Aktualności

Miło nam poin­for­mować, że pod­czas uroczys­tej inau­gu­racji roku aka­demick­iego 2018/​2019 na Politech­nice Rzes­zowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki otrzy­mał medal „Zasłużonym dla Politech­niki Rzeszowskiej”.

Jest to wyróżnie­nie hon­orowe obok dok­toratu hon­oris causa, przyz­nawane przez Senat Politech­niki Rzes­zowskiej, a nadawane wybit­nym pra­cown­ikom oraz osobom spoza uczelni szczegól­nie zasłużonym dla Politech­niki Rzes­zowskiej. Medal jest przyz­nawany od 1976 roku.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!

medal dla prof. J. Korbicza właściwy.jpg