Aktualności

prof. Remigiusz Wisniewski.jpg

Nar­o­dowe Cen­trum Nauki po raz kole­jny ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRE­LUDIUM i SONATA oraz po raz pier­wszy wyniki skierowanego do dok­toran­tów konkursu PRE­LUDIUM BIS. Na lis­tach rankingowych znalazło się ponad osiem­set pro­jek­tów o wartości niemal 668 mln zł.
W rozstrzyg­nię­tych konkur­sach naukowcy złożyli łącznie 4 524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finan­sowa­nia 809 pro­jek­tów o wartości 667 745 974 zł. Finan­sowanie otrzy­mało śred­nio prawie 18 proc. złożonych wniosków.
OPUS jest konkursem skierowanym do sze­rok­iego grona odbior­ców. Nie ma w nim ograniczeń doty­czą­cych etapu kari­ery naukowej lub doświad­czenia w prowadze­niu badań. Konkurs trady­cyjnie cieszył się ogrom­nym zain­tere­sowaniem – do NCN wpłynęły 2 133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadze­niu pro­cesu oceny eksperci zak­wal­i­fikowali do finan­sowa­nia 350 pro­jek­tów o wartości prawie 460 mln zł.
Wśród nich są 4 pro­jekty złożone przez pra­cown­ików naukowych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, wśród nich również pra­cownik Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Panel naukowy ST 6 (Infor­matyka i tech­nolo­gie infor­ma­cyjne: tech­nolo­gie i sys­temy infor­ma­cyjne, infor­matyka, obliczenia naukowe, sys­temy inteligentne), poz. 6 – Nr rejes­tra­cyjny: 2019/​35/​B/​ST6/​01683; Kierownik pro­jektu: dr hab. inż. Remigiusz Grze­gorz Wiśniewski, prof. UZ (kierownik Zakładu Infor­matyki Stosowanej i Elek­tron­iki) – dofi­nan­sowa­nia pro­jektu to 672 000 zł.
Tytuł pro­jektu brzmi: Anal­iza oraz dekom­pozy­cja części steru­jącej sys­temu cyber-​fizycznego opisanego z zas­tosowaniem inter­pre­towanej sieci Petriego.
Pro­jekt badaw­czy doty­czy zas­tosowa­nia inter­pre­towanych sieci Petriego do specy­fikacji części steru­jącej sys­temów cyber-​fizycznych (ang. cyber-​physical sys­tems, CPS). Sys­temy cyber-​fizyczne łączą część obliczeniową z proce­sami fizy­cznymi, których zachowanie jest defin­iowane za pomocą zarówno części cyber­ne­ty­cznej, jak i fizy­cznej sys­temu. Swym zakre­sem pro­jek­towanie sys­temów obe­j­muje m.in. dynamikę kom­put­erów, opro­gramowanie, sieci kom­put­erowe oraz pro­cesy fizy­czne. Sys­temy tego typu są obec­nie powszech­nie uży­wane w wielu dziedz­i­nach życia, wymieni­a­jąc cho­ci­ażby trans­port i moto­ryza­cję, sys­temy medy­czne, inteligentne domy i budynki, sieci społecznoś­ciowe i gry, sys­temy zarządza­nia energią i ciepłem, sieci elek­tryczne czy też sys­temy sieciowe. Część fizy­czna sys­temu odnosi się do real­nego świata (inter­akcja z otocze­niem), pod­czas gdy część cyber­ne­ty­czna steruje obiek­tami i pode­j­muje decyzje.
Głównym celem pro­jektu jest opra­cow­anie nowych, efek­ty­wnych i skutecznych metod anal­izy i dekom­pozy­cji części steru­jącej sys­temu cyber-​fizycznego, opisanej za pomocą inter­pre­towanej sieci Petriego. Pon­adto, będą badane wybrane włas­ności sys­temu cyber-​fizycznego opisanego inter­pre­towaną siecią Petriego, takie jak deter­minizm czy też sposoby mod­e­lowa­nia zależności cza­sowych (czas log­iczny, a czas fizy­czny).
Pro­jekt będzie trwał 36 miesięcy. Będzie w nim uczest­niczyło 5 osób, w tym 2 dok­toran­tów.
Otrzy­mane środki finan­sowe zostaną przez­nac­zone na zakup spec­jal­isty­cznej aparatury (ser­wer obliczeniowy do przeprowadzenia zaawan­sowanych obliczeń algo­ryt­micznych), wyjazdy kon­fer­en­cyjne, planowane jest również zaprosze­nie do Pol­ski wybit­nych spec­jal­istów z dziedziny sys­temów cyber-​fizycznych.
Źródło: https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​i​e​c​i​o​r​o​-​n​a​u​k​o​w​c​o​w​-​z​-​u​z​-​o​t​r​z​y​m​a​l​o​-​g​r​a​n​t​y​-​n​c​n​-​u