Aktu­al­ności

E-​learning na WIEA

UWAGA !

W związku z ogłosze­niem stanu zagroże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2

zdrowia pub­licznego o znacze­niu między­nar­o­dowym oraz z punktu widzenia zagroże­nia epidemiologicznego

W celu umożli­wienia naucza­nia zdal­nego na WIEA udostęp­nione zostały nauczy­cielom i stu­den­tom konta GSuite. Konta te umożli­wiają nauczanie poprzez sys­tem elearningowy Google Class­room oraz sys­tem wideokon­fer­en­cyjny Google Hangoouts/​Meets.

Narzędzia te umożli­wią utworze­nie prostych klas wykład­owych, ćwiczeniowych, pro­jek­towych i lab­o­ra­to­ryjnych (nie wyma­ga­ją­cych dostępu do sprzętu) w ramach których możliwe jest udostęp­ni­anie mate­ri­ałów dydak­ty­cznych, zadań, oce­ni­anie postępów prac stu­den­tów, prowadze­nie wykładów i kon­sul­tacji w formie wideokon­fer­encji, prowadze­nie obron dyplomów, itd.

Wszelkie instrukcje (zarówno dla stu­den­tów jak i pra­cown­ików) oraz komu­nikaty dot. sys­temu e-​learning będą umieszczane na stronie

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​e​/​e​-​l​e​a​r​n​i​n​g

Stu­denci którzy nie dokon­ali jeszcze aktywacji kont GSuite mogą poprosić o to kore­spon­dencją emailową wysyła­jąc prośbę na adres: N.Lukaniszyn[a t] imei​.uz​.zgora​.pl

Mate­ri­ały dydak­ty­czne w formie elek­tron­icznej www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​s​t​u​d​e​n​c​i​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​e​/​

KOMU­NIKATPRACA DZIEKANATU WIEA

UWAGA !

W związku z ogłosze­niem stanu zagroże­nia koron­awirusem SARS-​CoV-​2

zdrowia pub­licznego o znacze­niu między­nar­o­dowym oraz z punktu widzenia zagroże­nia epidemiologicznego

infor­mu­jemy, że do dnia 25 marca br. wszelkie poda­nia wraz z załącznikami stu­denci muszą składać drogą elektroniczną

na adres dziekanat@wiea​.uz​.zgora​.pl

Należy korzys­tać jedynie z poczty stu­denck­iej w dome­nie UZ.

Ory­gi­nały podań przesłanych pocztą elek­tron­iczną należy przesłać przesyłką pocz­tową list reje­strowany (pole­cony) na adres:

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Dziekanat

  1. Prof. Z. Szafrana 2

65516 Zielona Góra

Infor­ma­cje o roz­pa­tr­zonych poda­ni­ach będą przekazy­wane drogą elektroniczną.

Pozostałe sprawy należy załatwiać tele­fon­icznie pod numerami telefonów:

(68) 328 2217, (68) 328 7353

Na wniosek Par­la­mentu Stu­den­tów Rzeczy­pospo­litej Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego przedłużyło ważność legi­t­y­macji stu­denc­kich do 31 maja 2020 r.

KOMU­NIKAT W SPRAWIE ZAGROŻE­NIA EPI­DEMI­O­LOG­ICZNEGO KORON­AWIRUSEM SARS-​COV-​2

W związku z rozprzestrzeni­an­iem się koron­awirusa SARS-​CoV-​2 infor­mu­jemy, że w trosce o bez­pieczeństwo całej wspól­noty aka­demick­iej, zgod­nie z rekomen­dacją Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zde­cy­dował, że:

1. Wstrzy­muje się zgody na wyjazdy stu­den­tów, dok­toran­tów oraz nauczy­cieli aka­demic­kich i pozostałych pra­cown­ików w rejony zagrożone wys­tępowaniem koron­awirusa SARS-​CoV-​2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Taj­lan­dia, Wiet­nam, Sin­ga­pur i północne Włochy, a w szczegól­ności regiony: Lom­bar­dia, Wenecja Eugane­jska, Piemont, Emilia Roma­nia i Lacjum).

2. Zaleca się rezy­gnację z pry­wat­nych wyjazdów stu­den­tów, dok­toran­tów oraz nauczy­cieli aka­demic­kich i pozostałych pra­cown­ików w rejony zagrożone wys­tępowaniem koron­awirusa SARS-​CoV-​2.

3. Zobow­iązuje się kierown­ików jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych do pod­ję­cia dzi­ałań infor­ma­cyjnych i orga­ni­za­cyjnych mogą­cych efek­ty­wnie wpłynąć na ogranicze­nie rozprzestrzeni­a­nia się COVID-​19 oraz pod­nieść bez­pieczeństwo Pra­cown­ików, Stu­den­tów i Dok­toran­tów naszej Uczelni.

4. Zobow­iązuje się stu­den­tów, dok­toran­tów i pra­cown­ików do infor­mowa­nia swoich przełożonych o planowanych wyjaz­dach do państw o pod­wyżs­zonym ryzyku zaraże­nia wirusem SARS-​CoV-​2 i o ter­mi­nach powrotów z już zre­al­i­zowanych podróży.


Kierown­icy jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych zostali poin­for­mowani, że w przy­padku takich pra­cown­ików należy sko­rzys­tać z możli­wości polece­nia pra­cown­ikowi świad­czenia przez 14 dni pracy zdal­nej. W takim przy­padku pra­cownik powinien wykony­wać pracę w domu, pozostawać w kon­tak­cie z pra­co­dawcą i być do jego dys­pozy­cji. Pra­cown­ikom, u których wys­tępują objawy w postaci gorączki, kas­zlu, duszności i prob­lemów z odd­y­chaniem, należy nie dop­uś­cić do pracy i pole­cić kon­takt ze stacją sanitarno-​epidemiologiczną albo odd­zi­ałem zakaźnym szpi­tala. W odniesie­niu do nauczy­cieli aka­demic­kich zaw­ies­zoną real­iza­cję zajęć dydak­ty­cznych należy zaplanować do odro­bi­enia w ter­minie późniejszym.
W przy­padku stu­den­tów i dok­toran­tów, którzy wró­cili z podróży do państw o pod­wyżs­zonym ryzyku zaraże­nia wirusem SARS-​CoV-​2 lub u których stwierd­zono przy­toc­zone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoter­mi­nowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożli­wić zal­icze­nie opuszc­zonych zajęć w innym terminie.

Władze Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zale­cają bieżący mon­i­tor­ing komunikatów:

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia uru­chomił całodobową infolinię: ( https://​gis​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​c​a​l​o​d​o​b​o​w​a​-​i​n​f​o​l​i​n​i​a​-​n​f​z​-​o​-​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​i​e​/ ) o postępowa­niu w sytu­acji pode­jrzenia zakaże­nia koronawirusem.

Numer infolinii:

800190-​590

Rekomen­dacja Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w związku z rozprzestrzeni­an­iem się koron­awirusa SARS-​CoV-​2

Pełna treść komunikatu:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​k​o​m​u​n​i​k​a​t​-​w​-​s​p​r​a​w​i​e​-​s​a​r​s​c​o​v​-​2

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się kole­jna edy­cja Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukow­ców, zespołów badaw­czych oraz absol­wen­tów studiów I i II stop­nia w zakre­sie automatyki i robo­t­yki, a także elek­trotech­niki. Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Konkurs-Siemens.pdf)Konkurs-Siemens.pdf[ ]64 kB

Ponad 800 uczniów wzięło udział w Dniu Otwartym Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ

Ponad ośmiuset uczniów z prawie 30 szkół odwiedz­iło wczo­raj Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego pod­czas Dnia Otwartego. Przy­jechali z Zielonej Góry, Wol­sz­tyna, Bolesławca, Gło­gowa, Zgorzelca, Żagania, Międzyrzecza, Żar, Nowej Soli, Nowego Tomyśla, Szprotawy, Przemkowa i Krosna Odrzańskiego.

Uczniowie uczest­niczyli w pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na Wydziale: automatyka i robo­t­yka, biznes elek­tron­iczny, elek­trotech­nika, informatyka.

Czy­taj więcej…

Dzień Otwarty WIEA 2020 — zaprosze­nie

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze (budynek A-​2) w dniu 26 lutego 2020 r. w godz­i­nach 9.0014.00.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. Nasi part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­tują obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach oraz laboratoriach.

Wiz­yta będzie również okazją do zapoz­na­nia się z warunk­ami stu­diowa­nia w naszym nowoczes­nym budynku dydak­ty­cznym odd­anym do użytku w 2013 r. oraz zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015 r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza rejes­tracja grup: https://forms.gle/RMNSv9SnGmtVrNfT8

Szczegóły wydarzenia i aktu­alny program:

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​d​z​i​e​n​-​o​t​w​a​r​t​y​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e

Zachę­camy do zamieszczenia infor­ma­cji o dniu otwartym na Państwa pro­filu Facebook

https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​259486008361117​/

Ori­en­ta­cyjny plan budynków UZ kam­pus A. Budynki Wydzi­ału to A-​2 i A-​9 (kolor czerwony).

Akcja Oceń Bel­fra 2020

Na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim rozpoczyna się XII edy­cja ewalu­acji. Ocena prowadzą­cych zaję­cia dokony­wana jest przez stu­den­tów i dok­toran­tów po zakończe­niu zajęć. Rek­tor i Par­la­ment Stu­dencki zapraszają do udzi­ału w konkur­sie AKCJA EWALU­ACJAOCEŃ BEL­FRA 2020.

W tej edy­cji ewalu­acji sys­tem anki­etowy udostęp­niony będzie od 27 sty­cz­nia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.

Konkurs odbywa się w dwóch kat­e­go­ri­ach wydzi­ałowej i indy­wid­u­al­nej. W konkur­sie wydzi­ałowym nagrod­zony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swo­jej grupie. Liczy się liczba stu­den­tów, którzy wezmą udział i wypełnią przy­na­jm­niej jedną anki­etę. W kat­e­gorii indy­wid­u­al­nej udział biorą wszyscy stu­denci (osoby uprawnione do wypełnienia anki­ety prowadzącego zajęcia).

Logowanie do zewnętrznego sys­temu następuje przy uży­ciu losowo wybranego tokenu. Infor­ma­cje o toke­nach zna­j­dują się Dziekana­cie Wydziału.

Link do sys­temu ankiet:

http://​anki​ety​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​k

Szczegółowe infor­ma­cje o konkursie:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​a​k​c​j​a​-​e​w​a​l​u​a​c​j​a​-​o​c​e​n​-​b​e​l​f​r​a​-​2020

http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​s​y​s​t​e​m​.​p​h​p​?​p​=​32

Zachę­camy do udziału!


OLIMPIADA WIEDZY TECH­NICZNEJ NA WIEA

8 sty­cz­nia 2020 r. (środa), w sali 115 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się etap okrę­gowy 46. Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej. Weźmie w niej udział 32 uczniów z 4 szkół pon­ad­pod­sta­wowych z wojew­ództwa lubuskiego: II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Gor­zowie Wlkp., Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego nr 2 „Elek­tronik” w Zielonej Górze, Społecznego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego z Żar i Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego „Elek­tryk” w Nowej Soli.

Pro­gram:

8:509:00 — zbiórka uczest­ników 46. OWT (bud. A-​2, s. 115)

9:009:20 - pow­i­tanie — prze­wod­niczący Lubuskiego Okrę­gowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej dr hab. inż. Andrzej Pieczyński prof. UZ, Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki — dr hab inż. Marcin Mru­gal­ski, prof UZ.

9:2011:00 - zwiedzanie wydzi­ałów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego:


Na Wydziale Infor­matyki, Automatyki i Elek­trotech­niki: będzie możli­wość uczest­nictwa w pokazie zor­ga­ni­zowanym w Lab­o­ra­to­rium tech­nik audiow­iz­ual­nych. Uczest­nicy olimpiady będą mieli możli­wość zapoz­nać się z z pokazem: Pro­jekt aplikacji AR na plat­formie Android w 20 minut. W ramach zajęć z wyko­rzys­taniem sil­nika gier Unity oraz bib­lioteki Vufo­ria zaprezen­towane zostaną pro­cesy tworzenia aplikacji w rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości na plat­formie mobil­nej Android i tworzenia wirtu­al­nej sceny oraz gen­erowa­nia znaczników pozwala­ją­cych na łącze­nie świata rzeczy­wis­tego z wygen­erowana wizualizacją.

11:00 - Rejes­tracja uczest­ników XLVI OWT

Grupa mechaniczno-​budowlana (budynek A-​2, sala 115)

Grupa elektryczno-​elektroniczna (budynek A-​2, sala 115)

11:15 - Rozpoczę­cie 46. Olimpiady Wiedzy Tech­nicznej — zawody okręgowe

15:15 - Zakończe­nie olimpiady

Olimpiada Wiedzy Tech­nicznej jest olimpiadą inter­dyscy­pli­narną, przez­nac­zoną dla uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych, roz­gry­waną w dwóch gru­pach tem­aty­cznych: elektryczno-​elektronicznej i mechaniczno-​budowlanej.


Cele jakie postaw­iono przed Olimpiadą od początku pozostały niezmi­enne. Są nimi:

- budze­nie i rozwi­janie wśród uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych zain­tere­sowa­nia techniką,

- rozsz­erze­nie zakresu i pod­nosze­nie poziomu wiedzy i kul­tury tech­nicznej wśród uczniów,

- lep­sze przy­go­towanie do pode­j­mowa­nia dal­szego ksz­tałce­nia w szkołach wyższych oraz do wykony­wa­nia zawodu,

- rozwi­janie i ksz­tał­towanie umiejęt­ności tech­nicznych i samodziel­nego zdoby­wa­nia wiedzy,

- wykry­wanie i sty­mu­lowanie akty­wności poz­naw­czej młodzieży uzdol­nionej, a w szczegól­ności uzdol­nionej technicznie,

- rozsz­erzanie współdzi­ała­nia nauczy­cieli aka­demic­kich z renomowanych uczelni tech­nicznych z nauczy­cielami szkół pon­adg­im­naz­jal­nych w pro­ce­sie ksz­tałce­nia i wychowa­nia młodzieży uzdolnionej,

- stwarzanie młodzieży możli­wości szla­chet­nego współza­wod­nictwa w rozwi­ja­niu swoich uzdol­nień, a nauczy­cielom — warunków twór­czej pracy z tą młodzieżą,

- pod­nosze­nie kwal­i­fikacji nauczy­cieli oraz doskonale­nie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Kandy­dat do Olimpiady, intere­su­jący się szczegól­nie określoną dziedz­iną tech­niki, musi posi­adać wiado­mości wykracza­jące poza pro­gram szkolny.

Etap cen­tralny odbędzie się 18 kwiet­nia 2020 r.

Zawody prowad­zone są według Reg­u­laminu Zawodów XLVI OWT dostar­c­zonych szkołom na etapie zawodów I stop­nia (szkol­nym). Zawod­nicy rozwiązują (do wyboru) 2 spośród 3 zadań tem­aty­cznych oraz zadanie z zas­tosowaniem infor­matyki w tech­nice lub opty­mal­iza­cyjne. Maksy­malna łączna punk­tacja to 100 punk­tów: zadanie infor­maty­czne lub opty­mal­iza­cyjne 30 punk­tów maksy­mal­nie. (czas na rozwiązanie 1,5 godz.), dwa zada­nia tem­aty­czne 35 punk­tów maksy­mal­nie za każde (czas na rozwiązanie dwóch zadań 2,5 godz.)- zawod­nicy mają do wyboru dwa z trzech zadań.

Pod­czas zawodów można korzys­tać: z tablic, kalku­la­torów i innych źródeł tem­aty­cznych, nato­mi­ast obow­iązuje zakaz korzys­ta­nia z: kom­put­erów i tele­fonów komórkowych lub innych urządzeń mul­ti­me­di­al­nych mogą­cych mieć bezpośred­nie połącze­nie z Internetem.

Wszel­kich infor­ma­cji oraz inter­pre­tacji reg­u­laminu pod­czas zawodów udzielają członkowie komisji.

Nadzór mery­to­ryczny nad prze­biegiem zawodów 8 sty­cz­nia 2020 r. pełnić będzie komisja w składzie trzech przed­staw­icieli Lubuskiego Okrę­gowego Komitetu OWT oraz dwóch przed­staw­icieli Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.