Aktu­al­ności

Pro­fe­sor Ryszard Ryb­ski uhonorowany przez niemiecką uczel­nię

Miło nam poin­for­mować, iż w dniu 13 listopada 2014 Pan Prof. Ryszard Ryb­ski Dyrek­tor Insty­tutu Metrologii Elek­trycznej WEIT został uhonorowany przez uczel­nię Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen w Giessen medalem Hugo-​von-​Ritgena. To prestiżowe wyróżnie­nie jest wyrazem uzna­nia dla Pana Prof. Ryszarda Ryb­skiego za wielo­let­nią koor­dy­nację współpracy między uczel­ni­ami w ramach, której real­i­zowane są Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne. Ta unikalna w skali Europy forma studiów umożli­wiła uzyskanie ponad 90 stu­den­tom z Pol­ski, Estonii, Litwy, Ukrainy i Niemiec Polsko-​Niemieckich dyplomów.

Czy­taj więcej…

Akcja „Poma­ga­jmy sobie„

Zachę­camy Państwa do przekaza­nia 1% swo­jego podatku na pomoc skierowaną do naszych kolegów i koleżanek z pracy. W ramach akcji prowad­zonej na UZ, stworzyliśmy bazę stu­den­tów, dzieci pra­cown­ików Uni­w­er­sytetu bądź ich krewnych, których koszty leczenia i reha­bil­i­tacji przekraczają możli­wości finan­sowe rodziców.

Szczegóły: na stronie…

Zmi­any w dostępie do usługi W3cache/​proxy

Od 19 sty­cz­nia 2015 r. Cen­trum Kom­put­erowe UZ wprowadz­iło zmi­any w dostępie do usługi W3cache/​proxy dostęp­nej dla pra­cown­ików i stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Zmi­ana w kon­fig­u­racji tej usługi usuwa konieczność gen­erowa­nia haseł tym­cza­sowych. W zamian wprowad­zono logowanie w opar­ciu o adres i hasło konta pocz­towego w sys­temie poczty elek­tron­icznej Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Szczegóły na stronie…