Aktu­al­ności

Dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

Dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego został wybrany na członka Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Pol­skiej Akademii Nauk na lata 20162019.

Od 1973 r. prof. Wiesław Miczul­ski jest zatrud­niony w Insty­tu­cie Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politech­niki Zielonogórskiej i WSInż. w Zielonej Górze). W 1989 r. w Insty­tu­cie Metrologii Elek­trycznej Politech­niki Wrocławskiej uzyskał stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie elek­trotech­nika. Stopień naukowy dok­tora habil­i­towanego w dyscy­plinie elek­trotech­nika otrzy­mał na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji w 2002 r. (pier­wsza habil­i­tacja na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim).

Na Wydziale pełnił wiele funkcji orga­ni­za­cyjnych, m.in. przez dwie kadencje był dyrek­torem Insty­tutu Metrologii Elek­trycznej, w lat­ach 20022004 prodziekanem, a w lat­ach 20042005 dziekanem.

Od 2004 r. dr hab. inż. Wiesław Miczul­ski, prof. UZ jest członkiem KMiAN PAN. W lat­ach 20042007 był prze­wod­niczą­cym Rady Naukowej OBR ME „Metrol” w Zielonej Górze. Pon­adto w lat­ach 20072015 był rek­torem PWSZ w Sule­chowie. Od 2010 r. jest wiceprze­wod­niczą­cym Lubuskiej Rady Innowacji.

Przed­miotem badań prowad­zonych przez prof. W. Miczul­skiego są metody, struk­tury i algo­rytmy przetwarza­nia syg­nałów w inteligent­nych rozpros­zonych sys­temach pomiarowo-​sterujących przez­nac­zonych do pomi­aru wielkości elek­trycznych i nieelek­trycznych, np. Smart Meter­ing i Smart Grid, speł­ni­a­ją­cych wyma­gania staw­iane przez aplikacje infor­maty­czne zna­j­du­jące się na wyższych poziomach hier­ar­chicznego mod­elu infor­maty­cznego przed­siębiorstwa oraz Inter­netu Rzeczy. Prowad­zone bada­nia doty­czą także prob­lematyki pozyski­wa­nia wiedzy z danych pomi­arowych pod kątem diag­nos­tyki obiek­tów i pro­cesów prze­mysłowych. Prof. W. Miczul­ski był wykon­awcą lub kierował licznymi pra­cami w ramach pro­jek­tów finan­sowanych przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju, Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, Komitet Badań Naukowych i przed­siębiorstwa. Część opra­cowań zostało wdrożonych.

Jest autorem lub współau­torem ponad 80 pub­likacji w cza­sopis­mach kra­jowych i zagranicznym (w tym z listy JCR) oraz w mate­ri­ałach kra­jowych i zagranicznych kon­fer­encji, a także 2 paten­tów i 1 zgłoszenia patentowego.

Był pro­mo­torem pię­ciu zakońc­zonych prze­wodów dok­tors­kich, w tym jed­nego z wyróżnie­niem, recen­zen­tem w jed­nym prze­wodzie habil­i­ta­cyjnym i sied­miu dok­tors­kich z dyscy­pliny elek­trotech­nika. Jest wykład­owcą z zakresu m. in. pomi­arów wielkości elek­trycznych i nieelek­trycznych, mod­e­lowa­nia przetworników pomi­arowych, pozyski­wa­nia wiedzy z danych pomiarowych.

Serdecznie grat­u­lu­jemy nominacji.

Nagroda Prezesa Kra­jowej Izby Gospo­dar­czej dla prof. Benyska

Pod­czas VI Kon­gresu Innowa­cyjnej Gospo­darki Panu prof. Grze­gor­zowi Benyskowi przyz­nano Nagrodę Prezesa Kra­jowej Izby Gospo­dar­czej w kat­e­gorii „Innowa­cyjna Osobowość” za wkład w rozwój innowa­cyjnej gospodarki.

Nagrodę przyz­nało Jury w składzie:

  • Andrzej Aren­darski, Prezes Kra­jowej Izby Gospodarczej
  • Witold Bielecki, Rek­tor Akademii Leona Koźmińskiego
  • Zbig­niew Dworzecki, Szkoła Główna Handlowa
  • Michał Kleiber, Były Prezes Pol­skiej Akademii Nauk
  • Bożena Lublińska-​Kasprzak, Prezes Pol­skiej Agencji Roz­woju Przedsiębiorczości

Nagroda jest przyz­nawana osobom, których dzi­ałal­ność kon­cen­truje się na kre­owa­niu współpracy jed­nos­tek naukowych z przed­siębiorstwami w celu budowy przewagi konkurencyjnej.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!

Nom­i­nacje pro­fe­sorskie

Miło nam poin­for­mować, iż trzech pra­cown­ików Wydzi­ału Elek­trotech­niki Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ otrzy­mało nom­i­nacje pro­fe­sorskie. W dniu 16 czer­wca 2015r. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz oraz dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek, a w dniu 17 lipca 2015r. dr hab. inż. Marcin Witczak postanowie­niem Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Bro­nisława Komorowskiego otrzy­mali tytuły naukowe pro­fe­sorów nauk technicznych.

(fot.: W. Olkuśnik, Fotograf Prezy­denta RP)

(fot.: W. Olkuśnik, Fotograf Prezydenta RP)

(fot.: W. Olkuśnik, Fotograf Prezy­denta RP)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz urodził się w Zielonej Górze w 1963r. Po zda­niu matury w Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym nr 1 stu­diował na Politech­nice Wrocławskiej. W 1987r. ukończył stu­dia na kierunku fizyka stosowana na Wydziale Pod­sta­wowych Prob­lemów Tech­niki PW. W 1992r. w Insty­tu­cie Fizyki Politech­niki Wrocławskiej uzyskał stopień dok­tora fizyki. W 2004r. na Wydziale Elek­tron­iki Politech­niki Wrocławskiej otrzy­mał stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie automatyki i robo­t­yki — opty­mal­iza­cja glob­alna i diag­nos­tyka tech­niczna. Od 1992r. prof. Andrzej Obu­chow­icz jest zatrud­niony na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politech­niki Zielonogórskiej i WSI). W lat­ach 20052008 był prodziekanem d/​s roz­woju tego Wydzi­ału. W lat­ach 20052008 był członkiem Komisji Akredy­ta­cyjnej Uczelni Tech­nicznych. Od 2005r. do 2012r. był kierown­ikiem studiów dok­toranc­kich w dyscy­plinach infor­matyka, elek­trotech­nika oraz automatyka i robo­t­yka. Od 1994r. jest sekre­tarzem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego; od 2007r. członkiem Komitetu Automatyki i Infor­matyki (wcześniej Cyber­ne­tyki Tech­nicznej) PAN, odd­ział w Poz­na­niu, a od 2008r. IEEE Com­puter Sci­ence Soci­ety. Od 2012r. pełni funkcję dziekana Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ.

Zain­tere­sowa­nia badaw­cze prof. Andrzeja Obu­chow­icza zna­j­dują się na pograniczu automatyki i infor­matyki. W ostat­nich lat­ach, wraz z zespołem, badał możli­wości budowy automaty­cznego sys­temu diag­nos­ty­cznego nowot­woru piersi bazu­jąc na obrazach mikroskopowych mate­ri­ału pozyskanego za pomocą beza­spira­cyjnej biop­sji cienkoigłowej.

Jest autorem lub współau­torem ponad 120 prac naukowych, w tym 3 mono­grafii, 35 artykułów w cza­sopis­mach (19 na liś­cie filadelfi­jskiej), ponad 25 rozdzi­ałów w wydawnictwach zwartych. Był wykon­awcą lub kierował licznymi pra­cami w ramach grantów finan­sowanych przez Unię Europe­jską, Nar­o­dowe Cen­trum Nauki i Komitet Badań Naukowych. Był pro­mo­torem trzech zakońc­zonych prze­wodów dok­tors­kich, w tym dwóch z wyróżnie­niem, recen­zen­tem w licznych prze­wodach habil­i­ta­cyjnych i dok­tors­kich z dyscy­plin infor­matyka, automatyka i robo­t­yka, a także elek­trotech­nika. Był pro­mo­torem ponad 130 prac mag­is­ter­s­kich i inżynier­s­kich na kierunk­ach infor­matyka, automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika oraz inżynieria bio­m­e­dy­czna. Jest wykład­owcą z zakresu m.in. algo­ryt­mów i struk­tur danych, teo­re­ty­cznych pod­staw infor­matyki, metod sztucznej inteligencji, metod numerycznych, metod opty­mal­iza­cji, zaawan­sowanych tech­nik adap­tacji i optymalizacji.

Prof. Andrzej Obu­chow­icz jest mocno zaan­gażowany w pro­ces dydak­ty­czny na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ. W lat­ach 20052012 był opiekunem mery­to­rycznym kierunku infor­matyka. W maju 2011r. ten kierunek otrzy­mał akredy­tację z wyróżnie­niem Państ­wowej Komisji Akredy­ta­cyjnej. Tym samym WEIT znalazł się w gronie 7 najlep­szych wydzi­ałów w Polsce na około 130, które prowadzą ten kierunek studiów.

Pry­wat­nie, od 28 lat jest mężem Beaty. Mają troje dzieci: Marię, Adama i Tomasza.


Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek urodził się w 1968r. w Sule­chowie, ale od zawsze mieszka w Nowym Kram­sku (gmina Babi­most, powiat zielonogórski). W 1989r. pod­jął stu­dia na Wydziale Elek­trycznym Wyższej Szkoły Inżynier­skiej w Zielonej Górze. Pracę naukowo-​badawczą rozpoczął jeszcze jako stu­dent. W 1994r. ukończył stu­dia mag­is­ter­skie na kierunku elek­trotech­nika ze spec­jal­noś­cią ener­goelek­tron­ika w elek­troen­er­getyce. Od razu został zatrud­niony na stanowisku asys­tenta w Zakładzie Sterowa­nia i Zas­tosowań Układów Ener­goelek­tron­icznych w Insty­tu­cie Elek­trotech­niki Prze­mysłowej WSInż. (od 1996r. Politech­nika Zielonogórska, od 2001r. Uni­w­er­sytet Zielonogórski).

Od początku zain­tere­sowa­nia prof. G. Benyska kon­cen­trowały się wokół zagad­nień związanych z jakoś­cią energii elek­trycznej w sieci­ach przesyłowych, poprawą jakości fil­tracji wyższych har­mon­icznych prądów i napięć, jak również właś­ci­wości energetyczno-​filtracyjnych kom­pen­satorów akty­wnych i układów FACTS. Pod­sumowaniem tego okresu pracy badawczo-​naukowej była rozprawa dok­torska, którą prof. G. Beny­sek obronił na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej w maju 1998r.

Bezpośred­nio po uzyska­niu stop­nia dok­tora nauk tech­nicznych został zatrud­niony na stanowisku adi­unkta w Insty­tu­cie Inżynierii Elek­trycznej, kon­tynu­u­jąc jed­nocześnie pracę naukowo-​badawczą i dydak­ty­czną. W sty­czniu 2007r. opub­likował mono­grafię habil­i­ta­cyjną, która była pod­stawą do wszczę­cia na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ prze­wodu habil­i­ta­cyjnego. W listopadzie 2007r. odbyło się kolok­wium habil­i­ta­cyjne, na pod­stawie którego Rada Wydzi­ału nadała prof. G. Benyskowi stopień naukowy dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w dyscy­plinie elek­trotech­nika. Od sierp­nia 2008r. jest zatrud­niony na stanowisku pro­fe­sora nadzwycza­jnego na Wydziale Elekrotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ.

Obec­nie bada­nia prof. G. Benyska kon­cen­trują się głównie na zagad­nieni­ach związanych z wyko­rzys­taniem układów ener­goelek­tron­icznych w sys­temie elek­troen­er­gety­cznym, jak i na elim­i­nacji negaty­wnego odd­zi­ały­wa­nia rozpros­zonych źródeł energii na sieć elek­troen­er­gety­czną. Wymiernymi efek­tami prowad­zonych prac badaw­czych są liczne pub­likacje oraz wdrożenia.

Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak urodził się w Zielonej Górze w 1973r. Po zda­niu matury w Tech­nikum Elek­tron­icznym w Zielonej Górze stu­diował na Politech­nice Zielonogórskiej. W 1998r. ukończył stu­dia na kierunku elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym. W 2002r. w Insty­tu­cie Cyber­ne­tyki Tech­nicznej Politech­niki Wrocławskiej uzyskał stopień dok­tora w zakre­sie automatyki i robo­t­yki (z wyróżnie­niem). W 2007r. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego otrzy­mał stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie elek­trotech­niki — diag­nos­tyka pro­cesów prze­mysłowych. Jego mono­grafia habil­i­ta­cyjna została wyróżniona Nagrodą Pre­miera RP. W 2013r. pełnił zaszczytną funkcję pro­fe­sora wiz­y­tu­jącego w Uni­ver­site de Lor­raine (Nancy, Francja).

Od 1998r. prof. Marcin Witczak jest zatrud­niony na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Od 2012r. jest kierown­ikiem studiów dok­toranc­kich w dyscy­plinach infor­matyka, elek­trotech­nika oraz automatyka i robo­t­yka. Jest również kierown­ikiem Zakładu Sys­temów Infor­maty­cznych i Obliczeń Inteligent­nych. Od 2004r. jest członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2007r. członkiem Komitetu Automatyki i Infor­matyki (wcześniej Cyber­ne­tyki Tech­nicznej) PAN, odd­ział w Poz­na­niu. Od 2010r. jest również członkiem IEEE.

Zain­tere­sowa­nia badaw­cze prof. Marcina Witczaka kon­cen­trują się wokół automatyki ukierunk­owanej na diag­nos­tykę pro­cesów i sterowanie toleru­jące uszkodzenia. W ostat­nich lat­ach, wraz z zespołem, opra­cował szereg nowa­tors­kich rozwiązań umożli­wia­ją­cych real­iza­cję powyższych zadań dla nielin­iowych sys­temów dynamicznych.

Jest autorem lub współau­torem ponad 150 prac naukowych, w tym 4 mono­grafii, 24 artykułów w cza­sopis­mach z prestiżowej listy filadelfi­jskiej. Był wykon­awcą lub kierował licznymi pra­cami w ramach grantów finan­sowanych przez Unię Europe­jską, Nar­o­dowe Cen­trum Nauki i Komitet Badań Naukowych. Był pro­mo­torem dwóch zakońc­zonych prze­wodów dok­tors­kich, w tym jeden z wyróżnie­niem, recen­zen­tem w prze­wodach habil­i­ta­cyjnych i dok­tors­kich z dyscy­plin infor­matyka oraz automatyka i robo­t­yka. Był pro­mo­torem ponad 80 prac mag­is­ter­s­kich i inżynier­s­kich na kierunk­ach infor­matyka, automatyka i robo­t­yka oraz elek­trotech­nika. Jest wykład­owcą z zakresu m.in. diag­nos­tyki tech­nicznej i sterowa­nia toleru­jącego uszkodzenia, metod sztucznej inteligencji w automatyce, jak również sys­temów SCADA.

Serdecznie grat­u­lu­jemy nominacji !

Współpraca UZ i BTU w zakre­sie „zielonej energii„

W dniu 23 czer­wca 2015 roku odbyła się na kon­fer­encja pra­sowa pod­sumowu­jąca pro­jekt „Współpraca UZ i BTU w zakre­sie zielonej energii”. Pro­jekt zre­al­i­zowano z wyko­rzys­taniem fun­duszy UE w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Współpracy Trans­granicznej Pol­ska (Wojew­ództwo Lubuskie) – Bran­den­bur­gia 20072013. Pod­pro­jek­tem II, w ramach którego pow­stały dwie stacje ład­ow­nia pojazdów elek­trycznych, zin­te­growane z odnaw­ial­nymi źródłami energii (na tere­nie Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz Bran­den­burskiego Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego), mobilne lab­o­ra­to­rium elek­tryczne (17 osobowy pojazd elek­tryczny) oraz plat­forma mul­ti­me­di­alna (http://​zielona​-ener​gia​.uz​.zgora​.pl), kierowali pra­cown­icy Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej, Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Telekomunikacji.

Czy­taj więcej…

II miejsce zespołu WEIT pod­czas turnieju w koszykówkę

21 maja 2015 roku odbyła się XXI edy­cja Między­wydzi­ałowego Turnieju w koszykówkę, w której zespół pod szyl­dem naszego Wydzi­ału osiągnął spory sukces, zaj­mu­jąc II miejsce!

Zespół WEIT pokonał ubiegłorocznych mis­trzów (reprezen­tanci połąc­zonych Wydzi­ałów Mechan­icznego oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska) oraz drużynę Wydzi­ału Matem­atyki i Ekonometrii, ule­ga­jąc jedynie późniejszym zwycięz­com — Studium Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu.

Reprezen­tan­tom naszego Wydzi­ału serdecznie grat­u­lu­jemy sukcesu!

Czy­taj więcej…

Sem­i­nar­ium

W dniu 6 maja 2015r. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji UZ odbędzie się sem­i­nar­ium „II Inter­na­tional Sem­i­nar Teach­ing and Learn­ing in Engi­neer­ing Edu­ca­tion” z udzi­ałem uczelni part­ner­s­kich UZ z Pol­ski, Niemiec, Litwy, Ukrainy oraz Estonii dzi­ała­ją­cych w ramach Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe (CUCEE). Sem­i­nar­ium odbędzie się w godz­i­nach 9:3013:00, w siedz­i­bie WEIT w sali 6A, budynek A-​2, ul. Szafrana 2.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Program seminarium.pdf)Pro­gram Seminarium[ ]157 kB

Pro­fe­sor Ryszard Ryb­ski uhonorowany przez niemiecką uczel­nię

Miło nam poin­for­mować, iż w dniu 13 listopada 2014 Pan Prof. Ryszard Ryb­ski Dyrek­tor Insty­tutu Metrologii Elek­trycznej WEIT został uhonorowany przez uczel­nię Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen w Giessen medalem Hugo-​von-​Ritgena. To prestiżowe wyróżnie­nie jest wyrazem uzna­nia dla Pana Prof. Ryszarda Ryb­skiego za wielo­let­nią koor­dy­nację współpracy między uczel­ni­ami w ramach, której real­i­zowane są Zin­te­growane Stu­dia Zagraniczne. Ta unikalna w skali Europy forma studiów umożli­wiła uzyskanie ponad 90 stu­den­tom z Pol­ski, Estonii, Litwy, Ukrainy i Niemiec Polsko-​Niemieckich dyplomów.

Czy­taj więcej…

Akcja „Poma­ga­jmy sobie„

Zachę­camy Państwa do przekaza­nia 1% swo­jego podatku na pomoc skierowaną do naszych kolegów i koleżanek z pracy. W ramach akcji prowad­zonej na UZ, stworzyliśmy bazę stu­den­tów, dzieci pra­cown­ików Uni­w­er­sytetu bądź ich krewnych, których koszty leczenia i reha­bil­i­tacji przekraczają możli­wości finan­sowe rodziców.

Szczegóły: na stronie…