Aktu­al­ności

Uni­w­er­sytet Zielonogórski i IHP otwier­ają Joint Lab

Prorek­tor ds. stu­denc­kich prof. Woj­ciech Strzyżewski oraz dyrek­tor naukowo-​techniczny IHP – Insty­tutu Leib­niza dla Innowa­cyjnej Mikroelek­tron­iki prof. dr Bernd Tillack pod­pisali dzisiaj aneks do umowy doty­czący otwar­cia wspól­nego lab­o­ra­to­rium. Joint Lab nosi nazwę Dis­trib­uted Mea­sure­ment Sys­tems and Wire­less Sen­sor Net­works. To spotkanie pol­s­kich i niemiec­kich naukow­ców zain­au­gurowało wspól­nie real­i­zowany od 1 lipca 2019 r. pro­jekt naukowo-​badawczy Smar­tRiver: Intel­li­gentes Oderge­biet /​Smar­tRiver: Inteligentne Nado­drze.

Pro­jekt o wartości 1 146 000 EUR jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego (EFRR) w ramach Pro­gramu Współpracy INTER­REG VA Pol­ska — Bran­den­bur­gia 20142020. Koor­dy­na­torem pro­jektu jest IHP, a Uni­w­er­sytet Zielonogórski reprezen­towany przez Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ) oraz Insty­tut Inżynierii Środowiska (Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska UZ) jest part­nerem w projekcie.

podpisanie aneksu do umowy wł..jpgMoment pod­pisa­nia umowy. Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Celem pro­jektu Smar­tRiver jest wspar­cie ochrony prze­ci­w­powodziowej mieszkańców w nado­drza­ńskim rejonie Słu­bic i Frank­furtu nad Odrą oraz opra­cow­anie trans­granicznego, inteligent­nego niein­wazyjnego sys­temu mon­i­toringu wałów prze­ci­w­powodziowych oraz terenów nadrzecznych, po obu stronach granicy w tym obszarze.

Położe­nie w dolinie Odry sprawia, że obszary Słu­bic i Frank­furtu są często narażone na powodzie i pod­topi­enia. Pro­ponowany sys­tem wczes­nego ostrze­ga­nia przed zagroże­ni­ami ze strony rzeki, z jed­nej strony będzie służył mieszkań­com, a z drugiej strony pomoże w ochronie środowiska. Obszary, na których ingerencja człowieka jest ogranic­zona nielin­earnoś­cią zachowa­nia środowiska, powinny być mon­i­torowane. Zachowanie przy­rody w stanie zbliżonym do nat­u­ral­nego oznacza swo­bodę dla rzeki, a w kon­sek­wencji jej nieprzewidy­wal­ność. Oznacza to konieczność budowy niein­wazyjnych sys­temów wczes­nego ostrze­ga­nia przed zbliża­ją­cymi się zagroże­ni­ami. Z jed­nej strony pozwalają one na mon­i­tor­ing bez narusza­nia struk­tury wałów, z drugiej strony prowadzą do znacznych oszczęd­noś­ci­ach oraz skróce­nia czasu interwencji.

podczas spotkania.jpgPod­czas spotka­nia. Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Bada­nia będą także skon­cen­trowane na rozpros­zonych sys­temach pomi­arowych oraz bezprze­wodowych sieci­ach czu­jników, które stanowią ele­ment kluc­zowy dla rozwiąza­nia najwięk­szych prob­lemów naszej przyszłości. Przykładami są inteligentne sieci dys­try­bucji gazu lub elek­tryczności, sieci komu­nika­cyjne, pomi­arowe oraz wielosen­sorowe sys­temy w trans­porcie, jak i rozpros­zone sys­temy pomi­arowe w tech­nologii bez­pieczeństwa.

Współpraca pomiędzy UZ i IHP ist­nieje od wielu lat, a w lutym 2016 r. została przy­p­ieczę­towana umową o koop­er­acji. Ta współpraca jest real­i­zowana poprzez wspólne wykłady oraz spec­jal­isty­czne pro­jekty, a obec­nie dodatkowo zostanie rozsz­er­zona o dal­sze wspólne obszary badaw­cze.

Joint Lab będzie koor­dynowany przez pra­cown­ika naukowego IHP — dr Krzysztofa Piotrowskiego, który zaj­muje się prowadze­niem badań w grupie Sen­sor­nets and Mid­dle­ware Plat­form, zaj­mu­jącej się sieci­ami sen­sorów oraz plat­for­mami Mid­dle­ware. Po stronie UZ Joint Lab kierowany będzie przez dr hab. inż. Ryszarda Ryb­skiego, prof. UZ dyrek­tora Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. „Od wielu lat IHP z dużym powodze­niem współpracuje z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ przy pro­jek­tach i w pro­ce­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów. Nasz Joint Lab umożliwi efek­ty­wne wyko­rzys­tanie zasobów uni­w­er­sytec­kich oraz naszej poza­u­ni­w­er­syteck­iej placówki naukowej. W ten sposób możliwe będzie tworze­nie innowa­cyjnych rozwiązań dla obec­nych prob­lemów w obszarze naszych badań naukowych”, mówi dr K. Piotrowski. Obec­nie obie insty­tucje naukowe współpracują przy dwóch pro­jek­tach: Smart­Grid Plat­tform, nad kon­cepcją innowa­cyjnego ser­wisu, który ma za zadanie imple­men­tację bez­piecznego i zori­en­towanego na przyszłość sys­temu dys­try­bucji energii. Poza tym niedawno rozpoczęto również pro­jekt Smar­tRiver, w ramach którego w dwu­mieś­cie Frank­furt (Oder)/Słubice, po obu stronach Odry, zostanie stwor­zona bazu­jąca na sen­so­rach plat­forma. Jej zadaniem będzie gro­madze­nie infor­ma­cji, w celu real­iza­cji bardziej inter­ak­ty­wnej, skutecznej oraz wszech­stron­nej orga­ni­za­cji infra­struk­tury miast oraz jej kom­po­nen­tów. „Utworze­nie Joint Labu jest następ­nym krok­iem w naszej wielo­let­niej współpracy. Połącze­nie naszej wiedzy i zasobów stworzy wartość dodaną, co obrazują dwa bieżące pro­jekty”, mówi z zad­owole­niem prof. R. Ryb­ski.

Lab­o­ra­to­ria Joint Lab tworzą pomost pomiędzy bada­ni­ami prowad­zonymi w IHP oraz ksz­tałce­niem i bada­ni­ami prowad­zonymi na uni­w­er­syte­tach oraz szkołach wyższych. „W ten sposób, poprzez ścisłą współpracę, łączy się potenc­jał region­al­nych placówek aka­demic­kich oraz wybranych part­nerów między­nar­o­dowych. Każdy Joint Lab pracuje nad specy­ficznym, zori­en­towanym na przyszłość tem­atem badaw­czym”, pod­kreśla dyr. prof. B. Tillack. Taki kon­cept jest z powodze­niem rozwi­jany od 2000 r. Obec­nie ist­nieje sześć region­al­nych Joint Labów: z Bran­den­burskim Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym Cottbus-​Senftenberg, Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym w Wildau, Uni­w­er­sytetem Tech­nicznym w Berlinie oraz Uni­w­er­sytetem Pocz­damskim. W 2014 r. rozpoczęły dzi­ałal­ność między­nar­o­dowe Joint Laby: z Politech­niką Poz­nańską oraz Uni­w­er­sytetem Sabancı w Stambule

Joint Lab jest wspólną jed­nos­tką Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz IHP we Frank­fur­cie nad Odrą. W jego ramach naukowcy wraz ze stu­den­tami będą prowadzić wspólne bada­nia oraz będą real­i­zować prace dyplo­mowe i dok­toranckie. W każdym semes­trze są prowad­zone zazwyczaj jedne wspólne zaję­cia eduka­cyjne ze stu­den­tami Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W ramach współpracy IHP prowadzi zwykle 4 spotka­nia wykład/​ćwiczenia doty­czące sieci sen­sorów bezprze­wodowych.

W lat­ach 20182019 dzięki współpracy z IHP pow­stało 10 prac inżynier­s­kich oraz 3 mag­is­ter­skie (planuje się 5 kole­jnych w 2020 roku).

Wspólne pro­jekty badaw­cze to: Smart­Grid Plat­tform Pro­jekt (INTER­REG), czas trwa­nia: 06.201805.2019, budżet: 135.139 €; Smar­tRiver Pro­jekt (INTER­REG), czas trwa­nia: 07.201906.2022, budżet: 1 146 000

IHP jest insty­tutem należą­cym do Wspól­noty Leib­niza i prowadzi bada­nia nad sys­temami krze­mowymi, układami i tech­nolo­giami wyso­kich częs­totli­wości oraz nowymi mate­ri­ałami. Opra­cowywane są tam również innowa­cyjne rozwiąza­nia dla bezprze­wodowej i sze­rokopas­mowej komu­nikacji, lot­nictwa, lotów kos­micznych, biotech­nologii, medy­cyny, prze­mysłu samo­chodowego, bez­pieczeństwa oraz automatyki prze­mysłowej. W IHP zatrud­nionych jest blisko 300 osób. IHP dys­ponuje linią pilotażową dla opra­cowywa­nia i wyko­na­nia bardzo szy­b­kich układów w tech­nologii 0,13/0,25 µm-​BiCMOS. Linia ta zna­j­duje się w Clean­roomie klasy 1 o powierzchni 1 000 m². Szczegółowe infor­ma­cje o tej jed­nos­tce na: http://​www​.ihp​-micro​elec​tron​ics​.com

Rekru­tacja UZ2019 — Stu­denci gotowi na przyszłość

Kończąc szkołę śred­nią każdy zadaje sobie pyta­nia: „jaki kierunek studiów wybrać”, „jak będzie wyglą­dala moja przyszłość”, „gdzie najlepiej sie zara­bia”, „jaka praca da mi stabilność”.

Nie zawsze jest jed­nak łatwo znaleźć odpowiedź na te pyta­nia, choć są sposoby, które mogą ułatwić pod­ję­cie tej bardzo ważnej decyzji.

Myśl prze­wod­nia tegorocznej rekru­tacji to: ” stu­denci gotowi na przyszłość”. Jest szczegól­nie trafna w obszarze takich kierunków jak: Automatyka i Robo­t­yka, Infor­matyka, Biznez Elek­tron­iczny, Elektrotechnika.

Jak bardzo? To pokazuja nieza­leżne opra­cow­a­nia. Przykła­dem jest rank­ing „Top 6 zawodów” zre­al­i­zowany przez Perspektywy.

https://​www​.per​spek​tywy​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​a​m​p​;​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​a​m​p​;​i​d​=​3363​:​t​o​p​-​6​-​z​a​w​o​d​o​w​-​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​i​-​p​r​o​g​n​o​z​a​-​n​a​-​n​a​j​b​l​i​z​s​z​e​-​12​-​m​i​e​s​i​e​c​y​&​a​m​p​;​c​a​t​i​d​=​21​&​a​m​p​;​I​t​e​m​i​d​=​119

Na pięć z sześ­ciu wymienionych w rankingu zawodów, pracę można znaleźć po ukończe­niu studiów zna­j­du­ją­cych się w ofer­cie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Dlaczego warto stu­diować Automatykę i Robo­t­ykę, Infor­matyke, Biznez Elek­tron­iczny czy Elek­trotech­nikę? To proste, po tych kierunk­ach jest i będzie praca dla absol­wen­tów uczelni.
Duże zapotrze­bowanie na spec­jal­istów, takich którzy ksz­tałcą się na naszym Wydziale, gwaran­tuje że po stu­di­ach (a może i w trak­cie) można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę.

Co to znaczy ciekawą? Taką, która będzie spraw­iała satys­fakcje. Dajacą możli­wość roz­woju, pracy w zespołach między­nar­o­dowych, doskonale­nia swoich możli­wosci. Pracy, której warunki dyk­tuje nie pra­co­dawca lecz kandy­dat do pracy.
Praca zdalna, atrak­cyjne ben­e­fity, praca w eli­tarnych zespołach pro­jek­towych, najnowocześniejsze tech­nolo­gie to wszys­tko jest na wyciąg­nię­cie ręki dla absol­wen­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Co sprawia że absowenci WIEA nie mają prob­lemu ze znalezie­niem pracy? To cały pro­ces naucza­nia, składa­jący się na przed­mioty dopa­sowane do potrzeb rynku, wkład­owcy o wyso­kich kwal­i­fikac­jach i otocze­nie w postaci firm tech­no­log­icznych które ściśle współpracują z Wydziałem.

Co trzeba zro­bić zeby dyk­tować warunki pra­co­dawcy? Zap­pisać się na kierunek studiów na wydziale, który ma bogatą, ponad 50-​cio let­nią his­torię. Na wydiziale który nie żyje przesłoś­cią, na wydziale który daje możli­wości roz­woju takich jak pro­gram ponoszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku infor­matyka, płat­nych staży, akademii orga­ni­zowanych we współpracy z parn­terami z prze­mysłu. Na wydziale, na którym nie tylko zdobędzie się wiedze, ale także pogłębi umiejętności.

Jak studi­uje się na Wydziale? To można zobaczyć pod­czas dni otwartych wydzi­ału. Z każdym rok­iem odwieda nas coraz więcej uczniów, zain­tere­sowanych stu­di­ami. Nasi pra­cown­icy rpzy­go­towują nowe pokazy i warsz­taty obe­j­mu­jące najnowsze i naj­ciekawsze zagad­nienia których uczą się nasi studenci.

Nie mogłeś być na dniu otwartym, nic nie szkodzi. Na ser­wisie Youtube zna­jdziesz wiele aktu­al­nych filmów o Wydziale https://​www​.youtube​.com/.

Mamy także nasz pro­fil Face­book gdzie pub­liku­jemy aktu­alnosci, zachę­camy do pol­u­bi­enia i obserowa­nia : https://​www​.face​book​.com/​W​I​E​A​.​U​Z​/

Szczegóły rekru­tacji (ter­miny) można odnaleść w kalen­darzu rekru­tacji – sprawdź kalen­darz rekrutacji

Szczegóły dostępne na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/

Zapraszamy!!!

Recen­zje prac dyplo­mowych w sys­temie StudNet

Infor­mu­jemy, że od czer­wca br. wdrożona została funkcjon­al­ność sys­temu StudNet/​PracNet, która wspiera udostęp­ni­anie wyko­nanych recen­zji prac dyplo­mowych. Bieżące recen­zje prac dyplo­mowych, które spełniły warunki dopuszczenia do oceny, będą dostępne dla dyplo­man­tów z poziomu sys­temu StudNet.

Zapraszamy na kon­fer­encję Green­field 2019

Zapraszamy na kon­fer­encję Green­field — pier­wszą tak dużą kon­fer­encję dla pro­gramis­tek i pro­gramistów w woj. lubuskim!

Kon­fer­encja odbędzie się 8 czer­wca 2019 i przy­go­towana jest dla 300 pro­gramistów, będzie miała 3 ścieżki tem­aty­czne, 20 tem­atów i planowana jest na cały dzień.

Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Staramy się być jak najbardziej agnos­ty­czni tech­no­log­icznie, więc nie ma znaczenia czy wolisz .NET, Jave, PHP czy Python.

Poruszane tem­aty to między innymi: Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach.
Agenda rozwija się z każdym dniem, zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia.

Szyku­jemy na kon­fer­encji dobrą kawę oraz obiad, abyś­cie mogli skupić się na prelekc­jach i wspól­nie spęd­zonym dniu.

Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, więc będzie wspani­ała okazja poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego
dev-​święta.

Nasze wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT. Part­nerami Dia­men­towymikon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC.

Patronat Hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra,oraz Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego.

Kon­fer­encja w 100% non-​profit dla dev-​community orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wpływy z biletów będą przez­nac­zone na cele chary­taty­wne, a Ty możesz wskazać orga­ni­za­cję, na którą chcesz przez­naczyć środki z Two­jego biletu.

Serdecznie zapraszamy po bilety oraz więcej szczegółów na: http://​green​field​conf​.pl

Do zobaczenia na konferencji!

Orga­ni­za­torzy Green­field 2018

Rekru­tacja Uzu­peł­ni­a­jąca Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Ter­min składa­nia doku­men­tów: 28.05.2019 godz­ina 13:00

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Sem­i­nar­ium PTETiS

Plat­forma do badań nad rozwiąza­ni­ami Smart­Grid oraz testowa­nia algo­ryt­mów zarządza­nia i bal­an­sowa­nia energią.

Serdecznie zapraszamy na sem­i­nar­ium PTETiS, odd­zi­ału w Zielonej Górze, poświę­cone prezen­tacji wyników pro­jektu real­i­zowanego przez Insty­tut Metrologii Elek­trotech­niki i Infor­matyki (IMEI) Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz Insty­tut badaw­czy IHP — Inno­va­tions for High Per­for­mance Micro­elec­tron­ics (IHP) we Frank­fur­cie nad Odrą, w ramach Pro­gramu Współpracy INTER­REG VA Bran­den­bur­gia — Pol­ska 20142020. Sem­i­nar­ium odbędzie się w poniedzi­ałek 27 maja 2019, w sali 111 (A-​2), o godz. 11:30 (ul. Prof. Z. Szafrana 2, Zielona Góra)

Zakończe­nie IV edy­cji Akademii Per­cep­tus połąc­zone z wykła­dem Niebez​piecznik​.pl

Wyjątkową niespodziankę dla stu­den­tów i uczniów przy­go­towała firma Per­cep­tus oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Pod­czas ofic­jal­nego zakończenia IV edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, które odbędzie się w piątek, 31 maja o godzinie 10:00 w sali 115 budynku A-​2 (I piętro), zostanie wygłos­zony wykład jedynego w swoim rodzaju por­talu o cyber­bez­pieczeńst­wie w Polsce– Niebez​piecznik​.pl. Zaproszeni prele­genci opowiedzą oraz… zademon­strują jak „ukraść” 13 mil­ionów pol­skim fir­mom! Oczy­wiś­cie, wykład ten posłuży jako prze­stroga przed atakami socjotech­nicznymi, które aktu­al­nie są jed­nym z najwięk­szych zagrożeń w sieci.

Kluc­zowym prob­le­mem są dziś ataki socjotech­niczne oraz ataki sieciowe, ponieważ pozwalają na prze­ję­cie naszych danych logowa­nia. Prze­ję­cie takich infor­ma­cji np. danych do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej (CEIDG), pozwali ataku­jącemu na wysłanie do urzędu fałszy­wego zgłoszenia konta do zwrotu podatku VAT, co spowoduje prze­ję­cie naszych pieniędzy. Obec­nie dużo mówi się o ochronie danych osobowych, ale nie każdy oby­wa­tel jeszcze zdaje sobie sprawę z wagi takich infor­ma­cji. Świado­mość tego, że wysyłanie skanu jakiegokol­wiek doku­mentu tożsamości (ostat­nio nasil­iły się ataki, które „wycią­gają” od nas tego typu doku­men­tację), da możli­wość ataku­jącemu na zaciąg­nię­cie poży­czki na nas w bardzo prosty sposób. Inne zagroże­nia to wirusy szyfru­jące, które żądają okupu za odszyfrowanie naszych danych. Najważniejsza jest świado­mość tego, iż ataki tego typu ist­nieją i należy się przed nimi odpowied­nio bronić – mówi Prze­mysław Sobczyk, IT Man­ager firmy Per­cep­tus.

Słowa te potwierdza dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ, ubiegłoroczny zwycięzca prestiżowego ogólnopol­skiego konkursu kryp­tograficznego Łamacze Szyfrów, koor­dy­na­tor Akademii Per­cep­tus: – Ist­nieje wiele algo­ryt­mów kryp­tograficznych, które pozwalają w dość skuteczny sposób zabez­pieczyć dane elek­tron­iczne. Jed­nakże zawsze najsłab­szym „ogni­wem” jest człowiek, a cyber­przestępcy wyko­rzys­tują najróżniejsze sposoby i pod­stępy, w tym ataki socjotech­niczne, aby zdobyć newral­giczne dane. Dlat­ego tak istotne jest ksz­tał­towanie świado­mości doty­czącej bez­pieczeństwa danych kom­put­erowych. Wykład markowego por­talu Niebez​piecznik​.pl jest świetną okazją do rozpropagowa­nia tego typu infor­ma­cji pośród stu­den­tów naszego Wydziału.

Wykład jest zupełnie dar­mowy, nato­mi­ast obow­iązuje rejes­tracja za pomocą for­mu­la­rza:
https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​c​i​1​Y​W​872​B​2​y​g​C​g​5​M​B​X​R​V​x​E​S​A​m​p​o​f​I​X​39​G​Y​N​O​S​4​y​Y​79​Q​-​A​q​e​Q​/​v​i​e​w​f​o​r​m

To jed­nak nie koniec atrakcji związanej z zakończe­niem IV edy­cji Akademii. Jak co roku, uczest­nicy Akademii otrzy­mają imi­enne cer­ty­fikaty oraz cenne nagrody.

Takiego wydarzenia jeszcze nie było! Zapraszamy serdecznie wszys­t­kich zainteresowanych!

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy to efekt współpracy pomiędzy Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, a firmą Per­cep­tus z siedz­ibą w Zielonej Górze. Akademia Per­cep­tus to pomysł mający na celu pod­niesie­nie wiedzy i uksz­tał­towanie świado­mości pośród stu­den­tów i uczniów z dziedziny sze­roko rozu­mi­anego bez­pieczeństwa sys­temów informatycznych.