Aktu­al­ności

Akcja ewalu­acja – Oceń bel­fra (XIII edy­cja)

Na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim rozpoczyna się XIII edy­cja ewalu­acji. Ocena prowadzą­cych zaję­cia dokony­wana jest przez stu­den­tów i dok­toran­tów po zakończe­niu zajęć. Anki­eta zostanie udostęp­niona stu­den­tom i dok­toran­tom w dni­ach 114 marca 2021 r.

Biorąc udział w oce­nie, jed­nocześnie bierze­cie udział konkur­sie. Może­cie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunk­owych o wartości 500 zł lub Dzień Rek­torski dla swo­jego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kat­e­go­ri­ach wydzi­ałowej i indywidualnej.

Czy­taj więcej…

9 lutego — Dzień Bez­piecznego Inter­netu z Cisco NetA­cad

Dzień Bez­piecznego Inter­netu ma na celu propagowanie dzi­ałań na rzecz bez­piecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów inter­ne­towych, zaz­na­jomie­nie rodz­iców, nauczy­cieli i wychowaw­ców z prob­lematyką bez­pieczeństwa online oraz pro­mocję pozy­ty­wnego wyko­rzysty­wa­nia inter­netu.

Cisco NetA­cad zaprasza na wirtu­alne spotkanie adresowane do uczniów szkół śred­nich i nauczy­cieli.

Już 9 lutego w godz­i­nach 11:0012:30, Bar­bara Hal­ska, Instruk­torka Cisco Net­work­ing Acad­emy, nauczy­ciel przed­miotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 6 w Jas­trzębiu Zdroju, wyróżniona tytułem Nauczy­ciel Roku 2014 opowie o bez­pieczeńst­wie cyfrowym z per­spek­tywy ucz­nia i nauczy­ciela.

Wszyscy uczest­nicy otrzy­mają też dostęp do bezpłat­nego 15 godzin­nego kursu e-​learningowego w zakre­sie pod­staw cyber­bez­pieczeństwa. Poz­nają typowe ataki i sposoby ochrony.
Po ukończe­niu kursu Wprowadze­nie do Cyber­bez­pieczeństwa uczest­nik otrzy­muje dyplom potwierdza­jący ukończe­nie kursu oraz cyfrową odz­nakę.

Weź udział w spotka­niu wraz ze swoimi ucz­ni­ami — zare­jestruj się i zaproś uczniów do rejes­tracji!
Wy też może­cie zostać CYBER­BO­HAT­ERAMI! REJES­TRACJA

Wirtu­alny Dzień Otwarty WIEA 2021 — zaprosze­nie

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół śred­nich oraz ich nauczy­cieli na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w w tym roku w formie wydarzenia on-​line live w dniu 03 marca 2021 r. w godz­i­nach 9.0015.00.

Pod­czas wirtu­al­nej wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe.

.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza rejes­tracja indy­wid­u­alna uczest­ników : https://​wiea​.click​meet​ing​.com/​w​i​r​t​u​a​l​n​y​-​d​z​i​e​n​-​o​t​w​a​r​t​y​-​w​i​e​a​/​r​e​g​i​s​t​e​r

Szczegóły wydarzenia i aktu­alny program:

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​d​z​i​e​n​-​o​t​w​a​r​t​y​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e

Zaprosze­nie stu­den­tów do udzi­ału w Olimpiadzie Blockchain

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam stu­den­tów do udzi­ału w Olimpiadzie Blockchain! Roz­gry­wki są prowad­zone online i przewidziane zostały atrak­cyjne nagrody finan­sowe.
Zgłoszenia uczest­ników do 15 maja.
Nazy­wam się Krzysztof Boch­enek, reprezen­tuję koło naukowe Blockchain Soci­ety SGH. Jestem także stu­den­tem e-​biznesu w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie.
W imie­niu Komitetu Orga­ni­za­cyjnego Inter­na­tional Blockchain Olympiad w Polsce, zapraszam stu­den­tów i członków kół naukowych do startu w między­nar­o­dowych roz­gry­wkach.

Olimpiada jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów. Tem­atyka doty­czy stworzenia pomysłu na rozwiązanie Blockchain poza kryp­towa­lu­tami i napisanie doku­mentu whitepa­per, a następ­nie prezen­tacja pro­jektu przed inwest­orami. Dostar­czamy także spis lit­er­atury, przykład­owe pomysły i dodatkowe artykuły odnośnie tem­atyki. Jako koor­dy­na­tor pomagam w wybra­niu pomysłu i jego ewaluacji.
  • Uczest­nicy powinni zostać zgłoszeni poprzez for­mu­larz na stronie orga­ni­za­tora do 15 maja.
  • Następ­nie do 15 czer­wca przeprowadzana jest ewalu­acja pro­jek­tów — członkowie Blockchain Soci­ety SGH i Hong Kong Blockchain Soci­ety poma­gają uczest­nikom w przy­go­towa­niu doku­mentu whitepa­per zgod­nie z między­nar­o­dowymi standardami.
  • 22 czer­wca następuje wyłonie­nie 12 najlep­szych pro­jek­tów z Pol­ski i ich start w na szczeblu międzynarodowym
  • w lipcu odbędą się finały i kon­fer­encja (wszys­tko zdalnie)
Jest to pier­wsza edy­cja orga­ni­zowana w Polsce.
Stu­denci w gru­pach 16 osób + ewen­tu­alny opiekun naukowy będą musieli zaprezen­tować swoje pro­jekty inwest­orom (VC, głównie z regionu APAC i Ameryki Północ­nej). Start jest dar­mowy.
12 zwycięs­kich drużyn z Pol­ski zostanie zak­wal­i­fikowane do startu w między­nar­o­dowych rozgrywkach.

Nagrody:
Gold Medal: $4096
Sil­ver Medal: $2048
Bronze Medal: $1024
The best Whitepa­per: $128
The best Pro­to­type — $128
There are other non-​cash prizes.
The Pol­ish Blockchain Olympiad may set its own prizes inde­pen­dently of the Inter­na­tional Finals.
Major­ity of the judg­ing panel will be ven­ture cap­i­tal and angel investors from APAC and North America.
His­tor­i­cally, stu­dents have received employ­ment and invest­ments, regard­less of rank­ing in the competition.

Jedna drużyna może zgłosić kilka pro­jek­tów. Zapew­ni­amy pomoc w star­cie i ewalu­acji. Czas na zgłoszenia uczest­ników upływa 15 maja. Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się na stronie orga­ni­za­tora — na niej orga­ni­za­tor zamieszcza komu­nikaty dla uczest­ników.

Zapraszamy na stronę olimpiady:
https://​www​.ibcol​.org/
I stronę dla kandy­datów z Pol­ski:
https://​www​.ibcol​.org/​p​l​/

Nowe miejsca w ofer­cie pra­co­daw­ców – staże stu­denckie WIEA


Szanowni Państwo!

Z sze­rokim odzewem spotkała się oferta tych spotkań infor­ma­cyjnych, które orga­ni­zowane były w sty­czniu 2021r. Dzięku­jemy za liczny udział w spotka­ni­ach! Dyskusja w trak­cie tych wydarzeń była rzec­zowa, akty­wnie pytal­iś­cie Państwo o udział w pro­jek­cie. Na bieżąco wyjaś­nial­iśmy wskazane przez Państwa zagad­nienia.
Miło nam poin­for­mować, że baza miejsc, w których możliwa jest real­iza­cja stażu rozrasta się. Aktu­alne infor­ma­cje w zakre­sie ofert pra­co­daw­ców oraz odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia zna­j­dują się w medi­ach infor­ma­cyjnych, które wskaza­l­iśmy na spotka­ni­ach. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z ofer­tami!

Wszys­tkim Studentom/​Studentkom, którzy wzięli udział w pro­jek­cie bardzo dzięku­jemy, a osobom, które już złożyły doku­men­tację rekru­ta­cyjną grat­u­lu­jemy!
Doku­menty rekru­ta­cyjne można znaleźć pod adresem (sekcja staże dla stu­den­tów)
https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​p​r​o​j​e​k​t​y​-​e​f​s​/​p​r​o​j​e​k​t​-​p​o​w​e​r​-​35

Zapraszamy!

Tytuł pro­jektu „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”
Numer umowy POWR.03.05.0000-​Z007/​1700
Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020
Oś Pri­o­ry­te­towa III Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Dzi­ałanie 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Benefic­jent Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9

Infor­ma­cje o zaję­ci­ach stacjonarnych — semestr letni 2020/​2021

UWAGA !!!!!

W związku z zarządze­niem nr 11 JM Rek­tora z dnia 11.01.2021 — orga­ni­za­cja ksz­tałce­nia w semes­trze letnim

zaję­cia na WIEA, które nie mogłą być zre­al­i­zowane z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość zawarto w wykazie

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (ZR nr 11 z 11.01.2021_organizacja kształcenie sem. letnim.pdf)ZR nr 11 z 11.01.2021_organizacja ksz­tałce­nie sem. letnim[ZR nr 11 z 11.01.2021_organizacja ksz­tałce­nie sem. letnim]750 kB
Pobieranie pliku (WIEA_zajecia_stacjonarne semestr letni.pdf)WIEA_​zajecia_​stacjonarne semestr letni[WIEA_​zajecia_​stacjonarne semestr letni]130 kB

IoT w prak­tyce– Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC prowadzi zaję­cia dla stu­den­tów Infor­matyki

W ramach rozsz­erzenia zakresu współpracy Uczelni z biz­ne­sem, eksperci z Zielonogórskiego odd­zi­ału TT PSC poprowadzili cykl zajęć dla stu­den­tów trze­ciego roku Infor­matyki ze spec­jal­noś­cią ISM (Inżynieria Sys­temów Mikroin­for­maty­cznych). Cztery zaplanowane spotka­nia uzu­pełniły zakres przed­miotu „Sys­temy Wbu­dowane” o wiedzę doty­czącą Inter­netu Rzeczy (IoT) w obszarze sys­temów wbu­dowanych a w szczegól­ności umiejęt­ności prak­ty­cznego wyko­rzys­ta­nia plat­formy Thing­Worx do stworzenia narzędzia mon­i­toru­jącego natęże­nie i szkodli­wość dźwięku. Zaję­cia prowadzili Kamil Szy­dłowski, Jakub Sze­ma­tow­icz, Tomasz Marcinkowski, Maciej Kaliszewski i Karol Biczuk. Ich zakres uwzględ­nił takie zagad­nienia, jak Wstęp do Inter­netu Rzeczy, Plat­formy IoT, Mod­e­lowanie w Thing­Worx oraz Thing­worx Data Stor­age i własne serwisy.

Czy­taj więcej…

Uwaga!! Członkowie kół naukowych na WIEA. Zapraszamy do udzi­ału w kon­fer­encji.

Cen­trum Nauki i Kul­tury UJK zaprasza do uczest­nictwa w inter­dyscy­pli­narnej 30. Ogólnopol­skiej Kon­fer­encji Naukowej Stu­denc­kich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rek­tora UJK w Kiel­cach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka.

Celem kon­fer­encji jest wymi­ana doświad­czeń w zakre­sie prowad­zonych badań naukowych i inte­gracja stu­denck­iego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Stu­denc­kich Kół Naukowych, stu­den­tów studiów pier­wszego i drugiego stop­nia oraz słuchaczy szkół dok­tors­kich.
Wys­tąpi­enia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:
Sekcja I obe­j­mu­jąca następu­jące dziedziny:
- nauki human­isty­czne,
- nauki społeczne,
- nauki teo­log­iczne,
- sztukę.

Sekcja II obe­j­mu­jąca następu­jące dziedziny:
- nauki ścisłe i przy­rod­nicze,
-
nauki medy­czne i nauki o zdrowiu,
- nauki rol­nicze,
- nauki inżynieryjno-​techniczne,
Sekcji pos­terowej – wszys­tkie dziedziny nauki
Kon­fer­encja odbędzie się w ter­minie 2223 kwiet­nia 2021 r.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (KSKN 2021.docx)KSKN 2021.docx[ ]785 kB