Aktu­al­ności

Wykład Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

W najbliższą środę (21.02.2018) zapraszamy na wykład pn. „Ser­w­ery stosowne w nowoczes­nym biz­ne­sie o wyso­kich wyma­gani­ach w zakre­sie bez­pieczeństwa i wyda­jności”. W trak­cie zajęć prowadzący zaprezen­tują, jak zain­stalować sys­tem oper­a­cyjny na maszynie odd­alonej o setki kilo­metrów, jak zdal­nie uru­chomić ser­wer z poziomu przeglą­darki i jak stworzyć wirtu­alne dyski twarde RAID. Przy­bliżą wirtu­alny KVM oraz zdalne niskopoziomowe zarządzanie w prak­tyce.
Prowadzący poruszą kwestię podglądu sta­tusów ser­w­era (tem­per­atury, napię­cia, komu­nikaty o awarii) w zarządza­niu cyber-​bezpieczeństwem zasobów i ich anal­i­tyce, oraz zależność: wyda­jność ener­gety­czna i pobór energii vs. pro­dukowane ciepło
Wykład rozpocznie się o godz. 17 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ [budynek A-​2].

Serdecznie zapraszamy!

Rekru­tacja Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka (2018)

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Wydłużony ter­min składa­nia doku­men­tów: 23.02.2018.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft Win­dows Server, Microsoft Web Appli­ca­tions — Solu­tions Devel­oper, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Podział stu­den­tów na spec­jal­ności – semestr zimowy 2017/​18

Od 16-​go grud­nia br. w dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru specjalności.

Zapraszamy stu­den­tów pier­wszego roku studiów II stop­nia nies­tacjonarnych do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności na ww. lis­tach (w dziekanacie).

Deklaracje wyboru spec­jal­ności należy składać do dnia 13-​go sty­cz­nia 2018 roku (włącznie).

Po doko­na­niu pro­cesu podzi­ału na spec­jal­ności zostanie przeprowad­zona akcja związana z wyborem przed­miotów obier­al­nych wg pro­gramów studiów dla mod­ułów specjalności

Wykład – bez­pieczeństwo kore­spon­dencji

Czy chcesz dowiedzieć się jak skutecznie szyfrować swoją kore­spon­dencje? Czy chcesz usprawnić zarządzanie pocztą? Czy jesteś ciekawy jak prze­b­iega pro­ces iden­ty­fikacji cer­ty­fikatów elek­tron­icznych? Czy często myślisz o bez­pieczeńst­wie swoich zasobów w chmurze?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałaś/​odpowiedziałeś tak, to nie może Cię zabraknąć na kole­jnych zaję­ci­ach orga­ni­zowanych w ramach Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. 29 listopada (środa) opowiemy o wyko­rzys­ta­niu HSM w środowisku Thun­der­bird dla zapewnienia szyfrowa­nia kore­spon­dencji. Wykład rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.
Do zobaczenia!

Wykład wprowadzeniowy do HSM

Zapraszamy na wykład otwarty w ramach III edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się w dniu 15 listopada (tj. w najbliższą środę) o godzinie 17 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki (budynek A-​2).
W trak­cie zajęć przy­bliżone zostaną zagad­nienia doty­czące sprzę­towych mod­ułów bez­pieczeństwa (Hard­ware Secu­rity Mod­ule), zasadach ich dzi­ała­nia oraz o korzyści, jakie można uzyskać dzięki zas­tosowa­niu ich w infra­struk­turze ceber­se­cu­rity.
Wszys­tkie wykłady Akademii Per­cep­tus mają charak­ter otwarty – oznacza to, że mogą w nich uczest­niczyć wszyscy zain­tere­sowani pod­nosze­niem swo­jej wiedzy z zakresu cyber­bez­pieczeństwa.
Stu­den­tów zak­wal­i­fikowanych na zaję­cia prak­ty­czne zapraszamy na warsz­taty chwilę po zakończe­niu wykładu.

Do zobaczenia na zajęciach!

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości na UZ

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości (Global Entre­pre­neur­ship Week) to ogól­noświa­towa inic­jatywa pro­mu­jąca przed­siębior­c­zość, w Polsce orga­ni­zowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz piąty orga­ni­za­torem wszys­t­kich imprez będzie Biuro Karier.
W dni­ach 1317 listopada 2017 roku zapraszamy stu­den­tów i absol­wen­tów UZ na cykl szkoleń, warsz­tatów, wykładów i kon­sul­tacji z zakresu zakłada­nia
i prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Szczegółowy pro­gram dostępny jest na stronie www​.bk​.uz​.zgora​.pl

Rekru­tacja do Pro­gramu MOST na semestr zimowy roku aka­demick­iego 2017/​2018

31-​go października 2017 r. rusza akcja rekru­tacji na semestr letni roku aka­demick­iego 2017/​18 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Rekru­tacja trwa do 30 listopada br.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:

Ze względu na liczbę uczest­niczą­cych w Pro­gramie ośrod­ków aka­demic­kich, w ofer­cie pro­gramu zna­j­duje się łącznie ponad 1000 ofert na stu­di­ach I i II stop­nia oraz niemal 200 na stu­di­ach doktoranckich.

Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Inau­gu­racja Akademii Per­cep­tus

Już w najbliższy wtorek (24.10.2017) na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zostanie zain­au­gurowana 3 edy­cja akademii Per­cep­tus, porusza­jącej kwestie cyber­bez­pieczeństwa. Słuchacze otrzy­mają możli­wość zdoby­cia cen­nego doświad­czenia oraz prak­ty­cznej wiedzy w tema­cie IT Secu­rity — zarówno w zakre­sie sprzętu, jak i opro­gramowa­nia. Aspek­tem wyróż­ni­a­ją­cym zaję­cia jest nacisk kładziony na naukę prak­ty­cznych umiejęt­ności w zakre­sie opty­mal­iza­cji, tworzenia i zarządza­nia bez­pieczeńst­wem w infra­struk­turze IT, kon­fig­u­racją aplikacji a także rozwiązy­waniem real­nych prob­lemów pojaw­ia­ją­cych się na etapie imple­men­tacji i wdrożeń gotowych produktów.
Wszys­t­kich zain­tere­sowanych posz­erze­niem swo­jej wiedzy oraz zdoby­ciem nowych umiejęt­ności z zakresu bez­pieczeństwa IT zapraszamy na wykład inau­gu­ra­cyjny, który odbędzie się w dniu 24 października o godzinie 13.15 w Sali 115 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (budynek A-​2).
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Akademii!
Rejes­tracja: akademia​.per​cep​tus​.pl

Week­endowy Szlak Naukowy

Zapraszamy na pokazy real­i­zowane w ramach Week­endowego Szlaku naukowego.

Piątek, 20 października, godz. 10.0013.00, Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 2, bud. A-​2

  1. Sala 211 - „Podróż wirtu­al­nym szlakiem – wirtu­alna i rozsz­er­zona rzeczy­wis­tość na two­jej uczelni”. Zaprezen­towane zostaną najnowsze tech­niki wyko­rzysty­wane w prze­myśle rozry­wkowym i medi­al­nym, jak oku­lary wirtu­al­nej i rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości (AR i VR), sen­sory głębi (3D) itp.
  2. Sala 313 - „Sterowanie bez kabla – czyli co potrafią nasi stu­denci”. W ramach pokazu przed­staw­ione zostaną możli­wości bezprze­wodowych układów steru­ją­cych opra­cow­anych i wyko­nanych przez stu­den­tów. Układy te będą zamon­towane w mod­elu samo­chodu ciężarowego z naczepą. Dodatkowo zostanie pokazane bezprze­wodowe przesyłanie obrazu z kamer zamon­towanych w pojeździe.

Piątek, 20 października, godz. 10.0013.00, Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 25, bud. A-​9

  1. Sala 1 — „Nowoczesne źródła światła oraz mag­a­zyny energii w aspekcie samo­chodów elek­trycznych ”. W cza­sie pokazu omówione i zmier­zone zostaną charak­terysty­czne para­me­try pod­sta­wowych typów źródeł światła. Dodatkowo za pomocą kamery ter­mow­iz­yjnej zobra­zowane zostaną straty energii na ciepło w różnych typach źródeł światła. W drugiej części pokazu omówione zostaną tech­nolo­gie mag­a­zynowa­nia energii oraz możli­wości ograniczenia pojazdów elek­trycznych i ich przyszłość w kon­tekś­cie współpracy z sys­te­mem elek­troen­er­gety­cznym (tzw. Vehi­cle to Grid).