Aktu­al­ności

Odpłatne staże w roku aka­demickim 2022/​2023 dla stu­den­tów WIEA

W nad­chodzą­cym roku aka­demickim stu­denci Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki będą mieli możli­wość wzię­cia udzi­ału w odpłat­nych stażach!
Spotka­nia infor­ma­cyjne planowane są w trzecim tygod­niu października. Zapraszamy do śledzenia bieżą­cych infor­ma­cji w medi­ach Wydzi­ału, pojawią się w nich szczegółowe infor­ma­cje o spotka­ni­ach.
Infor­ma­cje o pro­jek­cie (sekcja Staże dla stu­den­tów) można zaleźć TUTAJ
Pyta­nia można również kierować na adresy:
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!

Tytuł pro­jektu „Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”
Numer umowy POWR.03.05.0000-​Z007/​1700
Pro­gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020
Oś Pri­o­ry­te­towa III Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i rozwoju
Dzi­ałanie 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Benefic­jent Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Licealna 9

Google I/​O Extended — [FOTO]RELACJA

Kole­jna edy­cja Google I/​O Extended na WIEA UZ za nami

Zielona Góra ponownie wpisała się do eli­tarnego grona miast z różnych części świata, które 11 maja zor­ga­ni­zowały trans­misję na żywo z dorocznej kon­fer­encji Google I/​O Extended. Na wydarze­nie zaprosili Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Infor­matyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz fin­tech Cink​ciarz​.pl.

Dzięki staran­iom Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Infor­matyki Uni­w­er­sytetu Zielono-​górskiego oraz fin­techu Cink​ciarz​.pl, wid­zowie kon­fer­encji Google I/​O Extended 2022 trans­mi­towanej z USA dowiedzieli się, jakie nowości i trendy planuje wprowadzić technolo-​giczny gigant w najbliższym cza­sie. Na gorąco, wyko­rzys­tu­jąc prz­erwy w trans­misji, mogli też dzielić się swoimi wraże­ni­ami i spostrzeże­ni­ami.

Z zaproszenia na wspólne oglą­danie trans­misji z kon­fer­encji Google’a sko­rzys­tali przede wszys­tkim stu­denci Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, ale też inne osoby, pasjonu­jące się no-​wymi tech­nolo­giami. Przez blisko 4,5 godziny w sali WIEA uwagę miłośników innowacji przy-​kuwały jed­nak nie tylko wydarzenia i zapowiedzi z serca Doliny Krze­mowej. Zain­tere­sowani branżą IT uczest­nicy wyko­rzys­tali także spotkanie, aby dowiedzieć się, jak może wyglą­dać ich zawodowy rozwój po zakończe­niu nauki.

– Uczest­nicy trans­misji pytali, jakie możli­wości czekają na nich u progu kari­ery. Chcieli do-​wiedzieć się, gdzie zain­tere­sowa­nia mogą zaprowadzić ich w prak­tyce. Wnikli­wie starali się poz­nać kluc­zowe kom­pe­tencje i kwal­i­fikacje, które są wyma­gane w branży tech­no­log­icznej. Nie tylko jako pra­cown­icy glob­al­nego już dziś fin­techu, ale głównie jako miłośnicy innowacji cieszymy się, że wydarze­nie zgro­madz­iło tyle osób – powiedział Tomasz Wartal­ski, Chief Inno­va­tion Offi­cer w Cink​ciarz​.pl.

– Wspólne oglą­danie trans­misji Google I/​O Extended 2022 to wyjątkowa okazja do inte­gracji stu­den­tów i miłośników branży IT w naszym wojew­ództwie. Cen­imy ludzi z pasją, a takich nie brakowało pod­czas naszego spotka­nia. Trzy­mamy kciuki za rozwój młodych osób, które chcą na różne sposoby posz­erzać swoje hory­zonty – dodał prof. Andrzej Obu­chow­icz, Dzie-​kan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Tekst: Michał Doligal­ski (WIEA) i Cink​ciarz​.pl
Foto: Jacek Tkacz (WIEA)

Odpłatne staże w semes­trze let­nim 2021/​2022 dla stu­den­tów WIEA!

Odpłatne staże w semes­trze let­nim 2021/​2022 dla stu­den­tów WIEA!

Zapraszamy na spotka­nia infor­ma­cyjne (w try­bie zdal­nym) doty­czące odpłat­nych staży dla stu­den­tów kierunków infor­matyka, biznes elek­tron­iczny, automatyka i robo­t­yka oraz elek­trotech­nika! W trak­cie spotka­nia omówione zostaną warunki, ter­miny, sposób oraz real­iza­cja odpłat­nych staży.

Goś­ciem spotka­nia będzie DZIEKAN Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ – Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Ter­min spotka­nia poniedzi­ałek 30.05.2022 (godz. 17:00)

Deklaracja udzi­ału (i pozostaw­ie­nie adresu kon­tak­towego) pod linkiem

https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​d​F​Q​Z​1​j​B​U​o​x​V​B​w​P​9​C​7​W​h​I​5​E​G​Q​9​u​R​F​g​k​k​L​b​u​6​f​M​w​e​7​e​0​I​Q​U​z​b​Q​/​v​i​e​w​f​o​r​m​?​u​s​p​=​s​f​_​l​i​n​k

Na adres e-​mail zostanie odesłany link do spotka­nia (Google Meet)

Infor­ma­cje o pro­jek­cie (sekcja Staże dla stu­den­tów) można zaleźć TUTAJ

Pyta­nia można kierować na adresy:
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Google I/​O Extended 2022

Cink​ciarz​.pl oraz Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zapraszają na Google I/​O Extended 202211 MAJA o godzinie 18
Już 11 maja odbędzie się doroczna kon­fer­encja Google I/​O Extended o najnowszych tren­dach w IT, orga­ni­zowana przez Google. Wspólne oglą­danie trans­misji online odbędzie się w różnych mias­tach na świecie, także w Zielonej Górze.
Google I/​O Extended to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży IT. Coroczna kon­fer­encja zapowiada kluc­zowe rozwiąza­nia oraz trendy, za którymi świat nowoczes­nych tech­nologii będzie podążał w najbliższych miesiącach.
– W Zielonej Górze, jako jed­nym z miast w różnych zakątkach świata, po raz kole­jny odbędzie się trans­misja kon­fer­encji z Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View w USA. Doty­chczas wspólne oglą­danie Google I/​O na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim sku­pi­ało wielu chęt­nych miłośników IT. To w końcu szansa na zobacze­nie istot­nego wydarzenia dla świa­towego roz­woju tech­no­log­icznego, a nie każdy ma okazję śledzić je na żywo. Nie tylko jako przed­staw­iciele fin­techu, ale przede wszys­tkim jako pasjonaci innowacji cieszymy się, że możemy wziąć udział w tak znaczącej między­nar­o­dowej kon­fer­encji – mówi Tomasz Wartal­ski, Chief Inno­va­tion Offi­cer w Cink​ciarz​.pl.
– Serdecznie zapraszamy i liczymy na udział w trans­misji wszys­t­kich zain­tere­sowanych nowinkami ze świata tech­nologii IT. To doskon­ała okazja do inte­gracji stu­den­tów i pra­cown­ików branży IT w naszym wojew­ództwie – zaprasza prof. Andrzej Obu­chow­icz, Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Spotkanie rozpocznie się 11 maja br. o godz. 18 w budynku A-​2, sala 115 (Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, ul. Prof. Z. Szafrana 2). W pro­gramie wspólne oglą­danie streamingu, a także dyskusje oraz prezen­tacje. Orga­ni­za­torzy zapew­ni­ają napoje, przekąski oraz trady­cyjną już prz­erwa na pizzę. Wstęp jest bezpłatny.

Zmi­ana orga­ni­za­cji roku aka­demick­iego 2021/​2022 na stu­di­ach nies­tacjonarnych na WIEA

Zarządze­nie 34 Rek­tora Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z dnia 23 marca 2022 roku zmieni­a­jące zarządze­nie nr 45 Rek­tora Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie orga­ni­za­cji roku aka­demick­iego 2021/​2022.
Infor­ma­cje w załącznikach.

Bezpłatne szkole­nie z Zakłada­nia start-​upów

Bezpłatne szkole­nie z Zakłada­nia start-​upów skierowane do wszys­t­kich stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (w wyłącze­niem pier­wszego roku).

Zakres i tem­atyka szkolenia:

 • Design Think­ing
 • Pitch­ing
 • Potenc­jał komer­cyjny pro­jektu /​innowacyjność/​wycena projektu
 • Scrum
 • Mod­e­lowanie biznesowe
 • Zarządzanie strate­giczne i operacyjne
 • Kre­owanie wiz­erunku i marki
 • Formy prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w kraju i koop­er­acja międzynarodowa

Ter­miny zajęć prowad­zonych w formie hybrydowej

 • 23 kwiet­nia — on-​line
 • 910 kwiet­nia — on-​line
 • 2324 kwiet­nia — on-​line
 • 78 maja — on-​line
 • 1415 maja – on-​line
 • 45 czer­wca– stacjonarnie

Więcej infor­ma­cji oraz doku­menty rekru­ta­cyjne do pobra­nia na stronie inter­ne­towej CPTT pod poniższym linkiem :

Dane do kon­taktu : Monika Chochół
tel. 789 441 358
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Szkole­nie jest orga­ni­zowane w ramach projektu:

Nowoczesne nauczanie oraz prak­ty­czna współpraca z przed­siębior­cami — Pro­gram roz­woju Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

Wybór tem­atów prac dyplo­mowych lato 2021/​2022

Na stronie

https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y

zostały umieszc­zone nowe doku­menty z wyty­cznymi dot. wybiera­nia tem­atów prac dyplo­mowych oraz składa­nia prac w semes­trze let­nim 2020/​2021:

Uwaga !!! For­mu­larz zgłoszenia tem­atu pracy dyplo­mowej można przesłać tylko raz. Można to zro­bić jedynie po ostate­cznym zatwierdze­niu przez pro­mo­tora: tem­atu pracy, tem­atu w j. ang­iel­skim i celu pracy.

Link do for­mu­la­rza: https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​e​g​t​P​X​J​w​x​B​P​z​O​3​-​u​N​T​f​V​_​J​l​Y​H​S​c​r​T​X​4​K​b​z​X​j​e​X​g​Q​I​M​S​L​O​q​k​Z​A​/​v​i​e​w​f​o​r​m​?​u​s​p​=​s​f​_​l​i​n​k