Akademia Automatyki Siemens na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim — ASUZ

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ współpracuje z wieloma part­nerami prze­mysłowymi, również z lid­erami branż poszczegól­nych seg­men­tów rynku. Jed­nym z ważniejszych z nich jest firma Siemens. Jej dział odpowiedzialny za automatykę prze­mysłową współuczest­niczył w uru­chomie­niu w marcu 2010 r. najnowocześniejszego w Polsce Lab­o­ra­to­rium Sterown­ików Log­icznych Nowej Generacji.

Dzięki współpracy ze spec­jal­is­tami oraz wspar­ciu orga­ni­za­cyjnemu i sprzę­towemu ze strony firmy, lab­o­ra­to­rium osiągnęło wysoki stan­dard wyposaże­nia i opro­gramowa­nia. Poz­woliło to na zor­ga­ni­zowanie akredy­towanej przez firmę Siemens Akademii Automatyki. Była to pier­wsza w Polsce Akademia tego rodzaju. Wydział wprowadził pro­gram dydak­ty­czny Akademii do reg­u­larnego kursu studiów, wzbo­ga­ca­jąc wyk­sz­tałce­nie stu­den­tów o poszuki­waną na rynku pracy wiedzę i umiejęt­ności praktyczne.

Stu­denci po ukończe­niu kursu Akademii mają możli­wość przys­tąpi­enia do egza­minu pozwala­jącego na uzyskanie cer­ty­fikatu Akademii, syg­nowanego wspól­nie przez Uni­w­er­sytet i firmę Siemens.

Uroczys­tość inau­gu­racji dzi­ałal­ności Akademii Siemens odbyła się 26 marca 2012 w gmachu Rek­toratu UZ. Wzięli w niej udział: JM Rek­tor UZ prof. dr hab. Czesław Osękowski, Wiceprezy­dent Miasta Zielona Góra Dar­iusz Lesicki, Dziekan Wydzi­ału dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, Dyrek­tor ds. Roz­woju Biz­nesu Siemens Sp. z o.o Ewa Mikos, koor­dy­na­tor współpracy Wydzi­ału z firmą Siemens prof. dr hab. inż. Mar­ian Adamski, orga­ni­za­torzy Akademii Siemens na UZ i opiekunowie Lab­o­ra­to­rium Sterown­ików Log­icznych Nowej Gen­er­acji, dr inż. Mał­gorzata Kołopieńczyk i dr inż. Woj­ciech Zając oraz grono zapros­zonych gości. Spec­jal­iści z firmy Siemens zaprezen­towali maki­etę dydak­ty­czną, demon­stru­jącą zdalne, bezprze­wodowe pro­gramowanie sys­temu PLC oraz możli­wości nowoczes­nych sys­temów sterowa­nia czasy rzeczywistego.

Zaję­cia Akademii Siemens UZ wyko­rzys­tują najnowocześniejsze, aktu­al­i­zowane na bieżąco opro­gramowanie inżynier­skie oraz urządzenia automatyki prze­mysłowej. Stu­denci mają okazję poz­nać nowoczesne pode­jś­cie do pro­jek­towa­nia sys­temów sterowa­nia oraz naby­wają prak­ty­cznych umiejęt­ności pro­gramowa­nia i uruchami­a­nia sys­temów, z jakimi w prak­tyce mogą zetknąć się w pracy zawodowej. Uzyskują w ten sposób umiejęt­ności cenione na rynku pracy, dodatkowo potwierd­zone uznawanym cer­ty­fikatem. Często rozwi­jają oni nabyte umiejęt­ności przez real­iza­cję prac dyplo­mowych, związanych z automatyką.

Do sukcesów absol­wen­tów Akademii można zal­iczyć uzyskanie nagród w konkur­sie na najlep­szą pracę dyplo­mową, orga­ni­zowanym przez Politech­nikę Warsza­wską pod patronatem firmy Siemens,. W roku 2011 inż. Krys­t­ian Golem­bka otrzy­mał nagrodę trze­ciego stop­nia za pracę pro­mowaną przez dr inż. Woj­ciecha Zająca „Przykłady algo­ryt­mów sterowa­nia budynkiem inteligent­nym na sterown­iku S7-​1200” autorstwa pana Krys­tiana Golem­bki. W roku 2012 zwycięzcą konkursu został inż. Zbig­niew Rotkiewicz, absol­went studiów zaocznych kierunku Automatyka i Robo­t­yka. Jego praca, pro­mowana przez dr inż. Grze­gorza Andrze­jew­skiego pt. „Sys­tem sterowa­nia załadunkiem i rozładunkiem antra­cytu w pro­ce­sie kalcy­nacji elek­trycznej” została oce­niona jako wyjątkowo udane połącze­nie wyko­rzys­ta­nia wiedzy teo­re­ty­cznej, nabytej w trak­cie studiów z prak­ty­cznym zas­tosowaniem urządzeń automatyki najnowszej generacji.

dr inż. Woj­ciech Zając