Aktu­al­ności

Zmi­any w dostępie do usługi W3cache/​proxy

Od 19 sty­cz­nia 2015 r. Cen­trum Kom­put­erowe UZ wprowadz­iło zmi­any w dostępie do usługi W3cache/​proxy dostęp­nej dla pra­cown­ików i stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Zmi­ana w kon­fig­u­racji tej usługi usuwa konieczność gen­erowa­nia haseł tym­cza­sowych. W zamian wprowad­zono logowanie w opar­ciu o adres i hasło konta pocz­towego w sys­temie poczty elek­tron­icznej Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Szczegóły na stronie…