Aktu­al­ności

Prof. Józef Kor­bicz członkiem Cen­tral­nej Komisji d/​s Stopni i Tytułów w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka.

Miło nam poin­for­mować, że prof. Józef Kor­bicz, dyrek­tor Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki został wybrany na kole­jną kadencję 20172020 na członka Cen­tral­nej Komisji d/​s Stopni i Tytułów w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka. Pełne wyniki wyborów dostępne są na stronie CK: http://​www​.ck​.gov​.pl/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​i​d​/​39​.​h​t​m​l.

Serdecznie grat­u­lu­jemy.

Uprawnienia do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka na WIEA

26 wrześ­nia br. Cen­tralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (…), po zasięg­nię­ciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, pod­jęła decyzję o przyz­na­niu Wydzi­ałowi Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka. Jest to już drugie uprawnie­nie do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych przyz­nane temu Wydzi­ałowi. Wcześniej przyz­nano je w dyscy­plinie elek­trotech­nika.

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (dawniej Wydział Elek­tryczny, a następ­nie Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji) pow­stał w 1967 roku i jest, obok Wydzi­ału Mechan­icznego, najs­tarszym wydzi­ałem na zielonogórskiej uczelni. Obec­nie WIEA prowadzi trzystop­niowe stu­dia na kierunk­ach – infor­matyka, elek­trotech­nika oraz automatyka i robo­t­yka. Pon­adto, prowad­zone są stu­dia pier­wszego stop­nia na kierunk­ach: biznes elek­tron­iczny, efek­ty­wność ener­gety­czna oraz elek­tron­ika i telekomunikacja.

Ksz­tałce­nie na Wydziale odbywa się na najwyższym poziomie, czego dowo­dem jest wyróżnie­nie kierunku infor­matyka przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną w maju 2011r. (tylko 7 z około 130 wydzi­ałów ksz­tałcą­cych w Polsce na kierunku infor­matyka otrzy­mało tego typu wyróżnie­nie). Wydział tworzą trzy insty­tuty: Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej, Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki oraz Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych. Na wydziale zatrud­nionych jest 27 pro­fe­sorów tytu­larnych i dok­torów habil­i­towanych, 45 dok­torów oraz 3 pra­cown­ików z tytułem mag­is­tra. Kadra naukowo-​badawcza zatrud­niona na Wydziale zaj­muje się sze­roką tem­atyką badań, z zakresu elek­trotech­niki, elek­tron­iki, ener­getyki, infor­matyki, automatyki i robotyki.

Wydział dys­ponuje rozbu­dowaną bazą lab­o­ra­to­ryjną wyposażoną w nowoczesny sprzęt pomiarowo-​badawczy z obszarów automatyki prze­mysłowej, elek­trotech­niki, elek­tron­iki, infor­matyki, kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej (w samym 2015r. doko­nano zakupu sprzętu lab­o­ra­to­ryjnego na kwotę blisko 5mln PLN). Dzięki niej WIEA prowadzi prace badawczo-​naukowe, badawczo-​rozwojowe oraz ofer­uje wyko­nanie eksper­tyz, pomi­arów, szkoleń i innych prac na zlece­nie prze­mysłu. Dzięki wysok­iej jakości wykony­wanych prac, firmy i zakłady prze­mysłowe coraz częś­ciej korzys­tają z usług Wydzi­ału. Pon­adto, WIEA prowadzi inten­sy­wną współpracę eduka­cyjną wspól­nie między innymi z fir­mami: ADB Pol­ska Sp. z o.o., Cink​ciarz​.pl Sp. z o.o., IBM Pol­ska, IdeaSys­tems Sp. z o.o., Lumel S.A., Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Tespol Sp. z o.o..

W 2017r. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki będzie obchodził jubileusz 50lecia istnienia.

Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek zapros­zony do Rady Nar­o­dowego Kon­gresu Nauki

Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego został zapros­zony do wejś­cia w skład Rady Nar­o­dowego Kon­gresu Nauki — wydarzenia, które odbędzie się we wrześniu 2017 r.

Kon­gres w zamierze­niu ma stać się zwieńcze­niem środowiskowej debaty, real­i­zowanej przede wszys­tkim w formie kon­fer­encji pro­gramowych w różnych ośrod­kach aka­demic­kich. Deba­cie zostaną pod­dane kluc­zowe wyzwa­nia i dylematy pol­skiej nauki oraz szkol­nictwa wyższego, w tym wari­anty rozwiązań, które powinny zostać przyjęte w nowej ustawie Prawo o szkol­nictwie wyższym.

W toku debaty polscy naukowcy odniosą się do propozy­cji opra­cow­anych przez trzy zespoły wyło­nione w konkur­sie „Ustawa 2.0″, a na Kon­gre­sie w 2017 r. przed­staw­iony i pod­dany dyskusji zostanie pro­jekt założeń ustawy przy­go­towany — na bazie wspom­ni­anych trzech pro­jek­tów — przez MNiSW. Nar­o­dowy Kon­gres Nauki zajmie się też przeglą­dem potenc­jału badaw­czego Pol­ski oraz pri­o­ry­te­tami i narzędzi­ami poli­tyki nauki i szkol­nictwa wyższego. W skład Rady Nar­o­dowego Kon­gresu zaproszeni zostali lid­erzy pol­skiego środowiska akademickiego.

Uroczyste posiedze­nie Rady, połąc­zone z wręcze­niem aktów powoła­nia, odbędzie się w środę, 21 wrześ­nia br. o godz. 13.00 w siedz­i­bie Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w Warszawie.

Nowe władze WIEA na kadencję 20162020

W środę 20 kwiet­nia br. Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wybrała nowe władze WIEA na kadencję 20162020.

W wyniku wyborów nowym dziekanem Wydzi­ału został dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ (doty­chcza­sowy prodziekan d/​s roz­woju), prodziekanem d/​s roz­woju dr inż. Tomasz Gratkowski, a na prodziekana d/​s jakości ksz­tałce­nia wybrano dr inż. Annę Pławiak-​Mowną. Nowo wybrani dziekani swoje funkcje zaczną pełnić 1 wrześ­nia 2016 r.

Serdecznie grat­u­lu­jemy nowym wład­zom Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, wybranym na kadencję 20162020.

Medal 100-​Lecia Politech­niki Warsza­wskiej dla prof. Kor­bicza

Miło nam poin­for­mować, że w uzna­niu zasług dla Politech­niki Warsza­wskiej i Wydzi­ału Mecha­tron­iki Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz, czł. kore­spon­dent PAN został uhonorowany sre­brnym medalem 100-​lecia Odnowienia Trady­cji Politech­niki Warszawskiej.

Serdecznie grat­u­lu­jemy !

Lab­o­ra­to­rium bada­nia mate­ri­ałów nad­prze­wod­nikowych

W ramach real­iza­cji grantu NCBIR pt „Nad­prze­wod­nikowy ogranicznik prądu zwar­ciowego (NOPZ) jako ele­ment zwięk­sza­jący zdol­ności przyłączeniowe odnaw­ial­nych źródeł energii elek­trycznej do elek­troen­er­gety­cznej sieci dys­try­bucyjnej” w Insty­tu­cie Inżynierii Elek­trycznej pow­stało nowoczesne stanowisko lab­o­ra­to­ryjne do badań mate­ri­ałów nad­prze­wod­nikowych w postaci taśm HTS drugiej gen­er­acji (High Tem­per­a­ture Super­con­duc­tors — 2G). Stanowisko to wyposażone jest w zau­tomaty­zowany układ kontrolno-​pomiarowy umożli­wia­jący wyz­naczanie charak­terystyk elek­trycznych i tem­per­atur­owych taśm HTS 2G w tem­per­aturze kri­o­genicznej ciekłego azotu (77K). Dzięki temu stanowisku zwięk­szy się potenc­jał badaw­czy pra­cown­ików i dok­toran­tów Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej, o zagad­nienia związane z wyko­rzys­taniem nowych tech­nologii mate­ri­ałowych (nad­prze­wod­ników) w dziedzinie inżynierii elek­trycznej i ener­getyce. Pon­adto Stu­denci Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki będą mieli nieby­wałą okazję poz­na­nia zjawisk związanych z nad­prze­wod­nictwem elek­trycznym w ramach zajęć lab­o­ra­to­ryjnych z inżynierii materiałowej.

Dr inż. Paweł Szcześniak

Sem­i­nar­ium PTETiS

W dniu 11 lutego o godzinie 10:00 w sali 6A budynku A2 odbędzie się sem­i­nar­ium „Innowa­cyjne Układy Pomi­arowe w Ener­getyce” orga­ni­zowane przez Pol­skie Towarzystwo Elek­trotech­niki Teo­re­ty­cznej i Sterowanej oraz Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej. W ramach sem­i­nar­ium zaprezen­towane zostaną dwa refer­aty „Wprowadze­nie do pro­gramów EMPIR (Europe­jskiego Pro­gramu Badań i Innowa­cyjności w Metrologii)” który zaprezen­tują Elż­bi­eta Mich­niewicz, Zbig­niew Ramo­towski i Łukasz Litwiniuk z Głównego Urzędu Miar oraz „Badanie wpływu zaburzeń elek­tro­mag­ne­ty­cznych na nieza­wod­ność sys­temów AMI (Advanced Meter­ing Infra­struc­ture)” który przed­stawią dr hab. inż. Robert Smoleński, prof UZ i dr inż. Piotr Leżyński z Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Serdecznie zapraszamy !

Silna reprezen­tacja ISSI UZ w Komite­cie Automatyki i Robo­t­yki PAN

Miło nam poin­for­mować, że 3 przed­staw­icieli Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ weszło w skład Komitetu Automatyki i Robo­t­yki PAN. Prze­wod­niczą­cym Komitetu Automatyki i Robo­t­yki PAN został prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz, sekre­tarzem Komitetu — prof. dr hab. inż. Marcin Witczak, a członkiem Komitetu prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński.

Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz urodził się w 1951 r. w Wysok­iej koło Szprotawy. W 1975 r. na Politech­nice Kijowskiej ukończył stu­dia w zakre­sie automatyki i tele­mechaniki. W 1986 r. habil­i­tował się na tej samej uczelni z automatyki i robo­t­yki. W 1993 r. uzyskał tytuł pro­fe­sora, a rok później został zatrud­niony na stanowisku pro­fe­sora zwyczajnego.

Na zielonogórskiej uczelni pracuje od 1975 r. Reprezen­tuje nauki tech­niczne w zakre­sie automatyki i robo­t­yki oraz infor­matyki. Prowadzi bada­nia w obszarze diag­nos­tyki tech­nicznej i medy­cznej, metod sztucznej inteligencji oraz mod­e­lowa­nia i sterowa­nia proce­sami fizy­cznymi. Jest m.in. współau­torem mono­grafii Esty­macja i sterowanie sto­chasty­czne układami o para­me­trach rozłożonych (1991), wydanej przez PWN, jak również powszech­nie uznanej w środowisku książki Sztuczne sieci neu­ronowe. Pod­stawy i zas­tosowa­nia (1994, Aka­demicka Ofi­cyna Wydawnicza). Duże zain­tere­sowanie w środowisku wywołała, wydana w 2002 r. przez WNT, mono­grafia zbiorowa pt. Diag­nos­tyka pro­cesów. Mod­ele, metody sztucznej inteligencji, zas­tosowa­nia, której jest współredak­torem i współau­torem. Rozsz­er­zona wer­sja ang­iel­ska tej mono­grafii pt. Fault Diag­no­sis. Mod­els, Arti­fi­cial Intel­li­gence, Appli­ca­tions została opub­likowana przez prestiżowe wydawnictwo świa­towe Springer-​Verlag w 2004 r. Był także współredak­torem pracy zbiorowej pt. Intel­li­gent Sys­tems in Tech­ni­cal and Med­ical Diag­nos­tics (Springer-​Verlag, 2014).

Był kierown­ikiem wielu kra­jowych i między­nar­o­dowych pro­jek­tów badaw­czych finan­sowanych przez Unię Europe­jską, m.in. w ramach pro­gramu COPER­NI­CUS oraz 5. Pro­gramu Ramowego. Obec­nie jest kierown­ikiem dwóch pro­jek­tów badaw­czych finan­sowanych przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki w ramach konkursu OPUS, doty­czą­cych zagad­nień sterowa­nia proce­sami w warunk­ach uszkodzeń oraz diag­nos­tyki medy­cznej wybranych zachorowań na raka.

Od 1993 r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Robo­t­yki PAN, przy czym w lat­ach 20032015 był zastępcą prze­wod­niczącego Komitetu, a od 2016 r. jest jego prze­wod­niczą­cym. Ważnym osiąg­nię­ciem, uznanym w środowisku, był jego wybór na członka kore­spon­denta PAN w 2007 r. Pon­adto, w lat­ach 20032015 w odd­ziale PAN w Poz­na­niu był prze­wod­niczą­cym Komisji Cyber­ne­tyki Tech­nicznej, a od 2016 r. jest prze­wod­niczą­cym Komisji Automatyki i Informatyki.

Od 2012 r. jest członkiem Cen­tral­nej Komisji d/​s Stopni i Tytułów, a w ramach Sekcji VI Nauk Tech­nicznych pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.

Jest także twórcą (1991) oraz redak­torem naczel­nym między­nar­o­dowego kwartal­nika Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence (AMCS), który od 2007 r. zna­j­duje się na prestiżowej „liś­cie filadelfi­jskiej” (IF5: 1.284, 25 pkt. wg MNiSW).

Od 2003 r. jest też preze­sem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze.

W ramach akty­wności między­nar­o­dowej jest m.in. członkiem wyższej rangi (Senior Mem­ber) amerykańskiego sto­warzyszenia elek­tryków i elek­tron­ików (IEEE) oraz członkiem Komitetu Tech­nicznego pn. Detec­tion, Super­vi­sion and Safety for Tech­ni­cal Processes, Safe­process między­nar­o­dowej fed­er­acji automatyki (IFAC). Był prze­wod­niczą­cym między­nar­o­dowego komitetu pro­gramowego Sym­pozjum IFAC pn. SAFE­PROCESS (Pekin, Chiny, 2006), a obec­nie jest gen­er­al­nym prze­wod­niczą­cym kole­jnej edy­cji Sym­pozjum, która odbędzie się w 2018 r. w Warsza­wie. Jest też Prze­wod­niczą­cym Komitetu Steru­jącego Europe­js­kich Warsz­tatów pt. Advanced Con­trol and Diag­no­sis, ACD. Był tzw. pro­fe­sorem wiz­y­tu­ją­cym na uczel­ni­ach w USA, Kanadzie, Aus­tralii, Chi­nach i Francji, a ostat­nio w Rosji.

Był dziekanem i prorek­torem ds. nauki na Politech­nice Zielonogórskiej, a później na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Jest dyrek­torem Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych (ISSI) na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

W ramach ksz­tałce­nia kadr był pro­mo­torem i recen­zen­tem licznych rozpraw dok­tors­kich i habil­i­ta­cyjnych oraz wniosków o tytuł pro­fe­sora. Jest także ekspertem w obszarze automatyki i robo­t­yki w Nar­o­dowym Cen­trum Nauki.

Posi­ada trzy min­is­te­ri­alne nagrody naukowe, a także odz­naczenia państ­wowe, w tym Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodzenia Pol­ski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak urodził się w Zielonej Górze w 1973 r. Zdał maturę w Tech­nikum Elek­tron­icznym w Zielonej Górze, po czym stu­diował na Politech­nice Zielonogórskiej. W 1998 r. ukończył stu­dia na kierunku elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym PZ. W 2002 r. w Insty­tu­cie Cyber­ne­tyki Tech­nicznej Politech­niki Wrocławskiej uzyskał stopień dok­tora w zakre­sie automatyki i robo­t­yki (z wyróżnie­niem). W 2007 r. na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego otrzy­mał stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie elek­trotech­niki — diag­nos­tyka pro­cesów prze­mysłowych. Jego mono­grafia habil­i­ta­cyjna została wyróżniona Nagrodą Pre­miera RP. W 2013 r. pełnił zaszczytną funkcję pro­fe­sora wiz­y­tu­jącego w Uni­ver­site de Lor­raine (Nancy, Francja).

Zain­tere­sowa­nia badaw­cze prof. M. Witczaka kon­cen­trują się wokół diag­nos­tyki uszkodzeń sys­temów prze­mysłowych oraz związanym z nią sterowaniem toleru­ją­cym uszkodzenia. Jest autorem 3 mono­grafii i ponad 170 artykułów w prestiżowych cza­sopis­mach i mate­ri­ałach między­nar­o­dowych konferencji.

Jego dzi­ałal­ność dydak­ty­czna związana jest z tech­nikami sterowa­nia, diag­nos­tyką uszkodzeń, sterowaniem toleru­ją­cym uszkodzenia, sys­temami SCADA oraz zas­tosowaniem inteligent­nych metod obliczeniowych w automatyce. Jako pro­fe­sor wiz­y­tu­jący, prowadził gościnne wykłady w uczel­ni­ach niemiec­kich, włos­kich, fran­cus­kich oraz hiszpańskich.Prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński urodził się w 1965 r. w Gli­wicach, jed­nak dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Skwierzynie. W 1989 r. po ukończe­niu studiów na Wydziale Elek­trycznym W.S.Inż. w Zielonej Górze, rozpoczął pracę na stanowisku asys­tenta na Wydziale Pod­sta­wowych Prob­lemów Tech­niki tej uczelni. W 1992 r. obronił z wyróżnie­niem rozprawę dok­torską w Insty­tu­cie Cyber­ne­tyki Tech­nicznej Politech­niki Wrocławskiej (dyscy­plina automatyka i robo­t­yka), po czym został zatrud­niony na stanowisku adi­unkta na Wydziale Elek­trycznym W.S.Inż., gdzie pracuje do dzisiaj (obec­nie w Insty­tu­cie Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki). W 2000 r. uzyskał stopień dok­tora habil­i­towanego w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka (na Wydziale Elek­tron­iki Politech­niki Wrocławskiej), a w 2007 r. – tytuł pro­fe­sora w dziedzinie nauk technicznych.

Prof. D. Uciński jest spec­jal­istą w zakre­sie opty­mal­iza­cji rozmieszcza­nia urządzeń pomi­arowych w układach z dynamiką cza­so­przestrzenną oraz opty­mal­nego planowa­nia ekspery­mentu. W 2005 r. jego obsz­erną mono­grafię na ten temat opub­likowało amerykańskie wydawnictwo CRC Press. Kierował licznymi kra­jowymi i między­nar­o­dowymi pro­jek­tami badawczymi.

Jest pro­mo­torem sześ­ciu zakońc­zonych prze­wodów dok­tors­kich. W uzna­niu dokonań naukowych był zapraszany jako pro­fe­sor wiz­y­tu­jący przez ośrodki naukowe w Wlk. Bry­tanii, Francji, Niem­czech i USA. W 2013 r. powier­zono mu zor­ga­ni­zowanie w Łagowie Lubuskim jubileuszowej edy­cji najważniejszej świa­towej kon­fer­encji z zakresu planowa­nia ekspery­mentu (Model-​Oriented Design and Design MODA 10).

W lat­ach 20082011 był prze­wod­niczą­cym, a w lat­ach 20122015 wiceprze­wod­niczą­cym Odd­zi­ału Sys­temów Automatyki pol­skiej sekcji między­nar­o­dowej orga­ni­za­cji IEEE. Od 2003 r. jest członkiem Tech­ni­cal Com­mi­tee on Dis­trib­uted Para­me­ter Sys­tems w towarzys­t­wie Con­trol Sys­tems orga­ni­za­cji IEEE, a także Komisji Cyber­ne­tyki Tech­nicznej Odd­zi­ału PAN w Poz­na­niu. Od 1993 r. prof. Uciński jest sekre­tarzem naukowym kwartal­nika Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence (lista filadelfi­jska). Jego zain­tere­sowa­nia naukowe doty­czą również infor­matyki (obliczenia rozpros­zone i równoległe; ekspert pan­elu ST6 Nar­o­dowego Cen­trum Nauki).

Prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński jest członkiem Komitetu Automatyki i Robo­t­yki PAN od 2007 r. (obec­nie trze­cia kadencja).

Wszys­tkim trzem Panom Pro­fe­sorom serdecznie gratulujemy.