Aktu­al­ności

Warsz­taty dla przyszłych innowa­torów z PFR i Google na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Bezpłatne warsz­taty w dniu 20.11.2019 dla przyszłych innowa­torów z PFR i Google na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Jak pobudzić kreaty­wne myśle­nie i stworzyć od pod­staw innowa­cyjny biznes lub pro­jekt? Jak sprawdzić czego potrze­bują przys­zli klienci? Tego można się nauczyć, pod­czas całod­niowych, bezpłat­nych warsz­tatów „Pro­jek­tanci Innowacji PFR” orga­ni­zowanych przez Google i Pol­ski Fun­dusz Rozwoju.

Warsz­taty odbędą się Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, w dniu 20.11.2019. Aby wziąć w nich udział wystar­czy wejść na stronę Pro­jek­tanci Innowacji PFR, wybrać miasto oraz ter­min i wypełnić krótki for­mu­larz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ogranic­zona, więc na warsz­taty zostaną zapros­zone osoby, które najlepiej umo­ty­wują chęć swo­jego udzi­ału. Warto próbować! Po pier­wsze, warsz­taty nic nie kosz­tują, po drugie, to szansa na udział w pro­fesjon­al­nym szkole­niu, a po trze­cie na zakończe­nie uczest­nicy otrzy­mują cer­ty­fikat, potwierdza­jący zdobyte umiejętności.

Pro­jek­tanci Innowacji PFR — dla kogo jest ten program?

Głównymi kry­te­ri­ami uczest­nictwa są chęć roz­woju, zdoby­cia nowych umiejęt­ności i pracy nad obec­nymi lub przyszłymi pomysłami. Nie ma innych wyma­gań — w wydarze­niu może wziąć udział każdy, nieza­leżnie od wieku, wyk­sz­tałce­nia i zawodu. Najbliższe warsz­taty odbęda się w Zielonej Górze. Aby wziąć w nich udział należy zgłosić chęć udzi­ału pod adresem: https://​events​.with​google​.com/​p​r​o​j​e​k​t​a​n​c​i​-​i​n​n​o​w​a​c​j​i​-​p​f​r​-​z​i​e​l​o​n​a​-​g​o​r​a​-​u​z​-​2011​/​#​c​o​n​t​e​n​t

Na warsz­tat­ach będzie można m.in. zapoz­nać się z metodą “design think­ing”. Jak tłu­maczą orga­ni­za­torzy, “design think­ing” to usys­tem­aty­zowany pro­ces, dzięki któremu każdy może rozwinąć swój pomysł od początkowej idei do stworzenia pro­to­typu, zarysu dzi­ała­nia firmy lub pro­jektu społecznego. Pod­czas warsz­tatów tren­erzy pokażą jak ziden­ty­fikować realne prob­lemy użytkown­ików, tworzyć radykalnie innowa­cyjne rozwiąza­nia i testować stwor­zone kon­cepcje pro­duk­tów i usług.

W pier­wszej edy­cji „Pro­jek­tan­tów Innowacji PFR” w warsz­tat­ach wzięło udział blisko 1300 osób w całej Polsce. Wiele z nich stworzyło pro­to­typy swoich pro­duk­tów, które w przyszłości zamierzają wprowadzić na rynek, a aż 9 proc. uczest­ników założyło swój startup. Pro­gram ma wspierać rozwój ekosys­temu innowacji w naszym kraju poprzez tworze­nie i rozwi­janie umiejęt­ności mięk­kich, np. wśród młodych osób, które jeszcze się uczą lub właśnie wchodzą na rynek pracy.


Więcej infor­ma­cji o pro­gramie i zapisy na warsz­taty: https://​events​.with​google​.com/​p​r​o​j​e​k​t​a​n​c​i​-​i​n​n​o​w​a​c​j​i​-​p​f​r​-​z​i​e​l​o​n​a​-​g​o​r​a​-​u​z​-​2011​/​#​c​o​n​t​e​n​t

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości na UZ 2019

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości (Global Entre­pre­neur­ship Week) to ogól­noświa­towa inic­jatywa pro­mu­jąca przed­siębior­c­zość, w Polsce orga­ni­zowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz ósmy orga­ni­za­torem wszys­t­kich imprez będzie Biuro Karier. Od 18 listopada zapraszamy stu­den­tów i absol­wen­tów UZ na cykl spotkań, wykładów i kon­sul­tacji z zakresu zakłada­nia i prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej.

szczegółowy pro­gram dostępny jest na www​.bk​.uz​.zgora​.pl

Przedłużony Ter­min — Rekru­tacja Uzu­peł­ni­a­jąca Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Ter­min składa­nia doku­men­tów: 12.11.2019 godz­ina 13:00

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

V edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

Już 23 października o godzinie 9:30 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego w sali 115 odbędzie się ofic­jalne rozpoczę­cie V edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy!
Na uczest­ników czeka wiele atrakcji, nagród…a dla tych, którzy wykażą się najwięk­szą wiedzą kon­tynu­acja w formie wyjątkowych warsz­tatów prowad­zonych przez najlep­szych spec­jal­istów w Polsce.
Nie może Was zabraknąć — zapraszamy 23 października!

Inau­gu­racja 2019/​2020

Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ma zaszczyt zaprosić Pra­cown­ików oraz Stu­den­tów na Uroczystą Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2019/​2020. Uroczys­tość zaplanowano na dzień 8 października 2019 r. o godz. 9:00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej 50.

Poniżej przed­staw­iam pro­gram Inau­gu­racji:
1. Pow­i­tanie Gości
2. Wys­tąpi­e­nie Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki dr hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ
3. Imma­tryku­lacja
4. Wręcze­nie wyróżnień i dyplomów
5. Wys­tąpi­e­nie gości
6. Wykład inau­gu­ra­cyjny: dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof​.UZ pt.: „Metrolo­gia kwan­towa. Czy dokład­ność pomi­aru ma wpływ na nasze życie ?”

W związku z Inau­gu­racją od godziny 9:00 do 11:00 udzielone zostały godziny dziekańskie w celu umożli­wienia udzi­ału Pra­cown­ików i Stu­den­tów w Uroczystości.

Stype­n­dia Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla stu­den­tów studiów stacjonarnych

Sejmik Wojew­ództwa Lubuskiego na mocy uch­wały nr XLIV/​670/​18 z dnia 23 kwiet­nia 2018 r. od roku aka­demick­iego 2018/​2019 ustanowił stype­n­dia Marsza­łka Wojew­ództwa Lubuskiego dla stu­den­tów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu wojew­ództwa lubuskiego. Stu­denci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Reg­u­laminie” będą mogli ubie­gać się o stype­n­dia moty­wu­jące. Nato­mi­ast stu­denci I roku studiów stacjonarnych II stop­nia, będą mogli ubie­gać się o stype­n­dia na rozpoczę­cie jed­noosobowej lub innej formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej - stype­n­dia przedsiębiorcze.
Celem pomocy stype­n­di­al­nej jest wspar­cie, wyrówny­wanie szans eduka­cyjnych oraz inspiracja do pod­ję­cia studiów na uczel­ni­ach naszego województwa.
Od roku aka­demick­iego 2019/​2020 rusza druga edy­cja stype­ndiów dla stu­den­tów. Ter­min składa­nia wniosków wraz z wyma­ganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku aka­demick­iego, na który składany jest wniosek.
Ter­min składa­nia wniosków wraz w wyma­ganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku aka­demick­iego, na który składany jest wniosek.
Więcej infor­ma­cji na temat stype­ndiów można znaleźć na stronie:
Szczegółowych infor­ma­cji udziela również Wydział Edukacji w Depar­ta­men­cie Infra­struk­tury Społecznej, pod numerem tele­fonu: 68 /​45 65 588.

Uczel­ni­any GPS

Rozpoczę­cie studiów to nowy etap w życiu młodego człowieka.

Jeśli jesteś stu­den­tem pier­wszego roku i dręczą Cię pyta­nia: kto jest kim na uczelni, gdzie załatwić stype­ndium, a gdzie prak­tyki, co to jest urlop dziekański a co to warunek? Czym zaj­muje się Dział Spraw Stu­denc­kich a czym Biuro Karier? Jak zapisać się do koła stu­denck­iego i gdzie się ubez­pieczyć?
Zapraszamy na spotkanie infor­ma­cyjne dla stu­den­tów pier­wszych lat: UCZEL­NI­ANY GPS
Tuż przed rozpoczę­ciem roku aka­demick­iego, pod­powiemy Ci, jak przetr­wać pier­wszy rok studiów i nie zwar­i­ować.
Prowadzący: spec­jal­iści BK UZ

ter­min: 30 wrześ­nia 2019 (poniedzi­ałek)
godz­ina: 11.0012.30
miejsce: Aula B, bud. A-​16, Kam­pus B, al. Wojska Pol­skiego 69

Zapisy: www​.bk​.uz​.zgora​.pl zakładka „warsztaty”

Uni­w­er­sytet Zielonogórski i IHP otwier­ają Joint Lab

Prorek­tor ds. stu­denc­kich prof. Woj­ciech Strzyżewski oraz dyrek­tor naukowo-​techniczny IHP – Insty­tutu Leib­niza dla Innowa­cyjnej Mikroelek­tron­iki prof. dr Bernd Tillack pod­pisali dzisiaj aneks do umowy doty­czący otwar­cia wspól­nego lab­o­ra­to­rium. Joint Lab nosi nazwę Dis­trib­uted Mea­sure­ment Sys­tems and Wire­less Sen­sor Net­works. To spotkanie pol­s­kich i niemiec­kich naukow­ców zain­au­gurowało wspól­nie real­i­zowany od 1 lipca 2019 r. pro­jekt naukowo-​badawczy Smar­tRiver: Intel­li­gentes Oderge­biet /​Smar­tRiver: Inteligentne Nado­drze.

Pro­jekt o wartości 1 146 000 EUR jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego (EFRR) w ramach Pro­gramu Współpracy INTER­REG VA Pol­ska — Bran­den­bur­gia 20142020. Koor­dy­na­torem pro­jektu jest IHP, a Uni­w­er­sytet Zielonogórski reprezen­towany przez Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ) oraz Insty­tut Inżynierii Środowiska (Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska UZ) jest part­nerem w projekcie.

podpisanie aneksu do umowy wł..jpgMoment pod­pisa­nia umowy. Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Celem pro­jektu Smar­tRiver jest wspar­cie ochrony prze­ci­w­powodziowej mieszkańców w nado­drza­ńskim rejonie Słu­bic i Frank­furtu nad Odrą oraz opra­cow­anie trans­granicznego, inteligent­nego niein­wazyjnego sys­temu mon­i­toringu wałów prze­ci­w­powodziowych oraz terenów nadrzecznych, po obu stronach granicy w tym obszarze.

Położe­nie w dolinie Odry sprawia, że obszary Słu­bic i Frank­furtu są często narażone na powodzie i pod­topi­enia. Pro­ponowany sys­tem wczes­nego ostrze­ga­nia przed zagroże­ni­ami ze strony rzeki, z jed­nej strony będzie służył mieszkań­com, a z drugiej strony pomoże w ochronie środowiska. Obszary, na których ingerencja człowieka jest ogranic­zona nielin­earnoś­cią zachowa­nia środowiska, powinny być mon­i­torowane. Zachowanie przy­rody w stanie zbliżonym do nat­u­ral­nego oznacza swo­bodę dla rzeki, a w kon­sek­wencji jej nieprzewidy­wal­ność. Oznacza to konieczność budowy niein­wazyjnych sys­temów wczes­nego ostrze­ga­nia przed zbliża­ją­cymi się zagroże­ni­ami. Z jed­nej strony pozwalają one na mon­i­tor­ing bez narusza­nia struk­tury wałów, z drugiej strony prowadzą do znacznych oszczęd­noś­ci­ach oraz skróce­nia czasu interwencji.

podczas spotkania.jpgPod­czas spotka­nia. Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Bada­nia będą także skon­cen­trowane na rozpros­zonych sys­temach pomi­arowych oraz bezprze­wodowych sieci­ach czu­jników, które stanowią ele­ment kluc­zowy dla rozwiąza­nia najwięk­szych prob­lemów naszej przyszłości. Przykładami są inteligentne sieci dys­try­bucji gazu lub elek­tryczności, sieci komu­nika­cyjne, pomi­arowe oraz wielosen­sorowe sys­temy w trans­porcie, jak i rozpros­zone sys­temy pomi­arowe w tech­nologii bez­pieczeństwa.

Współpraca pomiędzy UZ i IHP ist­nieje od wielu lat, a w lutym 2016 r. została przy­p­ieczę­towana umową o koop­er­acji. Ta współpraca jest real­i­zowana poprzez wspólne wykłady oraz spec­jal­isty­czne pro­jekty, a obec­nie dodatkowo zostanie rozsz­er­zona o dal­sze wspólne obszary badaw­cze.

Joint Lab będzie koor­dynowany przez pra­cown­ika naukowego IHP — dr Krzysztofa Piotrowskiego, który zaj­muje się prowadze­niem badań w grupie Sen­sor­nets and Mid­dle­ware Plat­form, zaj­mu­jącej się sieci­ami sen­sorów oraz plat­for­mami Mid­dle­ware. Po stronie UZ Joint Lab kierowany będzie przez dr hab. inż. Ryszarda Ryb­skiego, prof. UZ dyrek­tora Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. „Od wielu lat IHP z dużym powodze­niem współpracuje z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ przy pro­jek­tach i w pro­ce­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów. Nasz Joint Lab umożliwi efek­ty­wne wyko­rzys­tanie zasobów uni­w­er­sytec­kich oraz naszej poza­u­ni­w­er­syteck­iej placówki naukowej. W ten sposób możliwe będzie tworze­nie innowa­cyjnych rozwiązań dla obec­nych prob­lemów w obszarze naszych badań naukowych”, mówi dr K. Piotrowski. Obec­nie obie insty­tucje naukowe współpracują przy dwóch pro­jek­tach: Smart­Grid Plat­tform, nad kon­cepcją innowa­cyjnego ser­wisu, który ma za zadanie imple­men­tację bez­piecznego i zori­en­towanego na przyszłość sys­temu dys­try­bucji energii. Poza tym niedawno rozpoczęto również pro­jekt Smar­tRiver, w ramach którego w dwu­mieś­cie Frank­furt (Oder)/Słubice, po obu stronach Odry, zostanie stwor­zona bazu­jąca na sen­so­rach plat­forma. Jej zadaniem będzie gro­madze­nie infor­ma­cji, w celu real­iza­cji bardziej inter­ak­ty­wnej, skutecznej oraz wszech­stron­nej orga­ni­za­cji infra­struk­tury miast oraz jej kom­po­nen­tów. „Utworze­nie Joint Labu jest następ­nym krok­iem w naszej wielo­let­niej współpracy. Połącze­nie naszej wiedzy i zasobów stworzy wartość dodaną, co obrazują dwa bieżące pro­jekty”, mówi z zad­owole­niem prof. R. Ryb­ski.

Lab­o­ra­to­ria Joint Lab tworzą pomost pomiędzy bada­ni­ami prowad­zonymi w IHP oraz ksz­tałce­niem i bada­ni­ami prowad­zonymi na uni­w­er­syte­tach oraz szkołach wyższych. „W ten sposób, poprzez ścisłą współpracę, łączy się potenc­jał region­al­nych placówek aka­demic­kich oraz wybranych part­nerów między­nar­o­dowych. Każdy Joint Lab pracuje nad specy­ficznym, zori­en­towanym na przyszłość tem­atem badaw­czym”, pod­kreśla dyr. prof. B. Tillack. Taki kon­cept jest z powodze­niem rozwi­jany od 2000 r. Obec­nie ist­nieje sześć region­al­nych Joint Labów: z Bran­den­burskim Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym Cottbus-​Senftenberg, Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym w Wildau, Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym w Berlinie oraz Uni­w­er­sytetem Pocz­damskim. W 2014 r. rozpoczęły dzi­ałal­ność między­nar­o­dowe Joint Laby: z Politech­niką Poz­nańską oraz Uni­w­er­sytetem Sabancı w Stambule

Joint Lab jest wspólną jed­nos­tką Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz IHP we Frank­fur­cie nad Odrą. W jego ramach naukowcy wraz ze stu­den­tami będą prowadzić wspólne bada­nia oraz będą real­i­zować prace dyplo­mowe i dok­toranckie. W każdym semes­trze są prowad­zone zazwyczaj jedne wspólne zaję­cia eduka­cyjne ze stu­den­tami Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W ramach współpracy IHP prowadzi zwykle 4 spotka­nia wykład/​ćwiczenia doty­czące sieci sen­sorów bezprze­wodowych.

W lat­ach 20182019 dzięki współpracy z IHP pow­stało 10 prac inżynier­s­kich oraz 3 mag­is­ter­skie (planuje się 5 kole­jnych w 2020 roku).

Wspólne pro­jekty badaw­cze to: Smart­Grid Plat­tform Pro­jekt (INTER­REG), czas trwa­nia: 06.201805.2019, budżet: 135.139 €; Smar­tRiver Pro­jekt (INTER­REG), czas trwa­nia: 07.201906.2022, budżet: 1 146 000

IHP jest insty­tutem należą­cym do Wspól­noty Leib­niza i prowadzi bada­nia nad sys­temami krze­mowymi, układami i tech­nolo­giami wyso­kich częs­totli­wości oraz nowymi mate­ri­ałami. Opra­cowywane są tam również innowa­cyjne rozwiąza­nia dla bezprze­wodowej i sze­rokopas­mowej komu­nikacji, lot­nictwa, lotów kos­micznych, biotech­nologii, medy­cyny, prze­mysłu samo­chodowego, bez­pieczeństwa oraz automatyki prze­mysłowej. W IHP zatrud­nionych jest blisko 300 osób. IHP dys­ponuje linią pilotażową dla opra­cowywa­nia i wyko­na­nia bardzo szy­b­kich układów w tech­nologii 0,13/0,25 µm-​BiCMOS. Linia ta zna­j­duje się w Clean­roomie klasy 1 o powierzchni 1 000 m². Szczegółowe infor­ma­cje o tej jed­nos­tce na: http://​www​.ihp​-micro​elec​tron​ics​.com