Aktualności

Biuro Współpracy z Zagranicą Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego uprze­jmie infor­muje, że ruszyła rekru­tacja doty­cząca wyjazdów pra­cown­ików do kra­jów pro­gramu w roku aka­demickim 2018/​2019 w ramach Erasmus+.

Pra­cown­icy uczelni mają możli­wość wyjazdu w celu:

  • prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych na zagranicznej uczelni posi­ada­jącej Kartę Eras­musa dla Szkol­nictwa Wyższego, z którą pod­pisana jest umowa międzyinstytucjonalna,
  • szkole­niowym, doty­czą­cym doskonale­nia umiejęt­ności i kwal­i­fikacji potrzeb­nych w pracy, wymi­any doświad­czeń, posz­erza­nia wiedzy w danej dziedzinie. Szkole­nie może odbyć się w insty­tuc­jach zagranicznych np. szkołach wyższych, przed­siębiorstwach, orga­ni­za­c­jach, insty­tuc­jach eduka­cyjnych itp.


Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące wyjazdów w ramach pro­gramu ERAS­MUS+ zna­j­dują się pod adresem:

wyjazd dydak­ty­czny — http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​e​-​a​k​a​d​e​m​i​c​c​y​/
wyjazd szkole­niowy — http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​c​y​-​n​i​e​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​i​/

Zapraszamy serdecznie do udziału.