Aktu­al­ności

Staże stu­denckie i Pra­cown­icze Plany Kap­i­tałowe

Szanowni Państwo!

Infor­mu­jemy, że od dnia 01.04.2021 r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim weszły w życie przepisy o PPK (Pra­cown­icze Plany Kap­i­tałowe). Obe­j­mują one swoim zakre­sem staże, które są real­i­zowane w ramach pro­jektu Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”, jeżeli czas real­iza­cji stażu przekracza trzy miesiące. Stu­denci real­izu­jący staż („automaty­cznie”) po trzech miesią­cach staną się uczest­nikami PPK.

Więcej infor­ma­cji o Pra­cown­iczych Planach Kap­i­tałowych oraz wpłat­ach nal­iczanych od wyna­grodzenia można znaleźć pod adresem:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​r​a​c​o​w​n​i​c​z​e​-​p​l​a​n​y​-​k​a​p​i​t​a​o​w​e​-​n​a​-​u​z

Infor­mu­jemy, że każdy stu­dent ma prawo zrezyg­nować z uczest­nictwa w PPK poprzez złoże­nie rezy­gnacji (załącznik nr 1 do Komu­nikatu Kan­clerza nr 7/​2021 z dnia 01.03.2021 ).

Czy­taj więcej…

Zgłoszenia do Stu­denck­iej Komisji Wybor­czej

Drodzy Stu­denci!

Par­la­ment Stu­dencki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłasza­nia się chęt­nych studentów/​studentek do dzi­ała­nia w Stu­denck­iej Komisji Wyborczej.

Kto może się zgłosić?

 1. każda osoba posi­ada­jąca sta­tus stu­denta Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego;
 2. stu­dent, który nie jest członkiem organów Samorządu Stu­denck­iego tzn. Par­la­mentu Stu­denck­iego, Rady Mieszkańców, Stu­denck­iej Komisji Rewizyjnej.

Do najważniejszych zadań członków Stu­denck­iej Komisji Wybor­czej należy:

 1. przyj­mowanie i wery­fikacja kandy­datur do organów Samorządu Stu­denck­iego oraz do organów wybor­czych i kole­gial­nych Uczelni pod wzglę­dem formalnym;
 2. przy­go­towanie kart wybor­czych i list wyborców;
 3. przeprowadze­nie wyborów do organów wybor­czych oraz kole­gial­nych na Uczelni;
 4. czuwanie nad praw­idłowoś­cią prze­biegu wyborów;
 5. ustal­e­nie i ogłosze­nie kalen­darza wyborczego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyj­mu­jemy za pomocą poniższego for­mu­la­rza do 10 maja br. do godziny 24:00.
https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​1​K​K​X​Z​D​r​n​2​M​9​X​b​T​u​p​B​u​v​F​D​h​n​D​s​Y​8​Y​29​x​9​A​f​D​N​Y​1​k​5​h​j​k​M
Z osobami, które zgłosiły swoją chęć dzi­ała­nia w Stu­denck­iej Komisji Wybor­czej skon­tak­tu­jemy się telefonicznie.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (pismo.pdf)pismo.pdf[ ]183 kB

BOS — Biura Obsługi Stu­denta — Komu­nikat JM Rek­tora

Drodzy Stu­denci,

w czer­wcu swoje sprawy związane z tok­iem studiów będziecie załatwiać w Biurze Obsługi Stu­denta (BOS-​ie), które zastąpi doty­chcza­sowy Dziekanat. Tam uzyska­cie wszelkie potrzebne zaświad­czenia, przedłuży­cie legi­t­y­mację, złoży­cie wszys­tkie wnioski wnika­jące z Reg­u­laminu Studiów (np. wniosek o urlop, o warunk­owe zal­icze­nie semes­tru, o przedłuże­nie ter­minu złoże­nia pracy dyplo­mowej), złoży­cie pracę dyplo­mową, odbierze­cie dyplom ukończenia studiów. Nato­mi­ast sprawy świad­czeń dla stu­den­tów (stype­n­dia, zapo­mogi, akademiki) będą real­i­zowane poza BOS-​ami — w Dziale Spraw Studenckich.

Przewidziano cztery BOS-​y, a każdy z nich będzie obsługi­wał kilka różnych wydzi­ałów. Celem tej zmi­any jest przede wszys­tkim poprawa jakości obsługi stu­den­tów i ujed­no­lice­nie zasad prowad­zonej doku­men­tacji oraz więk­sza dostęp­ność do kadry administracyjnej.

BOS-​y będą czynne dla stu­den­tów od poniedzi­ałku do czwartku oraz w soboty — dla stu­den­tów nies­tacjonarnych i uczest­ników studiów pody­plo­mowych. Obsługa stu­den­tów z Filii w Sule­chowie będzie się tam odby­wała do końca sesji poprawkowej 2020/​2021, a potem w BOS-​ie_​2.

BOS-​y to jest wielka zmi­ana w zakre­sie admin­is­tra­cyjnej obsługi stu­den­tów. Nato­mi­ast niezmi­en­nie waszym opiekunem jest Dziekan, a osobą do pier­wszego kon­taktu dzi­ała­jącą w jego imie­niu jest Prodziekan. Do niego kieru­j­cie wszelkie wnioski, pyta­nia, prob­lemy związane z Waszym pobytem na uczelni. Oprócz dyżurów na wydziale każdy Prodziekan będzie także dyżurował w gabinecie przy BOS-​ie, więc łatwo go zna­jdziecie. Oczy­wiś­cie w obec­nym cza­sie pan­demii pod­sta­wowym sposobem kon­taktu jest kore­spon­dencja e-​mailowa.

Niebawem na stronach inter­ne­towych wydzi­ałów w zakładce „Biuro Obsługi Stu­denta” pojawią się szczegółowe infor­ma­cje na temat BOS-​ów. Zanim to jed­nak nastąpi wszys­tko będzie dzi­ałać według obec­nego porządku.

Pier­wszą stu­dencką akty­wnoś­cią związaną z BOS-​ami jest konkurs na ich iden­ty­fikację wiz­ualną, zachę­cam do wzię­cia w nim udzi­ału. Na zwycięzcę oprócz satys­fakcji, że jego pro­jekt będzie naw­igował stu­den­tów po Uni­w­er­syte­cie czeka nagroda 2000zł.

Prof. dr hab. Woj­ciech Strzyżewski
Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

Lista BOS-​ów:

BOS_​1: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Human­isty­czny, Wydział Prawa i Administracji /

budynek A-​16 (Kam­pus B), kolor niebieski;

BOS_​2: Wydział Mechan­iczny, Wydział Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk Bio­log­icznych, Wydział Artysty­czny, Wydział Matem­atyki, Infor­matyki i Ekonometrii, Wydział Fizyki i Astronomii /​budynek A-​8 (Kam­pus A), kolor zielony;


BOS_​3: Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania /

budynek A-​2 (Kam­pus A), kolor fio­le­towy;

BOS_​4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu /​budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.

Staże dla stu­den­tów WIEA 2021

Serdecznie zapraszamy na spotkanie infor­ma­cyjne doty­czące odpłat­nych staży dla stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Infor­matyki!
Staż to ide­alna okazja do zdoby­cia doświad­czenia i rozpoczę­cia kari­ery zawodowej w branży!
Osoby, które sko­rzys­tają z pro­gramu zyskują doświad­cze­nie, rozwi­jają umiejęt­ności, pon­adto mają możli­wość zwery­fikowa­nia planów zawodowych, jak również zapoz­na­nia się ze środowiskiem branżowym.
Infor­ma­cje przed­staw­ione na spotka­niu pomogą zaplanować rozpoczę­cie real­iza­cji stażu w semes­trze let­nim 2020/​2021 (zarówno w cza­sie semes­tru przed okre­sem waka­cyjnym jak i w okre­sie waka­cyjnym!)

Infor­ma­cje organizacyjne:

 1. Ter­min: czwartek 22.04.2021 (godz. 16:00).
 2. Plat­forma: Google Meet (link do spotka­nia zostanie przesłany na adres wskazany w for­mu­la­rzu deklaracji udzi­ału w spotkaniu)
 3. Deklaracja udzi­ału w spotka­niu (pozostaw­ie­nie adresu kon­tak­towego) – kliknij
 4. Infor­ma­cje o pro­jek­cie „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”- kliknij (w sekcji Staże dla studentów)

Serdecznie zapraszamy!
Anna Pławiak-​Mowna i Mar­cel Luzar

Czy­taj więcej…

Zapraszamy stu­den­tów do udzi­ału w Inku­ba­torze Inżyniera Cisco

Cisco Engi­neer Incu­ba­tor (https://​neta​cad​.us19​.list​-man​age​.com/​t​r​a​c​k​/​c​l​i​c​k​?​u​=​7​d​24​a​a​5​c​d​875​e​e​e​f​a​c​b​d​0​b​26​c​&​a​m​p​;​i​d​=​6​d​a​2​a​f​d​17​c​&​a​m​p​;​e​=​307​c​f​e​7​c​5​d) to pro­gram edukacyjno-​rozwojowy adresowany do stu­den­tów ostat­nich lat lub tegorocznych absol­wen­tów kierunków tech­nicznych uczelni wyższych (licenc­jat, inżynier, mag­is­ter)

Pro­gram trwa 6 miesięcy (październik-​kwiecień), jest twor­zony przez inżynierów i ekspertów Cisco spec­jal­nie dla stu­den­tówzain­tere­sowanych pod­niesie­niem swoich kom­pe­tencji i rozpoczę­ciem kari­ery w najlep­szych fir­mach w branży IT. Pro­gram jest ofer­owany w całości zdal­nie, a każdego roku bierze w nim udział ponad 100 uczest­ników, reprezen­tu­ją­cych kilka kra­jów. Zdoby­wają oni prak­ty­czne umiejęt­ności w zakre­sie tech­nologii Cisco oraz kompte­tencje komu­nika­cyjne i biz­ne­sowe poszuki­wane przez pra­co­daw­ców. Pro­gram Inku­ba­tora umożli­wia także bezpośredni kon­takt z inzynierami Cisco, rekruterami, man­agerami zespołów oraz pozwala na poz­nanie kul­tury pracy w fir­mie wielokrot­nie nagradzanej tytułem Great Place to Work (https://​neta​cad​.us19​.list​-man​age​.com/​t​r​a​c​k​/​c​l​i​c​k​?​u​=​7​d​24​a​a​5​c​d​875​e​e​e​f​a​c​b​d​0​b​26​c​&​a​m​p​;​i​d​=​84731​b​67​f​e​&​a​m​p​;​e​=​307​c​f​e​7​c​5​d) !

W ramach pro­gramu Cisco Engi­neer Incu­ba­tor uczest­nicy będą brali udział w:
* coty­god­niowych webi­na­rach na temat wybranych tech­nologii
* zaawan­sowanych warsz­tat­ach tech­no­log­icznych
* boot­cam­pach CCNA/​CCNP, Python, Secu­rity, DevNet — zakońc­zonych egza­minem cer­ty­fika­cyjnym
* ses­jach w zakre­sie tzw. umiejęt­ności mięk­kich, komu­nika­cyjnych i biz­ne­sowych

Ponad połowa uczest­ników każdej z min­ionych ośmiu edy­cji pro­gramu otrzy­mała zatrud­nie­nie w odd­zi­ałach Cisco. Pro­gram Inku­ba­tora Inżyniera to najlep­sza droga do Cisco!
Aplikuj do 10 maja 2021 (https://​neta​cad​.us19​.list​-man​age​.com/​t​r​a​c​k​/​c​l​i​c​k​?​u​=​7​d​24​a​a​5​c​d​875​e​e​e​f​a​c​b​d​0​b​26​c​&​a​m​p​;​i​d​=​606​a​c​74590​&​a​m​p​;​e​=​307​c​f​e​7​c​5​d)

IV edy­cja pro­jektu „Legia Aka­demicka”

Uni­w­er­sytet Zielonogórski został zak­wal­i­fikowany do real­iza­cji IV edy­cji pro­jektu „Legia Aka­demicka„
Pro­gram real­i­zowany jest wg poniższego harmonogramu:

 • do 5 lutego 2021 r. – przesyłanie przez uczel­nie zgłoszeń do udzi­ału w projekcie,
 • do 28 lutego 2021 r. – wyłonie­nie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
 • marzec 2021 r. – uzgad­ni­anie treści i pod­pisanie umów,
 • do 30 maja 2021 r. – ter­min zre­al­i­zowa­nia części teo­re­ty­cznej szkole­nia i przesyła­nia do szefa wojew­ódzkiego sztabu wojskowego, właś­ci­wego ze względu na siedz­ibę uczelni wniosków stu­den­tów, którzy ukończyli z wynikiem pozy­ty­wnym zaję­cia z zakresu części teo­re­ty­cznej pro­gramu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
 • do 30 czer­wca 2021 r. – złoże­nie raportu koń­cowego z real­iza­cji zada­nia oraz rozlicze­nie kosztów realizacji.

Link do biule­tynu infor­ma­cyjnego nr 1 na temat Legii Aka­demick­iej dostępny na plat­formie SWAY:
https://​cutt​.ly/​B​i​u​l​e​t​y​n​1
Od 5.03.2021 r. rozpoczęła się rekru­tacja, na stronie http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​-​d​o​-​l​e​g​i​i​-​a​k​a​d​e​m​i​c​k​i​e​j​/ dostępny jest wniosek OCHOT­NIKA w sprawie przyję­cia na zaję­cia w części teo­re­ty­cznej pro­gramu ochot­niczego szkole­nia wojskowego stu­den­tów „Legia Aka­demicka” wraz z oświad­cze­niem RODO.

Kole­jne miejsca w ofer­cie pra­co­daw­ców – staże stu­denckie WIEA!

Miło nam poin­for­mować, że baza miejsc stażowych została uzu­pełniona o nowe stanowiska.
Aktu­alne infor­ma­cje w zakre­sie ofert pra­co­daw­ców oraz odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia zna­j­dują się w medi­ach infor­ma­cyjnych, które wskaza­l­iśmy na sty­czniowych i mar­cowych spotka­ni­ach z Państwem.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z ofer­tami!
Przy­pom­i­namy, że doku­menty rekru­ta­cyjne można znaleźć pod adresem (sekcja staże dla studentów)

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​p​r​o​j​e​k​t​y​-​e​f​s​/​p​r​o​j​e​k​t​-​p​o​w​e​r​-​35

Tytuł projektu
„Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”

Numer umowy
POWR.03.05.00-00-Z007/17-00

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych

Beneficjent
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9

Pro­gramisto — dowiedz się dlaczego warto pojechać na staż do Dubaju!

Wyko­rzys­taj zdalny tryb nauki na równole­gle zre­al­i­zowanie stażu w Zjed­noc­zonych Emi­rat­ach Arab­s­kich w FastCast4U.
Pracuj, mieszkaj i zwiedzaj Dubaj przez 3 miesięczny okres próbny a może i dłużej jeśli zde­cy­du­jesz się kon­tyn­uować z nami współpracę.
Zapraszamy na webi­nar infor­ma­cyjny.

Ter­min spotka­nia: 5.03.2021
Godz­ina 12:00
Zapisy: przez stronę http://​www​.bk​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​w​a​r​s​z​t​a​t​y