Aktu­al­ności

20 Lat Współpracy Pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen

Serdecznie zapraszamy na obchody 20 Lat współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen. Uroczys­tości odbędą się 11 maja 2017 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ przy ulicy prof. Z. Szafrana 2 w sali 115 A-​2. W ramach obchodów zostanie wręc­zony pro­fe­sorowii Mar­ius­zowi Klytta z Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (THM, Niemcy), pier­wszy w his­torii UZ, tytuł Pro­fe­sora hon­orowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Poniżej zna­j­duje się szczegółowy pro­gram wydarzenia.

Związki prof. M. Klytty z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim się­gają 1996 r. W tym właśnie roku odbyło się w Zielonej Górze pier­wsze spotkanie prof. M. Klytty, pełniącego wów­czas funkcję dziekana Wydzi­ału Elek­trycznego Fach­hochsule Giessen-​Friedberg, z władzami ówczes­nej Wyższej Szkoły Inżynier­skiej, przek­sz­tał­conej wkrótce w Politech­nikę Zielonogórską. Pod­jęty wów­czas kon­takt umożli­wił pod­pisanie w Giessen, w grud­niu 1997 roku, Umowy o Współpracy Part­ner­skiej obu uczelni. Stworzyło to ramy prawne wszys­t­kich dal­szych wspól­nych przed­sięwz­ięć w lat­ach 19972017.
Wkład prof. M. Klytty w rozwój współpracy między­nar­o­dowej Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego obe­j­muje współpracę w obszarze badań naukowych, dzi­ała­nia przy­czy­ni­a­jące się do umiędzy­nar­o­dowienia pro­cesu ksz­tałce­nia real­i­zowanego przez UZ oraz przed­sięwz­ię­cia na polu kul­tury. Współpraca naukowa z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim, w tym zwłaszcza z Wydzi­ałem IEiA, obe­j­muje real­iza­cję wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych z obszaru elek­trotech­niki i infor­matyki. W wyniku tej współpracy pow­stało ponad 50 pub­likacji, w tym wielu artykułów prezen­towanych wspól­nie na między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach. W real­iza­cji wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych inicjowanych i koor­dynowanych przez prof. M. Klyttę wzięło udział około dwudzi­estu pra­cown­ików naukowych z oby­dwu uczelni. W związku z real­iza­cją pro­jek­tów pra­cown­icy oby­dwu uczelni wielokrot­nie prze­by­wali na uczel­ni­ach part­ner­s­kich odby­wa­jąc m.in. staże badaw­cze czy też wygłasza­jąc refer­aty naukowe.
Kole­jnym krok­iem wspól­nych dzi­ałań zainicjowanych przez prof. M. Klyttę była idea włączenia do współpracy Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Tallinie (Esto­nia) i Politech­niki Lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie w roku 2000 sieci współpracy CUCEE (Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe). Następ­nym etapem w real­iza­cji tej idei było rozsz­erze­nie sieci, w kole­jnych lat­ach, o Uni­w­er­sytet Tech­niczny im. Gedymina w Wilnie (Litwa), Politech­nikę Śląską w Gli­wicach i Uni­w­er­sytet Tech­niczny w Mińsku (Białoruś). Pow­stała w ten sposób dla Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i dla TH Mit­tel­hessen sze­roka plat­forma współpracy z uczel­ni­ami Europy Środ­kowej i Wschod­niej.
Prof. M. Klytta ma ogromny wkład w inter­nacjon­al­iza­cję ksz­tałce­nia stu­den­tów na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim (zwłaszcza na Wydziale IEiA) poprzez umożli­wianie odby­cia części studiów stu­den­tom UZ w THM, w szczegól­ności poprzez inic­jatywę powoła­nia do życia w roku 1998 tzw. Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych UZ i THM (ZSZ UZ-​THM). Była to wtedy wyprzedza­jąca czas (bo wprowad­zona w życie przed Pro­ce­sem Bolońskim) forma studiów, real­i­zowanych częś­ciowo na uczelni macierzys­tej i zagranicznej uczelni part­ner­skiej. Absol­wenci tej formy studiów otrzy­mują jed­nocześnie dyplomy ukończenia oby­dwu uczelni. Na przestrzeni 20 lat prowadzenia ZSZ, około 100 stu­den­tów uczelni sieci CUCEE, w tym już 50 stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, uczest­niczyło w ZSZ uzysku­jąc po ich zakończe­niu, oprócz pol­skiego również niemiecki dyplom.
Prof. Klytta zapoc­zątkował również wspólne dzi­ała­nia uczelni part­ner­s­kich na niwie kul­tury. Był inic­ja­torem i współor­ga­ni­za­torem kon­certów „Muzyka w Europie” z udzi­ałem zespołów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz zespołów muzy­cznych i tanecznych uczelni part­ner­s­kich sieci CUCEE: w Giessen (2003 i 2005), we Lwowie i Zielonej Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gli­wicach (2016).

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (20_lat_współpracy_UZ-THM-program.pdf)Pro­gram[ ]485 kB

Prof. Grze­gorz Beny­sek w naukowej grupie dorad­czej przy grupie kap­i­tałowej PGNIG

Tak biznes może współpra­cować z nauką – Naukowa Grupa Dorad­cza przy GK PGNiG rozpoczyna drugą kadencję.

W skład Grupy wchodzi 15 pro­fe­sorów – wybit­nych przed­staw­icieli środowiska naukowego. Jed­nym z nich jest prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

To społeczne, inter­dyscy­pli­narne grono doradza Pol­skiemu Gór­nictwu Naftowemu i Gazown­ictwu w obszarze badawczo-​rozwojowym.

Naukowa Grupa Dorad­cza przy Grupie Kap­i­tałowej PGNiG rozpoczęła drugą kadencję. 30 sty­cz­nia 2017 r. w siedz­i­bie Muzeum Gazown­ictwa w Warsza­wie nom­i­nacje z rąk Łukasza Kro­plewskiego, wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. roz­woju ode­brali naukowcy reprezen­tu­jący różne dziedziny nauki i różne insty­tucje naukowe.

– To wyjątkowy przykład na bezpośred­nią współpracę dużego przed­siębiorstwa ze światem nauki – powiedział wiceprezes Łukasz Kro­plewski. – Naukowa Grupa Dorad­cza prowadzi z nami stały dia­log. Przed­stawia punkt widzenia środowiska naukowego na obszar badawczo-​rozwojowy, dzięki czemu możemy wye­lim­i­nować nat­u­ralne bari­ery, które pojaw­iają się przy różnych for­mach współpracy prze­mysłu z nauką – dodał.

Założe­niem Naukowej Grupy Dorad­czej jest połącze­nie wiedzy i doświad­czenia ekspertów z różnych dziedzin nauki. Współpracują w niej ze sobą przed­staw­iciele nauk ścisłych i human­isty­cznych – od geofizyków i geologów poprzez infor­matyków i chemików aż do spec­jal­istów z zakresu prawa, ekonomii i ochrony środowiska.

– Mamy w składzie Naukowej Grupy Dorad­czej naukow­ców, którzy doskonale znają naszą firmę, ale również przed­staw­icieli ośrod­ków naukowych, z którymi do tej pory jeszcze nie współpra­cow­al­iśmy. Wierzymy, że ta mieszanka doświad­czenia i świeżego spo­jrzenia na prob­lematykę badawczo-​rozwojową da nam bardzo konkretne efekty – wskazał Dar­iusz Dzirba, dyrek­tor Depar­ta­mentu Badań i Roz­woju w PGNiG SA.

– Najwięk­szym atutem tej grupy jest bogactwo syn­ergii doświad­czeń wnos­zone przez każdego z jej członków. Nasze spotka­nia to nieskrępowana możli­wość wymi­any pomysłów na roz­maite rozwiąza­nia, z których mogą sko­rzys­tać zarządy spółek z grupy PGNIG – powiedział prof. dr hab. inż. Jarosław Miz­era reprezen­tu­jący Politech­nikę Warszawską.

Naukowa Grupa Badaw­cza pow­stała w 2015 roku. Jej kadencja trwa dwa lata, a jej członkowie spo­tykają się kilka razy w roku. Pod­czas pier­wszej kadencji naukowcy wspier­ali tworze­nie pro­gramu Fore­sight B+R dla PGNiG SA, brali udział w orga­ni­za­cji konkursów PGNiG dla młodych naukow­ców, opin­iowali także strate­gię badań i roz­woju w GK PGNiG.

Skład II kadencji Naukowej Grupy Dorad­czej przy GK PGNiG

(kole­jność alfabetyczna):

1. Prof. dr hab. inż. Jarosław Arabas /​Politech­nika Warsza­wska /​informatyka/​telekomunikacja;

2. Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek /​Uni­w­er­sytet Zielonogórski /​elektroenergetyka/​OZE;

3. Ks. Prof. dr hab. Włodz­imierz Broński /​Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski /​prawo;

4. Prof. dr hab. Woj­ciech Cel­lary /​Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu /​informatyka/​ekonomia;

5. Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska /​Insty­tut Nafty i Gazu /​geofizyka;

6. Prof. dr hab. inż. Zbig­niew Gnutek /​Politech­nika Wrocławska /​mechanika/​energia;

7. Prof. dr hab. inż. Jan Hupka /​Politech­nika Gdańska /​chemia/​ochrona środowiska;

8. Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski /​Politech­nika Poz­nańska /​chemia;

9. Prof. dr hab. inż. Walde­mar Kam­rat /​Politech­nika Gdańska /​ener­getyka;

10. Prof. dr hab. Adam Koronowski /​UKSW /​ekono­mia;

11. Prof. dr hab. inż. Mar­iusz Łaciak /​AGH /​górnictwo/​geologia;

12. Prof. dr hab. inż. Jarosław Miz­era /​Politech­nika Warsza­wska /​inżynieria materiałowa;

13. Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy /​AGH /​inżynieria gazownicza;

14. Prof. dr hab. inż. Andrzej Osi­adacz /​Politech­nika Warsza­wska /​gazown­ictwo;

15. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl /​AGH /​robotyka/​mechanika.

Prof. Józef Kor­bicz członkiem Cen­tral­nej Komisji d/​s Stopni i Tytułów w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka.

Miło nam poin­for­mować, że prof. Józef Kor­bicz, dyrek­tor Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki został wybrany na kole­jną kadencję 20172020 na członka Cen­tral­nej Komisji d/​s Stopni i Tytułów w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka. Pełne wyniki wyborów dostępne są na stronie CK: http://​www​.ck​.gov​.pl/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​i​d​/​39​.​h​t​m​l.

Serdecznie grat­u­lu­jemy.

Uprawnienia do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka na WIEA

26 wrześ­nia br. Cen­tralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (…), po zasięg­nię­ciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, pod­jęła decyzję o przyz­na­niu Wydzi­ałowi Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka. Jest to już drugie uprawnie­nie do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych przyz­nane temu Wydzi­ałowi. Wcześniej przyz­nano je w dyscy­plinie elek­trotech­nika.

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (dawniej Wydział Elek­tryczny, a następ­nie Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji) pow­stał w 1967 roku i jest, obok Wydzi­ału Mechan­icznego, najs­tarszym wydzi­ałem na zielonogórskiej uczelni. Obec­nie WIEA prowadzi trzystop­niowe stu­dia na kierunk­ach – infor­matyka, elek­trotech­nika oraz automatyka i robo­t­yka. Pon­adto, prowad­zone są stu­dia pier­wszego stop­nia na kierunk­ach: biznes elek­tron­iczny, efek­ty­wność ener­gety­czna oraz elek­tron­ika i telekomunikacja.

Ksz­tałce­nie na Wydziale odbywa się na najwyższym poziomie, czego dowo­dem jest wyróżnie­nie kierunku infor­matyka przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną w maju 2011r. (tylko 7 z około 130 wydzi­ałów ksz­tałcą­cych w Polsce na kierunku infor­matyka otrzy­mało tego typu wyróżnie­nie). Wydział tworzą trzy insty­tuty: Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej, Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki oraz Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych. Na wydziale zatrud­nionych jest 27 pro­fe­sorów tytu­larnych i dok­torów habil­i­towanych, 45 dok­torów oraz 3 pra­cown­ików z tytułem mag­is­tra. Kadra naukowo-​badawcza zatrud­niona na Wydziale zaj­muje się sze­roką tem­atyką badań, z zakresu elek­trotech­niki, elek­tron­iki, ener­getyki, infor­matyki, automatyki i robotyki.

Wydział dys­ponuje rozbu­dowaną bazą lab­o­ra­to­ryjną wyposażoną w nowoczesny sprzęt pomiarowo-​badawczy z obszarów automatyki prze­mysłowej, elek­trotech­niki, elek­tron­iki, infor­matyki, kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej (w samym 2015r. doko­nano zakupu sprzętu lab­o­ra­to­ryjnego na kwotę blisko 5mln PLN). Dzięki niej WIEA prowadzi prace badawczo-​naukowe, badawczo-​rozwojowe oraz ofer­uje wyko­nanie eksper­tyz, pomi­arów, szkoleń i innych prac na zlece­nie prze­mysłu. Dzięki wysok­iej jakości wykony­wanych prac, firmy i zakłady prze­mysłowe coraz częś­ciej korzys­tają z usług Wydzi­ału. Pon­adto, WIEA prowadzi inten­sy­wną współpracę eduka­cyjną wspól­nie między innymi z fir­mami: ADB Pol­ska Sp. z o.o., Cink​ciarz​.pl Sp. z o.o., IBM Pol­ska, IdeaSys­tems Sp. z o.o., Lumel S.A., Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Tespol Sp. z o.o..

W 2017r. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki będzie obchodził jubileusz 50lecia istnienia.

Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek zapros­zony do Rady Nar­o­dowego Kon­gresu Nauki

Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego został zapros­zony do wejś­cia w skład Rady Nar­o­dowego Kon­gresu Nauki — wydarzenia, które odbędzie się we wrześniu 2017 r.

Kon­gres w zamierze­niu ma stać się zwieńcze­niem środowiskowej debaty, real­i­zowanej przede wszys­tkim w formie kon­fer­encji pro­gramowych w różnych ośrod­kach aka­demic­kich. Deba­cie zostaną pod­dane kluc­zowe wyzwa­nia i dylematy pol­skiej nauki oraz szkol­nictwa wyższego, w tym wari­anty rozwiązań, które powinny zostać przyjęte w nowej ustawie Prawo o szkol­nictwie wyższym.

W toku debaty polscy naukowcy odniosą się do propozy­cji opra­cow­anych przez trzy zespoły wyło­nione w konkur­sie „Ustawa 2.0″, a na Kon­gre­sie w 2017 r. przed­staw­iony i pod­dany dyskusji zostanie pro­jekt założeń ustawy przy­go­towany — na bazie wspom­ni­anych trzech pro­jek­tów — przez MNiSW. Nar­o­dowy Kon­gres Nauki zajmie się też przeglą­dem potenc­jału badaw­czego Pol­ski oraz pri­o­ry­te­tami i narzędzi­ami poli­tyki nauki i szkol­nictwa wyższego. W skład Rady Nar­o­dowego Kon­gresu zaproszeni zostali lid­erzy pol­skiego środowiska akademickiego.

Uroczyste posiedze­nie Rady, połąc­zone z wręcze­niem aktów powoła­nia, odbędzie się w środę, 21 wrześ­nia br. o godz. 13.00 w siedz­i­bie Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w Warszawie.

Nowe władze WIEA na kadencję 20162020

W środę 20 kwiet­nia br. Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wybrała nowe władze WIEA na kadencję 20162020.

W wyniku wyborów nowym dziekanem Wydzi­ału został dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ (doty­chcza­sowy prodziekan d/​s roz­woju), prodziekanem d/​s roz­woju dr inż. Tomasz Gratkowski, a na prodziekana d/​s jakości ksz­tałce­nia wybrano dr inż. Annę Pławiak-​Mowną. Nowo wybrani dziekani swoje funkcje zaczną pełnić 1 wrześ­nia 2016 r.

Serdecznie grat­u­lu­jemy nowym wład­zom Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, wybranym na kadencję 20162020.

Medal 100-​Lecia Politech­niki Warsza­wskiej dla prof. Kor­bicza

Miło nam poin­for­mować, że w uzna­niu zasług dla Politech­niki Warsza­wskiej i Wydzi­ału Mecha­tron­iki Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz, czł. kore­spon­dent PAN został uhonorowany sre­brnym medalem 100-​lecia Odnowienia Trady­cji Politech­niki Warszawskiej.

Serdecznie grat­u­lu­jemy !

Lab­o­ra­to­rium bada­nia mate­ri­ałów nad­prze­wod­nikowych

W ramach real­iza­cji grantu NCBIR pt „Nad­prze­wod­nikowy ogranicznik prądu zwar­ciowego (NOPZ) jako ele­ment zwięk­sza­jący zdol­ności przyłączeniowe odnaw­ial­nych źródeł energii elek­trycznej do elek­troen­er­gety­cznej sieci dys­try­bucyjnej” w Insty­tu­cie Inżynierii Elek­trycznej pow­stało nowoczesne stanowisko lab­o­ra­to­ryjne do badań mate­ri­ałów nad­prze­wod­nikowych w postaci taśm HTS drugiej gen­er­acji (High Tem­per­a­ture Super­con­duc­tors — 2G). Stanowisko to wyposażone jest w zau­tomaty­zowany układ kontrolno-​pomiarowy umożli­wia­jący wyz­naczanie charak­terystyk elek­trycznych i tem­per­atur­owych taśm HTS 2G w tem­per­aturze kri­o­genicznej ciekłego azotu (77K). Dzięki temu stanowisku zwięk­szy się potenc­jał badaw­czy pra­cown­ików i dok­toran­tów Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej, o zagad­nienia związane z wyko­rzys­taniem nowych tech­nologii mate­ri­ałowych (nad­prze­wod­ników) w dziedzinie inżynierii elek­trycznej i ener­getyce. Pon­adto Stu­denci Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki będą mieli nieby­wałą okazję poz­na­nia zjawisk związanych z nad­prze­wod­nictwem elek­trycznym w ramach zajęć lab­o­ra­to­ryjnych z inżynierii materiałowej.

Dr inż. Paweł Szcześniak