowanymi projektami.

Od kandy­data oczekujemy:

 • wyk­sz­tałce­nia wyższego informatycznego/​ścisłego lub bieżącego stu­diowa­nia co najm­niej na 3 roku studiów na kierunk­ach informatycznych/​ścisłych,
 • pod­sta­wowej zna­jo­mości HTML, CSS, PHP, JavaScript,
 • pod­sta­wowej zna­jo­mości SQL,
 • wiedzy z obszaru baz danych,
 • zna­jo­mość XML, JSON, jquery, angu­lar będzie dodatkowym atutem,
 • zna­jo­mość min­i­mum jed­nego z frame­worków: Lar­avel, CodeIgniter, Sym­fony będzie dodatkowym atutem,
 • zna­jo­mości języka ang­iel­skiego umożli­wia­jąca przy­na­jm­niej czy­tanie doku­men­tacji technicznej,
 • akty­wnego i odpowiedzial­nego pod­chodzenia do zle­conych zadań,
 • dużej samodziel­ności i kreaty­wności w rozwiązy­wa­niu problemów,
 • umiejęt­ności analitycznych,
 • umiejęt­ności pracy w zespole.

Ofer­u­jemy:

 • intere­su­jącą pracę w miłej i przy­jaznej atmosferze,
 • możli­wość pracy z innowa­cyjnymi technologiami,
 • możli­wość pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych.

Wyma­gane dokumenty:

 1. List motywa­cyjny oraz infor­ma­cje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czer­wca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszka­nia (adres do kore­spon­dencji), wyk­sz­tałce­nie, prze­bieg doty­chcza­sowego zatrudnienia.
 2. Kopie doku­men­tów potwierdza­ją­cych wyk­sz­tałce­nie i kwal­i­fikacje zawodowe.
 3. Kopie doku­men­tów potwierdza­ją­cych prze­bieg zatrudnienia.
 4. Oświad­cze­nie o wyraże­niu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liś­cie motywa­cyjnym lub innych załąc­zonych doku­men­tach – jeśli w zakre­sie tych danych zawarte są szczególne kat­e­gorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. W przy­padku chęci uczest­nictwa w kole­jnych nab­o­rach prowad­zonych przez Uni­w­er­sytet Zielonogórski proszę o umieszcze­nie oświad­czenia o wyraże­niu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyko­rzys­ta­nia ich w kole­jnych nab­o­rach prowad­zonych przez Uni­w­er­sytet Zielonogórski przez okres najbliższych 6 miesięcy. Oświad­czenia, o których mowa w punkcie „Wyma­gane doku­menty” w pozy­cji od 4. do 5. mogą być zawarte w liś­cie motywa­cyjnym w następu­jący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyko­rzys­ta­nia ich w kole­jnych nab­o­rach prowad­zonych przez Uni­w­er­sytet Zielonogórski przez okres najbliższych 6 miesięcy

lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liś­cie motywa­cyjnym oraz załąc­zonych do niego doku­men­tach — wyma­gane jeśli przekazane dane obe­j­mują szczególne kat­e­gorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

.….….….….….….….….….….….….……

Pod­pis kandy­data do pracy

Sposób składa­nia dokumentów:

 • doku­menty z dopiskiem Cen­trum Kom­put­erowe — Pro­gramista należy składać oso­biś­cie w Dziale Osobowym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14, elek­tron­icznie na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub przesłać w zamkniętej kop­er­cie na adres: Uni­w­er­sytet Zielonogórski, 65417 Zielona Góra, ul. Licealna 9,
 • ter­min składa­nia ofert do: 23 czer­wca 2021 r. do godz. 14:00. W przy­padku wysyła­nia pocztą decy­duje data stem­pla pocz­towego, a w przy­padku wysyła­nia drogą elek­tron­iczną lub oso­bis­tego dostar­czenia doku­men­tów decy­duje data wpływu do Dzi­ału Osobowego,
 • list motywa­cyjny oraz wszys­tkie składane oświad­czenia powinny być opa­tr­zone podpisem,
 • do doku­men­tów sporząd­zonych w języku obcym należy dołączyć tłu­macze­nie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozy­ty­wnie roz­pa­tr­zone, będą powiadomione o ter­minie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną roz­pa­tr­zone negaty­wnie, nie będą o tym infor­mowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszc­zone po zakończe­niu rekrutacji.


Infor­ma­cje doty­czące przetwarza­nia danych osobowych

 • Admin­is­tra­torem Państwa danych przetwarzanych w pro­ce­sie rekru­tacji jest Uni­w­er­sytet Zielonogórski, 65417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; uz​.zgora​.pl.
 • Admin­is­tra­tor wyz­naczył Inspek­tora Ochrony Danych, z którym można się skon­tak­tować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub tele­fon­icznie tel. 603474724.
 • Państwa dane osobowe w zakre­sie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obec­nego postępowa­nia rekru­ta­cyjnego[2] , nato­mi­ast inne dane, w tym dane do kon­taktu, na pod­stawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowol­nym cza­sie. Uni­w­er­sytet Zielonogórski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kole­jnych nab­o­rach pra­cown­ików jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowol­nym cza­sie. Jeżeli w doku­men­tach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana
  w dowol­nym czasie.
 • Odbior­cami Państwa danych są upoważnieni pra­cown­icy Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazy­wane do państw trze­cich lub orga­ni­za­cji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe zgro­mad­zone w obec­nym pro­ce­sie rekru­ta­cyjnym będą prze­chowywane do zakończenia pro­cesu rekru­tacji. W przy­padku wyraże­nia przez Państwa zgody na wyko­rzys­tanie danych osobowych dla celów przyszłych rekru­tacji, państwa dane będą wyko­rzysty­wane przez okres 6 miesięcy.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 2. spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarza­nia danych osobowych;
 4. usunię­cia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00193 Warszawa).

Infor­ma­cja o wymogu poda­nia danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakre­sie wynika­ją­cym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczest­niczyć w postępowa­niu rekru­ta­cyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 22 ustawy z 26 czer­wca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Roz­porządzenia Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Soc­jal­nej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pra­co­daw­ców doku­men­tacji w sprawach związanych ze sto­sunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pra­cown­ika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Spotkanie — staże dla stu­den­tów WIEA

Serdecznie zapraszamy na spotkanie doty­czące odpłat­nych staży dla stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Infor­matyki!
W spotka­niu będą uczest­niczyły Władze Dziekańskie Wydzi­ału.
Osoby, które sko­rzys­tają z pro­gramu zyskują doświad­cze­nie, rozwi­jają umiejęt­ności, pon­adto mają możli­wość zwery­fikowa­nia planów zawodowych, jak również zapoz­na­nia się ze środowiskiem branżowym.
W spotka­niu przewidziano również część kon­sul­ta­cyjną, aby wspomóc zaplanowanie real­iza­cji stażu w w najbliższych miesiącach.

Infor­ma­cje organizacyjne:

 1. Ter­min: czwartek 20.05.2021 (godz. 16:00).
 2. Plat­forma: Google Meet (link do spotka­nia zostanie przesłany na adres wskazany w for­mu­la­rzu deklaracji udzi­ału w spotkaniu)
 3. Deklaracja udzi­ału w spotka­niu (pozostaw­ie­nie adresu kon­tak­towego) – kliknij
 4. Infor­ma­cje o pro­jek­cie „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”- kliknij (w sekcji Staże dla studentów)

Serdecznie zapraszamy!
Anna Pławiak-​Mowna i Mar­cel Luzar

Czy­taj więcej…

Staże stu­denckie i Pra­cown­icze Plany Kap­i­tałowe

Szanowni Państwo!

Infor­mu­jemy, że od dnia 01.04.2021 r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim weszły w życie przepisy o PPK (Pra­cown­icze Plany Kap­i­tałowe). Obe­j­mują one swoim zakre­sem staże, które są real­i­zowane w ramach pro­jektu Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”, jeżeli czas real­iza­cji stażu przekracza trzy miesiące. Stu­denci real­izu­jący staż („automaty­cznie”) po trzech miesią­cach staną się uczest­nikami PPK.

Więcej infor­ma­cji o Pra­cown­iczych Planach Kap­i­tałowych oraz wpłat­ach nal­iczanych od wyna­grodzenia można znaleźć pod adresem:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​r​a​c​o​w​n​i​c​z​e​-​p​l​a​n​y​-​k​a​p​i​t​a​o​w​e​-​n​a​-​u​z

Infor­mu­jemy, że każdy stu­dent ma prawo zrezyg­nować z uczest­nictwa w PPK poprzez złoże­nie rezy­gnacji (załącznik nr 1 do Komu­nikatu Kan­clerza nr 7/​2021 z dnia 01.03.2021 ).

Czy­taj więcej…

Zgłoszenia do Stu­denck­iej Komisji Wybor­czej

Drodzy Stu­denci!

Par­la­ment Stu­dencki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłasza­nia się chęt­nych studentów/​studentek do dzi­ała­nia w Stu­denck­iej Komisji Wyborczej.

Kto może się zgłosić?

 1. każda osoba posi­ada­jąca sta­tus stu­denta Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego;
 2. stu­dent, który nie jest członkiem organów Samorządu Stu­denck­iego tzn. Par­la­mentu Stu­denck­iego, Rady Mieszkańców, Stu­denck­iej Komisji Rewizyjnej.

Do najważniejszych zadań członków Stu­denck­iej Komisji Wybor­czej należy:

 1. przyj­mowanie i wery­fikacja kandy­datur do organów Samorządu Stu­denck­iego oraz do organów wybor­czych i kole­gial­nych Uczelni pod wzglę­dem formalnym;
 2. przy­go­towanie kart wybor­czych i list wyborców;
 3. przeprowadze­nie wyborów do organów wybor­czych oraz kole­gial­nych na Uczelni;
 4. czuwanie nad praw­idłowoś­cią prze­biegu wyborów;
 5. ustal­e­nie i ogłosze­nie kalen­darza wyborczego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyj­mu­jemy za pomocą poniższego for­mu­la­rza do 10 maja br. do godziny 24:00.
https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​1​K​K​X​Z​D​r​n​2​M​9​X​b​T​u​p​B​u​v​F​D​h​n​D​s​Y​8​Y​29​x​9​A​f​D​N​Y​1​k​5​h​j​k​M
Z osobami, które zgłosiły swoją chęć dzi­ała­nia w Stu­denck­iej Komisji Wybor­czej skon­tak­tu­jemy się telefonicznie.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (pismo.pdf)pismo.pdf[ ]183 kB

BOS — Biura Obsługi Stu­denta — Komu­nikat JM Rek­tora

Drodzy Stu­denci,

w czer­wcu swoje sprawy związane z tok­iem studiów będziecie załatwiać w Biurze Obsługi Stu­denta (BOS-​ie), które zastąpi doty­chcza­sowy Dziekanat. Tam uzyska­cie wszelkie potrzebne zaświad­czenia, przedłuży­cie legi­t­y­mację, złoży­cie wszys­tkie wnioski wnika­jące z Reg­u­laminu Studiów (np. wniosek o urlop, o warunk­owe zal­icze­nie semes­tru, o przedłuże­nie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej), złoży­cie pracę dyplo­mową, odbierze­cie dyplom ukończenia studiów. Nato­mi­ast sprawy świad­czeń dla stu­den­tów (stype­n­dia, zapo­mogi, akademiki) będą real­i­zowane poza BOS-​ami — w Dziale Spraw Studenckich.

Przewidziano cztery BOS-​y, a każdy z nich będzie obsługi­wał kilka różnych wydzi­ałów. Celem tej zmi­any jest przede wszys­tkim poprawa jakości obsługi stu­den­tów i ujed­no­lice­nie zasad prowad­zonej doku­men­tacji oraz więk­sza dostęp­ność do kadry administracyjnej.

BOS-​y będą czynne dla stu­den­tów od poniedzi­ałku do czwartku oraz w soboty — dla stu­den­tów nies­tacjonarnych i uczest­ników studiów pody­plo­mowych. Obsługa stu­den­tów z Filii w Sule­chowie będzie się tam odby­wała do końca sesji poprawkowej 2020/​2021, a potem w BOS-​ie_​2.

BOS-​y to jest wielka zmi­ana w zakre­sie admin­is­tra­cyjnej obsługi stu­den­tów. Nato­mi­ast niezmi­en­nie waszym opiekunem jest Dziekan, a osobą do pier­wszego kon­taktu dzi­ała­jącą w jego imie­niu jest Prodziekan. Do niego kieru­j­cie wszelkie wnioski, pyta­nia, prob­lemy związane z Waszym pobytem na uczelni. Oprócz dyżurów na wydziale każdy Prodziekan będzie także dyżurował w gabinecie przy BOS-​ie, więc łatwo go zna­jdziecie. Oczy­wiś­cie w obec­nym cza­sie pan­demii pod­sta­wowym sposobem kon­taktu jest kore­spon­dencja e-​mailowa.

Niebawem na stronach inter­ne­towych wydzi­ałów w zakładce „Biuro Obsługi Stu­denta” pojawią się szczegółowe infor­ma­cje na temat BOS-​ów. Zanim to jed­nak nastąpi wszys­tko będzie dzi­ałać według obec­nego porządku.

Pier­wszą stu­dencką akty­wnoś­cią związaną z BOS-​ami jest konkurs na ich iden­ty­fikację wiz­ualną, zachę­cam do wzię­cia w nim udzi­ału. Na zwycięzcę oprócz satys­fakcji, że jego pro­jekt będzie naw­igował stu­den­tów po Uni­w­er­syte­cie czeka nagroda 2000zł.

Prof. dr hab. Woj­ciech Strzyżewski
Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

Lista BOS-​ów:

BOS_​1: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Human­isty­czny, Wydział Prawa i Administracji /

budynek A-​16 (Kam­pus B), kolor niebieski;

BOS_​2: Wydział Mechan­iczny, Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk Bio­log­icznych, Wydział Artysty­czny, Wydział Matem­atyki, Infor­matyki i Ekonometrii, Wydział Fizyki i Astronomii /​budynek A-​8 (Kam­pus A), kolor zielony;


BOS_​3: Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania /

budynek A-​2 (Kam­pus A), kolor fio­le­towy;

BOS_​4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu /​budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.