Aktualności

Szanowni Państwo,

Okrę­gowa Komisja Wybor­cza (okręg nr 7: Insty­tut Automatyki, Elek­tron­iki i Elek­trotech­niki, Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki, Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych) zaw­iadamia o zbliża­ją­cych się wyb­o­rach przed­staw­icieli do Kolegium Elek­torów oraz przed­staw­icieli do Sen­atu.

Zebranie wybor­cze dla pra­cown­ików należą­cych do grupy pro­fe­sorów oraz pro­fe­sorów uczelni odbędzie się w dniu 11 marca 2020 o godz. 11.00 w sali 115 A2 (ori­en­ta­cyjny czas trwa­nia zebra­nia to 2h). W drodze tajnego głosowa­nia pro­fe­sorowie oraz pro­fe­sorowie uczelni będą wyła­niać ze swo­jego grona 7 przed­staw­icieli do Kolegium Elek­torów oraz 2 przed­staw­icieli do Sen­atu.

Zebranie wybor­cze dla pra­cown­ików należą­cych do grupy pozostałych nauczy­cieli aka­demic­kich, odbędzie się w dniu 11 marca 2020 o godz. 13.15 w sali 115 A2 (ori­en­ta­cyjny czas trwa­nia zebra­nia to 2h). W drodze tajnego głosowa­nia pozostali nauczy­ciele aka­demiccy będą wyła­niać ze swo­jego grona 1 przed­staw­iciela do Kolegium Elek­torów oraz 1 przed­staw­iciela do Sen­atu.

Reg­u­lamin wybor­czy jest udostęp­niony na stronie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej pod adresem inter­ne­towym: https://​www​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​u​c​z​e​l​n​i​a​n​a​-​k​o​m​i​s​j​a​-​w​y​b​o​r​c​z​a.

Zgłoszenia kandy­datów do Kolegium Elek­torów oraz do Sen­atu można dokony­wać ust­nie pod­czas zebra­nia wybor­czego danej grupy pra­cown­ików lub wnieść na piśmie do komisji wybor­czej na odpowied­nim for­mu­la­rzu dostęp­nym na stronie inter­ne­towej Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (https://​www​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​k​a​r​t​y​-​z​g​o​s​z​e​n​-​u​k​w​-​1). Zgłosze­nie zaw­iera pisemne oświad­cze­nie kandy­data o zgodzie na kandy­dowanie oraz o spełnie­niu wyma­gań zawartych w Reg­u­laminie Wybor­czym UZ. Zgoda uczest­niczącego w zebra­niu wybor­czym kandy­data może zostać również wyrażona ust­nie pod­czas zebra­nia wybor­czego, ale oświad­cze­nie o spełnie­niu warunków dla kandy­datów musi być pisemne.

Kandy­daci do Kolegium Elek­torów oraz do Sen­atu urodzeni przed dniem 1 sierp­nia 1972 r., zobow­iązuję się złożyć Rek­torowi, z chwilą wyraże­nia zgody na kandy­dowanie, oświad­cze­nie lus­tra­cyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujaw­ni­a­niu infor­ma­cji o doku­men­tach organów bez­pieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych doku­men­tów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534, 1571) albo infor­ma­cję o uprzed­nim złoże­niu oświad­czenia lus­tra­cyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Oświad­czenia lus­tra­cyjne lub infor­ma­cje o wcześniejszym złoże­niu oświad­czenia lus­tra­cyjnego
należy składać do mgr inż. Katarzyny Janas-​Subsar, Dyrek­tora Biura Rek­tora UZ, Rek­torat, ul. Licealna 9, Zielona Góra.

Pisemne zgłoszenia kandy­datur można dostar­czyć Okrę­gowej Komisji Wybor­czej w dni­ach:
3 marca 2020, godz. 10.0012.00 w sali 228 A2,
5 marca 2020, godz. 10.0012.00 w sali 423A A2,
lub pod­czas zebra­nia wybor­czego.

Zain­tere­sowani pra­cown­icy mogą również w dwóch powyższych ter­mi­nach sprawdzić czy zna­j­dują się na lis­tach osób uprawnionych do głosowania.