Aktu­al­ności

Umowa o współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Eneą Oper­a­tor

Dziś w siedz­i­bie Rek­toratu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. Liceal­nej 9, została pod­pisana ramowa umowa o współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Eneą Oper­a­tor z siedz­ibą w Poz­na­niu. Ze strony Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego umowę pod­pisał rek­tor – prof. dr hab. Inż. Tadeusz Kuczyński, a ze strony Enei Oper­a­tor - Woj­ciech Drożdż - wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki.


W opar­ciu o doty­chcza­sową współpracę i wspól­nie real­i­zowane pro­jekty naukowo-​badawcze Uni­w­er­sytet będzie real­i­zował prace analityczno-​koncepcyjne i usługi dorad­cze w zakresie:

  • roz­woju sieci elektroenergetycznej,
  • nieza­wod­ności i jakości energii,
  • przyłącza­nia źródeł w tym zwłaszcza odnawialnych,
  • opty­mal­iza­cji ist­nieją­cych sys­temów i procesów,
  • doboru oraz wery­fikacji rozwiązań technicznych,
  • sys­temów pomiarowych,
  • mon­i­torowa­nia i sterowa­nia pracą sieci,
  • sys­temów informatycznych,
  • stan­dardów i wyma­gań technicznych.

Uni­w­er­sytet Zielonogórski i Enea Oper­a­tor są przeko­nani, że współpraca zaowocuje w przyszłości nowymi, efek­ty­wnymi rozwiąza­ni­ami dla branży ener­gety­cznej stwor­zonymi wspól­nie przez naukow­ców i energetyków.

KAZ_2827r.jpg KAZ_2830r.jpg KAZ_2833r.jpg
fot. K. Adamczewski

Sem­i­nar­ium — Automatyka

Z przy­jem­noś­cią zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w sem­i­nar­ium pn. „Wybrane prob­lemy automatyki”, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017. Wydarze­nie jest orga­ni­zowane przez Komisję Automatyki i Info­matyki Odd­zi­ału Pol­skiej Akademii Nauk w Poz­na­niu oraz Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych naszego wydzi­ału. Prele­genci pochodzą z różnych ośrod­ków naukowych w kraju, od Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie po Politech­nikę Częs­to­chowską. Tem­atyka wys­tąpień obe­j­muje obliczenia inteligentne w automatyce oraz zagad­nienia z zakresu mod­e­lowa­nia, przetwarza­nia danych i sterowa­nia. Szczegóły.

Dr inż. Marcin Jar­nut uzyskał stopień dok­tora habil­i­towanego

Miło nam poin­for­mować, że w dniu 20 wrześ­nia 2017r. na pod­stawie uch­wały Rady Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego Pan dr inż. Marcin Jar­nut uzyskał stopień dok­tora habil­i­towanego w dziedzinie nauk tech­nicznych, w dyscy­plinie elek­trotech­nika. Tytuł został nadany na pod­stawie pozy­ty­wnej opinii komisji habil­i­ta­cyjnej powołanej przez Cen­tralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oce­ni­a­jącej dorobek naukowy, pop­u­laryza­torski i orga­ni­za­cyjny habil­i­tanta, a w szczegól­ności monotem­aty­czny cykl pub­likacji pod tytułem: „Elek­tryczne i ener­goelek­tron­iczne układy do poprawy współpracy ele­men­tów ener­getyki rozpros­zonej z sys­te­mem elek­troen­er­gety­cznym”. Komisja pro­ce­dowała w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (prze­wod­niczący komisji), prof. dr hab. inż. Mar­ian Pasko (recen­zent), prof. dr hab. inż. Zbig­niew Hanzelka (recen­zent), dr hab. inż. Woj­ciech Jarzyna, prof. PL (recen­zent), prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-​Kowalska (członek komisji), dr hab. inż. Mar­iusz Mali­nowski, prof. PW (członek komisji), dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (sekre­tarz komisji). Pub­likacje wchodzące w skład cyklu zwier­ają opis i bada­nia nowych rozwiązań układów ener­goelek­tron­icznych i fil­trów EMC, koor­dynowanych sys­temów ład­owa­nia pojazdów elek­trycznych oraz inter­ak­ty­wnych sys­temów sterowa­nia obciąże­niem.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!

50 lat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ

W piątek 23 czer­wca br. w auli rek­toratu przy ul. Liceal­nej odbyły się główne uroczys­tości związane z 50-​leciem Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Uczest­niczyli w nich – Jego Mag­nif­i­cencja Rek­tor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorek­tor d/​s roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prof. Ste­fan Domek, prorek­tor d/​s orga­ni­za­cji i roz­woju, Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie, dziekan WIEAdr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ, prodziekan d/​s roz­woju – dr inż. Tomasz Gratkowski, prodziekan d/​s jakości ksz­tałce­nia – dr inż. Anna Pławiak-​Mowna, marsza­łek wojew­ództwa lubuskiego Elż­bi­eta Anna Polak, prezy­dent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

Licznie staw­ili się dziekani zaprzy­jaźnionych z WIEA Wydzi­ałów, reprezen­tu­jący uczel­nie z całej Pol­ski. Byli to: prof. Lech Grze­siak, dziekan Wydzi­ału Elek­trycznego Politech­niki Warsza­wskiej, prof. Czesław Smut­nicki, dziekan Wydzi­ału Elek­tron­iki Politech­niki Wrocławskiej, dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadz. ZUT, dziekan Wydzi­ału Elek­trycznego Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie, doc. dr inż. Janusz Staszewski, prodziekan d/​s studiów stacjonarnych Wydział Elek­tryczny Politech­niki Wrocławskiej, dr Tomasz Bil­ski, prodziekan d/​s ksz­tałce­nia, Wydział Elek­tryczny Politech­niki Poz­nańskiej, dr Robert Bere­zowski, prodziekan d/​s stu­denc­kich Wydział Elek­tron­iki i Infor­matyki Politech­niki Koszalińskiej.

Nie zabrakło również reprezen­tan­tów firm z którymi Wydział od dawna współpracuje. Na uroczys­tość 50. lecia WIEA przy­byli: Maria Szperkowska – dyrek­tor odd­zi­ału Relpol S.A. Zakład Polon, Adam Bieniszkiewicz – prezes ADB, Mar­ian Babi­uch – prezes Zarządu Elek­tro­ciepłow­nia „Zielona Góra”, Marcin Wój­ci­cki – prezes Meta­pack Poland, Bar­tosz Kubik – prezes Zarządu EkoEn­er­getyka, Jacek Staroś­cic – prezes Zarządu Per­cep­tus, Agnieszka Węgrzyn – dyrek­tor d/​s roz­woju tech­nologii Hertz Sys­tems, Mirosław Kras­nowski – dyrek­tor Biura Region­al­nego Siemens w Poz­na­niu, Dar­iusz Tront, dyrek­tor dzi­ału R&D Lumel S.A., Tomasz Wartal­ski – przed­staw­iciel firmy Cink­ciarz, Dar­iusz Zimorski – przed­staw­iciel Syg­nity Busi­ness Solu­tions, Piotr Kosy­dor – przed­staw­iciel firmy Tespol sp. z o.o. W uroczys­tości wzięli także udział dyrek­torzy szkół, z którymi na co dzień Wydział współpracuje: Stanisław Rogul­ski – dyrek­tor Zespołu Szkół Elek­tron­icznych i Samo­chodowych w Zielonej Górze, Zbig­niew Stebel­ski – dyrek­tor Zespołu Szkół Tech­nicznych i Liceal­nych w Żaganiu i Artur Duda – kierownik ksz­tałce­nia prak­ty­cznego w Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Międzyrzeczu. Na uroczys­tości staw­ili się również reprezen­tanci zaprzy­jaźnionych orga­ni­za­cji i sto­warzyszeń: Krzysztof Duzinkiewicz – dyrek­tor del­e­gatury Urzędu Komu­nikacji Elek­tron­icznej w Zielonej Górze, Bog­dan Matysik – prezes Sto­warzyszenia Elek­tryków Pol­s­kich, odd­ział Zielona Góra, Łukasz Rut – kierownik odd­zi­ału Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców Ziemi Lubuskiej, Stanisław Owczarek – dyrek­tor Zachod­niej Izby Prze­mysłowo – Handlowej.

Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego Elż­bi­eta Anna Polak grat­u­lu­jąc dos­to­jnego jubileuszu stwierdz­iła, że „właśnie Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest dla Zarządu Wojew­ództwa najważniejszym wydzi­ałem na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim ponieważ jest on fun­da­mentem real­iza­cji naszej misji — budowy zielonej krainy nowoczes­nych tech­nologii, gdzie jed­nym z pri­o­ry­tetem jest dostęp­ność tele­in­for­maty­czna Jako pier­wsi w Polsce ukończyliśmy cyfryza­cję wojew­ództwa. Pod­kreśliła, że Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest niezwykle ważny dla samorządu wojew­ództwa także dlat­ego, że „absol­wenci tego wydzi­ału są założy­cielami bardzo ważnych dla roz­woju regionu firm, które obec­nie pow­stają i prowadzą swoją dzi­ałal­ność w Parku Naukowo-​Technologicznym UZ, gdzie funkcjonuje także Insty­tut nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych. — dlat­ego inwes­t­u­jemy w młodych ludzi — poprzez pro­gramy roz­wo­jowe szkół, a na uczelni kończąc. Tylko w poprzed­niej per­spek­ty­wie uni­jnej przekaza­l­iśmy uni­w­er­syte­towi ponad 220 mln zł na ważne inwest­y­cje. Stanowicie wielki potenc­jał, który nas wyróż­nia w Polsce. Chcę zapewnić, że skoro wybral­iśmy pośród inteligent­nych spec­jal­iza­cji nowoczesne tech­nolo­gie infor­maty­czne i właśnie taką misję w obszarze nowoczes­nych tech­nologii, to będziemy nadal wspierać rozwój tego wydzi­ału – pod­sumowała marsza­łek E. A. Polak. Po czym przekazała bon o wartości 20 tys. zł przez­nac­zony na stworze­nie lab­o­ra­to­rium wirtu­al­nej rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości dziekanowi Wydzi­ału prof. M. Mru­gal­skiemu, który zre­wanżował się wręcze­niem E. A. Polak okolicznoś­ciowego medalu.

Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński przy­pom­niał, że od początku swego ist­nienia ten Wydział był miejscem jedynym w swoim rodzaju, ponieważ stu­diowanie na tym Wydziale było wyróżnie­niem. Stu­denci pop­u­larnie zwani „elek­trykami” byli elitą. Dowo­dem na to, że ksz­tałce­nie na Wydziale odbywa się na najwyższym poziomie, było wyróżnie­nie kierunku infor­matyka przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną w maju 2011 r. Tym samym ówczesny Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji znalazł się w gronie 7 najlep­szych wydzi­ałów w Polsce na około 130 wów­czas akredy­towanych. Obec­nie Wydział tworzą 3 Insty­tuty: Inżynierii Elek­trycznej, Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki oraz Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych. Od wielu lat poszczególne Insty­tuty prowadzą współpracę naukową z uczel­ni­ami i insty­tuc­jami naukowymi na całym świecie, od Stanów Zjed­noc­zonych po Chiny, aczkol­wiek najwięcej z nich zna­j­duje się w Europie. Pon­adto Wydział ma pod­pisane umowy o współpracy z wieloma fir­mami, sto­warzyszeni­ami branżowymi w regionie i w całej Polsce.

Prof. T. Kuczyński przy­pom­niał także, że w 1997 r. została pod­pisana umowa o współpracy w obszarze badań naukowych i ksz­tałce­nia stu­den­tów z Fach­hohschule Giessen-​Friedberg (obec­nie Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen). Cały czas w ramach tej współpracy funkcjonują zin­te­growane stu­dia zagraniczne. Part­nerem po pol­skiej stronie jest właśnie WIEA. Podob­nie od 20 lat trwa inten­sy­wna współpraca pomiędzy zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki WIEA, a prof. Erykiem Rogersem, który za chwilę otrzyma tytuł dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. O nadanie aż 6. (z 15.) tytułów dok­tora hon­oris causa UZ wnioskowała Rada tego Wydzi­ału. Otrzy­mali je w kole­jności pro­fe­sorowie: Tadeusz Kac­zorek, Ryszard Tadeusiewicz, Hen­ryk Tunia, Jan Węglarz, Mar­ian Piotr Kaźmierowski oraz dzisiejszy bohater Eric Rogers.

Prof. M. Mru­gal­ski – zaprezen­tował his­torię Wydzi­ału, przy­pom­niał wszys­t­kich doty­chcza­sowych dziekanów. Warto w tym miejscu dodać, że z okazji 50-​lecia Wydzi­ału został wybity pamiątkowy medal, na którym została uwieczniona podobizna pier­wszego dziekana doc. dr. inż. Antoniego Wysock­iego z pod­pisem założy­ciel Wydzi­ału. Prof. M. Mru­gal­ski przed­stawił funkcjonu­jące obec­nie 3 Insty­tuty, dorobek naukowy akademików zatrud­nionych na Wydziale w ostat­nich 10. lat­ach. Poin­for­mował także zebranych, że doty­chczas Wydział ukończyło ponad 9 300 osób.

Janusz Kubicki – prezy­dent miasta Zielona Góra stwierdził, że dzięki temu Wydzi­ałowi i jego absol­wen­tom pow­stało w Zielonej Górze kilka naprawdę dużym firm, rozpoz­nawal­nych w Polsce i poza jej granicami.

Kole­jnym punk­tem uroczys­tości było wręcze­nie pamiątkowych medali 4. ostat­nim dziekanom Wydzi­ału, a także przed­staw­icielom firm i szkół, z którymi Wydział inten­sy­wnie współpracuje. Po czym zaproszeni gości składali wład­zom Wydzi­ału grat­u­lacje. Spory aplauz sali wywołało krótkie wys­tąpi­e­nie absol­wenta Wydzi­ału, który jest posi­adaczem indeksu nr 1 (na WSInż.) – Zyg­munta Jankowskiego. Ponieważ od lat jest związany z Zieloną Górą i był pra­cown­ikiem Lumelu, miał okazję z bliska śledzić rozwój swo­jego Wydzi­ału, z którego jest bardzo dumny. Warto dodać, że jaz­zową oprawę uroczys­tości przy­go­towali stu­denci Wydzi­ału Artystycznego.


Fot. K. Adam­czewski, D. Kaczorowski

Prof. Eric Rogers z Uni­w­er­sytetu w Southamp­ton dok­torem hon­orowym UZ

W piątek 23 czer­wca br. w auli rek­toratu przy ul. Liceal­nej odbyła się uroczys­tość wręczenia tytułu dok­tora hon­oris causa prof. Eri­cowi Roger­sowi z Uni­w­er­sytetu w Southamp­ton, który od 20 lat ściśle współpracuje z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki WIEA UZ. Uczest­niczyli w niej – Jego Mag­nif­i­cencja Rek­tor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorek­tor d/​s nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, prorek­tor d/​s roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, dziekan WIEA dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ.

Licznie staw­ili się naukowcy z reprezen­tu­jący uczel­nie z całej Pol­ski. Byli to: prof. dr hab. Ewaryst Rafa­jłow­icz (Politech­nika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-​Rafajłowicz (Politech­nika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Ste­fan Domek (Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie), prof. dr hab. inż. Lech Grze­siak (Politech­nika Warsza­wska), prof. dr hab. inż. Czesław Smut­nicki (Politech­nika Wrocławska), dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT (Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie), prof. Zbig­niew Banaszak (Politech­nika Kosza­l­ińska), dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. nadz. PW (Politech­nika Warsza­wska), dr inż. Janusz Staszewski (Politech­nika Wrocławska), dr Robert Bere­zowski (Politech­nika Kosza­l­ińska), dr hab. inż. Kaz­imierz Jaracz (Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku) i dr Marek Majew­ski (Uni­w­er­sytet Łódzki). Na uroczys­tość przy­byli także przy­ja­ciele prof. Eryka Rogersa – prof. dr hab. inż. Rudolf Raben­stein z FriedricAlexander-​Universität Erlangen-​Nürnberg (FAU) z małżonką oraz dr Bing Chu z Uni­w­er­sytetu w Southampton.

Wzięli w niej również udział dziekani następu­ją­cych Wydzi­ałów UZ: Artysty­cznego – dr hab. Bar­bara Liter­ska, prof. UZ, Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Andrzej Grein­ert, prof. UZ, Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Andrzej Drzewiński, Human­isty­cznego – dr hab. Sła­womir Kufel, prof. UZ, Matem­atyki, Infor­matyki i Ekonometrii – dr hab. Lon­gin Rybiński, prof. UZ, Ped­a­gogiki, Psy­chologii i Socjologii – dr hab. inż. Marek Fur­manek, prof. UZ.

W swoim wys­tąpi­e­niu rek­tor UZ prof. Tadeusz Kuczyński zaak­cen­tował, że na 15 dok­torów hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego trzej to uczeni spoza Pol­ski. Po raz trzeci będzie to wybitna postać świa­towej nauki. Co więcej, ta Osoba jest wręcz zaprzy­jaźniona z Insty­tutem Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ i od blisko 20 lat ściśle z Insty­tutem współpracuje – dodał. Mnie w tej kari­erze naukowej zain­try­gowały dwie rzeczy – kon­tyn­uował. Po pier­wsze fakt, że prof. Eryk Rogers jest zapraszany do prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych i wykładów oraz recen­zowa­nia prac dok­tors­kich przez przed­staw­icieli ponad 100 ośrod­ków badaw­czych w wielu kra­jach na 5 kon­ty­nen­tach. O wysokim uzna­niu Jego pozy­cji naukowej na świecie świad­czą również liczne pro­jekty kra­jowe i między­nar­o­dowe, które prowadził lub w nich uczest­niczył, finan­sowane przez bry­tyjskie fun­dacje badaw­cze tj. ESPRC oraz orga­ni­za­cje prze­mysłowe i rzą­dowe. Można zatem zaryzykować stwierdze­nie, że jest wybit­nym naukow­cem w swo­jej dziedzinie. Po drugie warto pod­kreślić, że znaczna część dorobku prof. Eryka Rogersa w zakre­sie anal­izy i sterowa­nia proce­sami pow­tarzal­nymi oraz teorii i zas­tosowań sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem pow­stała we współpracy z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Zostało to udoku­men­towane wydaniem wspól­nej mono­grafii w wydawnictwie Springer, ponad 60. artykułami naukowymi w najważniejszych cza­sopis­mach i ponad 180. artykułami wygłos­zonymi pod­czas wiodą­cych między­nar­o­dowych kon­fer­encji. Z tego faktu – jako zielonogórskie środowisko naukowe – powin­niśmy być dumni. Za chwilę prof. Eryk Rogers dołączy do grona naszych dok­torów hon­orowych. Prof. T. Kuczyński przy­pom­niał zebranym nazwiska doty­chcza­sowych dok­torów hon­orowych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Ten tytuł otrzy­mali w kole­jności Pro­fe­sorowie: Tadeusz Kac­zorek, Ryszard Tadeusiewicz, Julian Musielak, Hen­ryk Tunia, Owen Gin­gerich, Jan Węglarz, Diethard Pal­laschke, ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski, Mar­ian Piotr Kaźmierowski, Lech Górniewicz, Krzysztof Pen­derecki, Woj­ciech Dem­bowski i Richard Wielebin­ski oraz Zbig­niew Kowal. Następ­nie poprosił o przed­staw­ie­nie syl­wetki prof. Eryka Rogersa dra hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ, dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, wniosko­dawcę hon­orowego prze­wodu doktorskiego.

Prof. Marcin Mru­gal­ski powiedział: Związki pro­fe­sora Eryka Rogersa z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim, a przede wszys­tkim z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki trwają nieprz­er­wanie od dwudzi­estu lat. W tym cza­sie wraz z pra­cown­ikiem Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych prof. dr hab. inż. Krzysztofem Gałkowskim real­izuje wspólny pro­gram badaw­czy w zakre­sie sys­temów wielowymi­arowych. W pro­gramie uczest­niczyło i nadal uczest­niczy wielu dok­toran­tów, dok­torów lub dok­torów habil­i­towanych Wydzi­ału. W ramach real­i­zowanej współpracy badaw­czej rozwiązano wiele kluc­zowych prob­lemów teorii sterowa­nia dla układów wielowymi­arowych. Pro­fe­sorowie Eryk Rogers i Krzysztof Gałkowski wraz z swoimi współpra­cown­ikami utworzyli szkołę naukową w zakre­sie sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem przy uży­ciu pode­jś­cia pro­cesów pow­tarzal­nych. Część wyników ich pracy została opub­likowana w mono­grafii naukowej autorstwa E. Rogers, K. Gałkowski, D.H. Owens zaty­tułowanej „Con­trol sys­tems the­ory and appli­ca­tions for lin­ear repet­i­tive processes”, a wydanej w wydawnictwie Springer Ver­lag w 2007 r. Pon­adto, efek­tem współpracy naukowej jest ponad dwieś­cie pub­likacji w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach i kon­fer­enc­jach między­nar­o­dowych. Pro­fe­sorowie Rogers i Gałkowski opra­cow­ali również znaczną liczbę numerów tem­aty­cznych w wiodą­cych cza­sopis­mach naukowych, w tym również w wydawanym na Wydziale cza­sopiśmie z listy filadelfi­jskiej Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence. Zor­ga­ni­zowali również wiele spec­jal­nych sesji na wiodą­cych w dziedzinie automatyki między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach. W ciągu dwudziesto­let­niej współpracy, prof. Eryk Rogers wielokrot­nie prze­by­wał z wiz­y­tami badaw­czymi w Zielonej Górze, pod­czas których wygłosił kilka­naś­cie wykładów naukowych. Także pra­cown­icy Wydzi­ału wielokrot­nie prze­by­wali z wiz­y­tami badaw­czymi na Uni­ver­sity of Southamp­ton. Warto pod­kreślić, iż w ramach pro­gramu Eras­mus wielu stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odby­wało półroczne lub roczne stu­dia na macierzys­tej uczelni prof. Eryka Rogersa. Pro­fe­sorowie Eryk Rogers i Krzysztof Gałkowski byli współtwór­cami kon­fer­encji IEEE Inter­na­tional Work­shop on Mul­ti­di­men­sional Sys­tems (nDS) w 1998 r. w Łagowie Lubuskim. Kon­fer­encje te były później współor­ga­ni­zowane co dwa lata w różnych kra­jach Europy, kole­jno w: Polsce, Niem­czech, Por­tu­gali, Francji i Grecji. Kon­fer­encja ponownie odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Polsce na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Mając na uwadze ogromny dorobek naukowy, dydak­ty­czny, osiąg­nię­cia w zakre­sie roz­woju kadry, wysoką pozy­cję naukową oraz uznanie w świecie, a także zasługi dla roz­woju Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, w tym szczegól­nie Wydzi­ału, Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego dnia 23 listopada 2016 roku pod­jęła jed­no­myślną uch­wałę w sprawie wys­tąpi­enia do Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z wnioskiem o nadanie prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Pon­adto, na tym samym posiedze­niu Rada pod­jęła również uch­wałę o wys­tąpi­e­niu z wnioskiem do Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego o powierze­nie prof. Krzyszto­fowi Gałkowskiemu obow­iązków pro­mo­tora w tym postępowa­niu. Dnia 7 grud­nia 2016 r. Senat Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego roku pod­jął uch­wałę w której wyraził zgodę na wszczę­cie postępowa­nia w sprawie nada­nia prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz wyraził pozy­ty­wną opinię w sprawie powierzenia prof. Krzyszto­fowi Gałkowskiemu obow­iązków pro­mo­tora w tym postępowa­niu. Pon­adto, Senat wyraził pozy­ty­wną opinię w sprawie powierzenia przy­go­towa­nia opinii wspier­a­ją­cych Sen­atom Politech­niki Wrocławskiej i Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie. Dnia 19 kwiet­nia 2017 roku po zapoz­na­niu się z przesłanymi i przyję­tymi przez Sen­aty Politech­niki Wrocławskiej i Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie recen­z­jami prof. dr hab. inż. Ewarysta Rafa­jłow­icza i prof. dr hab. inż. Ste­fana Domka, Senat Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego pod­jął uch­wałę nr 84 o nada­niu prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.
Oto treść lau­dacji, którą wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski: Mam ogromny zaszczyt i przy­jem­ność przed­stawić najważniejsze osiąg­nię­cia wielce zasłużonego dla roz­woju automatyki, wybit­nego uczonego prof. Eryka Rogersa, który od ponad 20 lat utrzy­muje ścisłe kon­takty z zielonogórskim środowiskiem naukowym, głównie z Insty­tutem Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych, Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. W ramach tej wielo­let­niej i owoc­nej współpracy prof. Eryk Rogers wspierał nasze środowisko zarówno w zakre­sie indy­wid­u­al­nego roz­woju jego członków, jak i ksz­tał­towa­nia pozy­ty­wnej opinii o naszym ośrodku w między­nar­o­dowym środowisku automatyki i teorii sys­temów. Prof. Eryk Rogers urodził się 20 wrześ­nia 1956r. w Magher­felt w Irlandii Północ­nej i jest oby­wa­telem Wielkiej Bry­tanii. Stu­dia pier­wszego stop­nia z inżynierii mechan­icznej odbył w The Queen’s Uni­ver­sity of Belfast w Irlandii Północ­nej. Stop­nie mag­is­tra oraz dok­tora w obszarze sys­temów sterowa­nia uzyskał w The Uni­ver­sity of Sheffield w Wielkiej Bry­tanii. Stopień naukowy Doc­tor of Sci­ence będący odpowied­nikiem habil­i­tacji, również z zakresu sys­temów sterowa­nia, uzyskał w The Queen’s Uni­ver­sity of Belfast. Od 1990 r. jest pra­cown­ikiem Insty­tutu Elek­tron­iki i Infor­matyki na Wydziale Fizyki i Nauk Stosowanych Uni­w­er­sytetu Southamp­ton w Wielkiej Bry­tanii. Od 1999 r. jest pro­fe­sorem teorii i pro­jek­towa­nia sys­temów sterowa­nia. Jego zain­tere­sowa­nia dydak­ty­czne mieszczą się w tej tem­atyce, jak również doty­czą zagad­nień przek­sz­tał­ca­nia syg­nałów oraz teorii obwodów. Prof. Eryk Rogers jest uznanym na świecie spec­jal­istą w zakre­sie teorii sterowa­nia i jej zas­tosowań. Stworzył szkołę naukową poświę­coną sterowa­niu proce­sami pow­tarzal­nymi, teorii i zas­tosowan­iom metod sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem, pode­jść behaw­io­ral­nych w sterowa­niu układami wielowymi­arowymi i hybry­dowymi oraz teorii sys­temów z dynamiką pow­tarzalną. Opra­cow­ane przez prof. Eryka Rogersa metody anal­izy i sterowa­nia znalazły zas­tosowanie w zakre­sie sterowa­nia auto­nom­icznymi pojaz­dami pod­wod­nymi, napę­dami elek­trycznymi, turbinami wia­trowymi oraz sieci­ami sen­so­rycznymi. Był inic­ja­torem pio­nier­s­kich badań w obszarze sterowa­nia pow­tarzal­nego drga­ni­ami u ludzi, np. w choro­bie Parkin­sona oraz zas­tosowaniem metod sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem w zada­ni­ach reha­bil­i­tacji osób po wylewie. Jest twórcą robo­t­yki reha­bil­i­ta­cyjnej. W ramach swoich prac badaw­czych prof. Eryk Rogers uzyskał wiele ory­gi­nal­nych wyników opub­likowanych między innymi w pię­ciu mono­grafi­ach wydanych w prestiżowych wydawnictwach Springer oraz Wil­ley, w ponad 200 artykułach naukowych w wiodą­cych cza­sopis­mach i ponad 250 artykułach kon­fer­en­cyjnych. Te artykuły ukazały się w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach m.in. Amerykańskiego Sto­warzyszenia Inżynierów Elek­tryków i Elek­tron­ików (IEEE) i mate­ri­ałach najbardziej cenionych kon­fer­encji, tj. Amer­i­can Con­trol Con­fer­ence, Euro­pean Con­trol Con­fer­ence, Con­fer­ence on Deci­sion and Con­trol oraz IFAC World Con­gress. Należy pod­kreślić, iż znaczna część dorobku prof. Eryka Rogersa w zakre­sie anal­izy i sterowa­nia proce­sami pow­tarzal­nymi oraz teorii i zas­tosowań sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem pow­stała we współpracy z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego co zostało udoku­men­towane wydaniem jed­nej wspól­nej mono­grafii w wydawnictwie Springer, ponad 60 artykułami naukowymi w najważniejszych cza­sopis­mach i ponad 180 artykułami we wiodą­cych kon­fer­enc­jach między­nar­o­dowych. Bada­nia naukowe prof. Eryka Rogersa zostały wielokrot­nie wyróżnione prestiżowymi nagro­dami przyz­nawanymi przez środowiska naukowe. Pośród nich można wymienić: nagrodę za wyróż­ni­a­jący się artykuł w cza­sopiśmie IEEE Con­trol Sys­tems Mag­a­zine — Award Out­stand­ing Paper Award 2013 for Iter­a­tive Learn­ing Con­trol in Health Care zaty­tułowany Elec­tri­cal Stim­u­la­tion and Robotic — Assisted Upper — Limb Stroke Reha­bil­i­ta­tion, nagrodę za wyróż­ni­a­jący się artykuł kon­fer­encji: Best paper award IEEE Inter­na­tional Con­fer­ence on Reha­bil­i­ta­tion and Con­trol 2009. Pon­adto, prof. Eryk Rogers został odz­nac­zony prestiżowym medalem Sir Harold Hart­ley Medal Insti­tute of Mea­sure­ment and Con­trol za wyjątkowe osiąg­nię­cia w tech­nologii, pomi­arach i sterowa­niu w 2011r. Oprócz inten­sy­wnej pracy naukowej prof. Eryk Rogers bierze akty­wny udział w dzi­ałal­ności orga­ni­za­cyjnej na rzecz świa­towego środowiska naukowego. Pełnił i nadal pełni szereg ważnych funkcji pochodzą­cych z wyboru w między­nar­o­dowych insty­tuc­jach naukowych. W szczegól­ności pełni stanowisko redak­tora naczel­nego znanego cza­sopisma naukowego w dziedzinie automatyki Inter­na­tional Jour­nal of Con­trol wydawanego przez prestiżowe wydawnictwo Tay­lor and Fran­cis, a także cza­sopisma Mul­ti­di­men­sional Sys­tems and Sig­nal Pro­cess­ing wydawanego przez niem­niej prestiżowe wydawnictwo Springer. Jest członkiem komitetów redak­cyjnych wielu prestiżowych cza­sop­ism naukowych, w tym zielonogórskiego Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence. Prof. Eryk Rogers pełnił rolę prze­wod­niczącego między­nar­o­dowego komitetu naukowego jed­nej z głównych kon­fer­encji w dziedzinie automatyki IEEE Multi-​Conference on Con­trol 2012. Był współza­łoży­cielem i jest do tej pory współprze­wod­niczą­cym między­nar­o­dowego komitetu naukowego kon­fer­encji poświę­conej układom wielowymi­arowym noszącej nazwę Inter­na­tional Work­shop on Mul­ti­di­men­sional Sys­tems (NDS). Ta kon­fer­encja została zain­au­gurowana w Zielonej Górze w lat­ach 1998 i 2000, a jej następna edy­cja ponownie odbędzie się w Zielonej Górze we wrześniu 2017 r. Pon­adto, jest członkiem komitetów naukowych wielu znaczą­cych między­nar­o­dowych kon­fer­encji naukowych m.in. Math­e­mat­i­cal The­o­ries for Net­works and Sys­tems, UK Inter­na­tional Con­fer­ence on Con­trols, Amer­i­can Con­trol Con­fer­ence, IFAC 2017 World Con­gress. Pośród nich można wyszczegól­nić jedną z najważniejszych pol­s­kich kon­fer­encji z dziedziny automatyki orga­ni­zowanej pod patronatem IEEE, tj. Inter­na­tional Con­fer­ence on Meth­ods and Mod­els in Automa­tion and Robot­ics (MMAR). Prof. Eryk Rogers prowadzi między­nar­o­dową współpracę naukową z wieloma uni­w­er­syte­tami, a szczegól­nie oży­wioną z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim. Jest zapraszany do prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych, wygłasza­nia wykładów oraz recen­zowa­nia prac dok­tors­kich do ponad 100 ośrod­ków badaw­czych w wielu kra­jach pośród których można m.in. wyszczegól­nić: USA, Chiny, Argen­tynę, Chile, Aus­tralię, Kuwejt oraz prawie wszys­tkie kraje europe­jskie. O uzna­niu wysok­iej pozy­cji naukowej pro­fe­sora Eryka Rogersa na świecie świad­czą również liczne pro­jekty kra­jowe i między­nar­o­dowe, które prowadził lub w których uczest­niczył, finan­sowane przez bry­tyjskie i między­nar­o­dowe fun­dacje badaw­cze oraz orga­ni­za­cje prze­mysłowe i rzą­dowe. Bierze również udział w charak­terze eksperta w pra­cach wielu orga­ni­za­cji finan­su­jącej bada­nia naukowe, m.in. The Engi­neer­ing and Phys­i­cal Sci­ence Research Coun­cil w Wielkiej Bry­tanii a także w Irlandii, Holandii, Niem­czech i Aus­tralii. Jest doradcą dwóch bry­tyjs­kich depar­ta­men­tów rzą­dowych podległych bezpośred­nio odpowied­nim min­is­terst­wom – Depart­ment of Health oraz Depart­ment of Busi­ness, Inno­va­tion and Skills. Prof. Eryk Rogers wypro­mował 22 dok­torów – w tym 2 osoby z Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego – dr Annę Soskę oraz dr. Marka Przed­wo­jskiego. Obec­nie jest pro­mo­torem 6 dok­toran­tów – w tym jed­nej stu­den­tki z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Jestem głęboko przeko­nany, iż prof. Eryk Rogers jest i nadal będzie naszym znakomi­tym ambasadorem w świecie nauki.


Po lau­dacji nastąpiło nadanie tytułu dok­tora hon­oris causa prof. Erykowi Roger­sowi. Stosowną for­mułę po łacinie wygłosił prof. K. Gałkowski, a rek­tor UZ prof. Tadeusz Kuczyński w asyś­cie dziekana WIEA wręczył prof. E. Roger­sowi dyplom. Następ­nie prof. Eryk Rogers wygłosił wykład, pod­czas którego opowiedział o swo­jej drodze naukowej.

Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Prof. Mar­iusz Klytta z THM pier­wszym Pro­fe­sorem Hon­orowym UZ

Dnia 11 maja 2017 na naszym Wydziale odbyła się uroczys­tość z okazji 20-​lecia współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen. Pod­czas niej, po raz pier­wszy w his­torii naszej uczelni, został wręc­zony tytuł Pro­fe­sora Hon­orowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. God­ność ta została nadana prof. Mar­ius­zowi Klyt­cie (THM), który od początku współpracy zielonogórskiej uczelni i THM jest jej koor­dy­na­torem po stronie niemieck­iej.

Tytuł Pro­fe­sora Hon­orowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego został ustanowiony przez Senat UZ. Jest przyz­nawany oso­bie, która wniosła znaczny wkład w rozwój Uni­w­er­sytetu lub w rozwój współpracy Uni­w­er­sytetu z kra­jowymi lub zagranicznymi ośrod­kami naukowymi. Prowad­zona od 20 lat współpraca UZ z niemiecką uczel­nią dzięki prof. M. Klyt­cie zaowocow­ała Zin­te­growanymi Stu­di­ami Zagranicznymi. Do pro­jektu ZSZ w ciągu min­ionych lat dołączyła też uczel­nia z Wilna — Vil­nius Gedymi­nas Tech­ni­cal Uni­ver­sity (VGTU).

Uroczys­tość otworzył dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ. Wśród gości obecni byli: prof. Matthias Willems – prezy­dent Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (THM), prof. Mar­ian Miłek – rek­tor PWSZ w Sule­chowie, prof. Giorgi Melikidze – prorek­tor d/​s nauki i współpracy z zagranicą UZ, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ prorek­tor d/​s roz­woju UZ, prof. Roma Rinke­vičiene z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU), prof. Dymitry Kar­povich z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Mińsku (Białoruś), dr Anton Rassõlkin z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Tallinie (Esto­nia), dr Mar­iusz Stępień z Politech­niki Śląskiej w Gli­wicach oraz liczne grono naukow­ców z WIEA, a także stu­denci i absol­wenci tego Wydziału.

Pier­wsze kon­takty między obu uczel­ni­ami miały miejsce w 1996 r. Inic­jatywa pod­ję­cia rozmów wyszła ze strony niemieck­iej, ponieważ wcześniej THM prowadz­iła podobną współpracę z uczel­ni­ami w Anglii i we Francji. Wtedy w Zielonej Górze dzi­ałała jeszcze Wyższa Szkoła Inżynier­ska, a jej rek­torem był prof. Mar­ian Miłek. Jak się dzisiaj okazało, z prof. M. Klyttą znali się z cza­sów, kiedy obaj pra­cow­ali na Politech­nice Śląskiej. Roz­mowy prze­b­ie­gały w serdecznej atmos­ferze. Rok później funkcjonowała już Politech­nika Zielonogórska. Wów­czas została pod­jęta decyzja o uru­chomie­niu Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych. Sko­rzys­tali z tego nie tylko studenci.

20. let­nia współpraca między obu uczel­ni­ami to także 50 wspól­nych pub­likacji, wiele refer­atów przy­go­towanych razem przez naukow­ców z obu uczelni i prezen­towanych na między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach w całej Europie, staże naukowe w Gis­sen i w Zielonej Górze. Kole­jną inic­jatywą prof. M. Klytty było włączenia do współpracy Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Tallinie (Esto­nia) oraz Politech­niki Lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie sieci współpracy CUCEE (Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe) w roku 2000. Następ­nym krok­iem było rozsz­erze­nie współpracu­ją­cych ze sobą wyższych szkół o Uni­w­er­sytet Tech­niczny im. Gedymina w Wilnie (Litwa), Politech­nikę Śląską w Gli­wicach i Uni­w­er­sytet Tech­niczny w Mińsku (Białoruś) w kole­jnych lat­ach. W ten sposób pow­stała dla Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i THM sze­roka plat­forma współpracy z uczel­ni­ami Europy Środ­kowej i Wschod­niej.

Dzięku­jąc za przyz­nane wyróżnie­nie prof. M. Klytta powiedział, że jest ono dla niego tym bardziej cenne, iż otrzy­mał je w kraju, w którym się urodził i wychował. Jego zdaniem tak sze­roka i owocna współpraca była możliwa dzięki zaan­gażowa­niu wielu osób i to jest także ich sukces. Pier­wszy Pro­fe­sor Hon­orowy UZ stwierdził również, że wśród tych osób są również wszyscy rek­torzy UZ i prezy­denci THM, którzy zawsze na tę koop­er­acje patrzyli życ­zli­wym okiem. Pozyski­wanie nowych part­nerów spraw­iło, iż ta współpraca stała się multilateralną.

Zdaniem prof. M. Klytty ksz­tałce­nie młodych ludzi powinno odby­wać się na 3 płaszczyz­nach. Powinno mieć ono między­nar­o­dowy charak­ter, by po zakończe­niu studiów mogli się odnaleźć i pod­jąć pracę w każdym europe­jskim kraju. Powinno to także doty­czyć zarówno ich wiedzy mery­to­rycznej, jak i osobowości, by potrafili się odpowied­nio znaleźć i zachować w każdej sytu­acji. W 2004 r. Unia Europe­jska przyjęła nowych członków. Te kraje od Bał­tyku po Morze Czarne potrze­bują nowych strate­gii roz­woju. Absol­wenci Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych powinni być przy­datni przy ich tworzeniu.

Warto dodać, że w ciągu 20 lat ZSZ zielonogórska uczel­nia może się poszczy­cić 50. absol­wen­tami z pod­wójnymi dyplo­mami obu uczelni. 26. spośród nich skończyło elek­trotech­nikę, kole­jnych 20. infor­matykę, a 4. automatykę i robo­t­ykę. Pol­skim koor­dy­na­torem tej owoc­nej współpracy jest dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ z WIEA.

Prof. M. Klytta jest pasjonatem swo­jej pracy i … miłośnikiem muzyki. Zapoc­zątkował bowiem wspólne dzi­ała­nia uczelni part­ner­s­kich na niwie kul­tury. Był inic­ja­torem i współor­ga­ni­za­torem kon­certów „Muzyka w Europie” z udzi­ałem zespołów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz zespołów muzy­cznych i tanecznych uczelni part­ner­s­kich sieci CUCEE. Odbyły się one: w Giessen (2003 i 2005), we Lwowie i Zielonej Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gli­wicach (2016).

Uroczys­tość uświet­nił mini-​recital w wyko­na­niu dr hab. Bogu­miły Tarasiewicz, prof. UZ (mez­zoso­pran), której akom­pan­iował dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ (fortepian), wykład­ow­ców na Wydziale Artysty­cznym UZ, którzy także uczest­niczyli w kon­cer­tach „Muzyka w Europie”.


fot. M. Jan­ion, K. Adamczewski

20 Lat Współpracy Pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen

Serdecznie zapraszamy na obchody 20 Lat współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen. Uroczys­tości odbędą się 11 maja 2017 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ przy ulicy prof. Z. Szafrana 2 w sali 115 A-​2. W ramach obchodów zostanie wręc­zony pro­fe­sorowii Mar­ius­zowi Klytta z Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (THM, Niemcy), pier­wszy w his­torii UZ, tytuł Pro­fe­sora hon­orowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Poniżej zna­j­duje się szczegółowy pro­gram wydarzenia.

Związki prof. M. Klytty z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim się­gają 1996 r. W tym właśnie roku odbyło się w Zielonej Górze pier­wsze spotkanie prof. M. Klytty, pełniącego wów­czas funkcję dziekana Wydzi­ału Elek­trycznego Fach­hochsule Giessen-​Friedberg, z władzami ówczes­nej Wyższej Szkoły Inżynier­skiej, przek­sz­tał­conej wkrótce w Politech­nikę Zielonogórską. Pod­jęty wów­czas kon­takt umożli­wił pod­pisanie w Giessen, w grud­niu 1997 roku, Umowy o Współpracy Part­ner­skiej obu uczelni. Stworzyło to ramy prawne wszys­t­kich dal­szych wspól­nych przed­sięwz­ięć w lat­ach 19972017.
Wkład prof. M. Klytty w rozwój współpracy między­nar­o­dowej Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego obe­j­muje współpracę w obszarze badań naukowych, dzi­ała­nia przy­czy­ni­a­jące się do umiędzy­nar­o­dowienia pro­cesu ksz­tałce­nia real­i­zowanego przez UZ oraz przed­sięwz­ię­cia na polu kul­tury. Współpraca naukowa z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim, w tym zwłaszcza z Wydzi­ałem IEiA, obe­j­muje real­iza­cję wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych z obszaru elek­trotech­niki i infor­matyki. W wyniku tej współpracy pow­stało ponad 50 pub­likacji, w tym wielu artykułów prezen­towanych wspól­nie na między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach. W real­iza­cji wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych inicjowanych i koor­dynowanych przez prof. M. Klyttę wzięło udział około dwudzi­estu pra­cown­ików naukowych z oby­dwu uczelni. W związku z real­iza­cją pro­jek­tów pra­cown­icy oby­dwu uczelni wielokrot­nie prze­by­wali na uczel­ni­ach part­ner­s­kich odby­wa­jąc m.in. staże badaw­cze czy też wygłasza­jąc refer­aty naukowe.
Kole­jnym krok­iem wspól­nych dzi­ałań zainicjowanych przez prof. M. Klyttę była idea włączenia do współpracy Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Tallinie (Esto­nia) i Politech­niki Lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie w roku 2000 sieci współpracy CUCEE (Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe). Następ­nym etapem w real­iza­cji tej idei było rozsz­erze­nie sieci, w kole­jnych lat­ach, o Uni­w­er­sytet Tech­niczny im. Gedymina w Wilnie (Litwa), Politech­nikę Śląską w Gli­wicach i Uni­w­er­sytet Tech­niczny w Mińsku (Białoruś). Pow­stała w ten sposób dla Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i dla TH Mit­tel­hessen sze­roka plat­forma współpracy z uczel­ni­ami Europy Środ­kowej i Wschod­niej.
Prof. M. Klytta ma ogromny wkład w inter­nacjon­al­iza­cję ksz­tałce­nia stu­den­tów na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim (zwłaszcza na Wydziale IEiA) poprzez umożli­wianie odby­cia części studiów stu­den­tom UZ w THM, w szczegól­ności poprzez inic­jatywę powoła­nia do życia w roku 1998 tzw. Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych UZ i THM (ZSZ UZ-​THM). Była to wtedy wyprzedza­jąca czas (bo wprowad­zona w życie przed Pro­ce­sem Bolońskim) forma studiów, real­i­zowanych częś­ciowo na uczelni macierzys­tej i zagranicznej uczelni part­ner­skiej. Absol­wenci tej formy studiów otrzy­mują jed­nocześnie dyplomy ukończenia oby­dwu uczelni. Na przestrzeni 20 lat prowadzenia ZSZ, około 100 stu­den­tów uczelni sieci CUCEE, w tym już 50 stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, uczest­niczyło w ZSZ uzysku­jąc po ich zakończe­niu, oprócz pol­skiego również niemiecki dyplom.
Prof. Klytta zapoc­zątkował również wspólne dzi­ała­nia uczelni part­ner­s­kich na niwie kul­tury. Był inic­ja­torem i współor­ga­ni­za­torem kon­certów „Muzyka w Europie” z udzi­ałem zespołów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz zespołów muzy­cznych i tanecznych uczelni part­ner­s­kich sieci CUCEE: w Giessen (2003 i 2005), we Lwowie i Zielonej Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gli­wicach (2016).

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (20_lat_współpracy_UZ-THM-program.pdf)Pro­gram[ ]485 kB

Prof. Grze­gorz Beny­sek w naukowej grupie dorad­czej przy grupie kap­i­tałowej PGNIG

Tak biznes może współpra­cować z nauką – Naukowa Grupa Dorad­cza przy GK PGNiG rozpoczyna drugą kadencję.

W skład Grupy wchodzi 15 pro­fe­sorów – wybit­nych przed­staw­icieli środowiska naukowego. Jed­nym z nich jest prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

To społeczne, inter­dyscy­pli­narne grono doradza Pol­skiemu Gór­nictwu Naftowemu i Gazown­ictwu w obszarze badawczo-​rozwojowym.

Naukowa Grupa Dorad­cza przy Grupie Kap­i­tałowej PGNiG rozpoczęła drugą kadencję. 30 sty­cz­nia 2017 r. w siedz­i­bie Muzeum Gazown­ictwa w Warsza­wie nom­i­nacje z rąk Łukasza Kro­plewskiego, wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. roz­woju ode­brali naukowcy reprezen­tu­jący różne dziedziny nauki i różne insty­tucje naukowe.

– To wyjątkowy przykład na bezpośred­nią współpracę dużego przed­siębiorstwa ze światem nauki – powiedział wiceprezes Łukasz Kro­plewski. – Naukowa Grupa Dorad­cza prowadzi z nami stały dia­log. Przed­stawia punkt widzenia środowiska naukowego na obszar badawczo-​rozwojowy, dzięki czemu możemy wye­lim­i­nować nat­u­ralne bari­ery, które pojaw­iają się przy różnych for­mach współpracy prze­mysłu z nauką – dodał.

Założe­niem Naukowej Grupy Dorad­czej jest połącze­nie wiedzy i doświad­czenia ekspertów z różnych dziedzin nauki. Współpracują w niej ze sobą przed­staw­iciele nauk ścisłych i human­isty­cznych – od geofizyków i geologów poprzez infor­matyków i chemików aż do spec­jal­istów z zakresu prawa, ekonomii i ochrony środowiska.

– Mamy w składzie Naukowej Grupy Dorad­czej naukow­ców, którzy doskonale znają naszą firmę, ale również przed­staw­icieli ośrod­ków naukowych, z którymi do tej pory jeszcze nie współpra­cow­al­iśmy. Wierzymy, że ta mieszanka doświad­czenia i świeżego spo­jrzenia na prob­lematykę badawczo-​rozwojową da nam bardzo konkretne efekty – wskazał Dar­iusz Dzirba, dyrek­tor Depar­ta­mentu Badań i Roz­woju w PGNiG SA.

– Najwięk­szym atutem tej grupy jest bogactwo syn­ergii doświad­czeń wnos­zone przez każdego z jej członków. Nasze spotka­nia to nieskrępowana możli­wość wymi­any pomysłów na roz­maite rozwiąza­nia, z których mogą sko­rzys­tać zarządy spółek z grupy PGNIG – powiedział prof. dr hab. inż. Jarosław Miz­era reprezen­tu­jący Politech­nikę Warszawską.

Naukowa Grupa Badaw­cza pow­stała w 2015 roku. Jej kadencja trwa dwa lata, a jej członkowie spo­tykają się kilka razy w roku. Pod­czas pier­wszej kadencji naukowcy wspier­ali tworze­nie pro­gramu Fore­sight B+R dla PGNiG SA, brali udział w orga­ni­za­cji konkursów PGNiG dla młodych naukow­ców, opin­iowali także strate­gię badań i roz­woju w GK PGNiG.

Skład II kadencji Naukowej Grupy Dorad­czej przy GK PGNiG

(kole­jność alfabetyczna):

1. Prof. dr hab. inż. Jarosław Arabas /​Politech­nika Warsza­wska /​informatyka/​telekomunikacja;

2. Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek /​Uni­w­er­sytet Zielonogórski /​elektroenergetyka/​OZE;

3. Ks. Prof. dr hab. Włodz­imierz Broński /​Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski /​prawo;

4. Prof. dr hab. Woj­ciech Cel­lary /​Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu /​informatyka/​ekonomia;

5. Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska /​Insty­tut Nafty i Gazu /​geofizyka;

6. Prof. dr hab. inż. Zbig­niew Gnutek /​Politech­nika Wrocławska /​mechanika/​energia;

7. Prof. dr hab. inż. Jan Hupka /​Politech­nika Gdańska /​chemia/​ochrona środowiska;

8. Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski /​Politech­nika Poz­nańska /​chemia;

9. Prof. dr hab. inż. Walde­mar Kam­rat /​Politech­nika Gdańska /​ener­getyka;

10. Prof. dr hab. Adam Koronowski /​UKSW /​ekono­mia;

11. Prof. dr hab. inż. Mar­iusz Łaciak /​AGH /​górnictwo/​geologia;

12. Prof. dr hab. inż. Jarosław Miz­era /​Politech­nika Warsza­wska /​inżynieria materiałowa;

13. Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy /​AGH /​inżynieria gazownicza;

14. Prof. dr hab. inż. Andrzej Osi­adacz /​Politech­nika Warsza­wska /​gazown­ictwo;

15. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl /​AGH /​robotyka/​mechanika.