Aktualności

Miło nam poin­for­mować, iż cza­sopismo Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence (AMCS) – www​.amcs​.uz​.zgora​.pl – indek­sowane m.in. w bazie Clar­i­vate Ana­lyt­ics uzyskało włas­nie za 2017 r. swój kole­jny Impact Fac­tor, wynoszący tym razem 1.694, oraz 5-​letni Impact Fac­tor o wartości 1.712. Cza­sopismo funkcjonuje na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego od 1991 r.(od 1993 r. jest wydawane w języku ang­iel­skim jako kwartal­nik między­nar­o­dowy). Twórcą i redak­torem naczel­nym AMCS jest prof. Józef Kor­bicz, a jego zastępcą prof. Dar­iusz Uciński. Radę pro­gramową (59 osób) tworzą uznani naukowcy, w więk­szości (60%) z uznanych zagranicznych ośrod­ków naukowych Europy, USA, Kanady, Chin, czy Japonii. W ostat­nich lat­ach liczba nadesłanych prac w każdym roku wynosi około 800, a poziom odrzutu po wstęp­nej oce­nie zgłoszeń i min­i­mum 3 recen­z­jach opra­cow­anych przez naukow­ców z całego świata wynosi ok. 90%. Śred­nio w każdym numerze pub­likuje się około 15 prac przykład­owo w lat­ach 20152016 opub­likowano 134 artykuły, w tym 57% to prace autorów zagranicznych, 38% autorów kra­jowych i 5% autorów mieszanych. Od 2007 r. real­i­zowana jest współpraca z między­nar­o­dowym wydawnictwem cza­sop­ism elek­tron­icznych De Gruyter, dzięki czemu dostęp do pub­likacji w for­mule Open Access jest bardzo sze­roki, m.in. poprzez plat­formę Sci­endo. Kwartal­nik AMCS jest indek­sowany przez kilka­dziesiąt baz. 25-​letnie ist­nie­nie AMCS na między­nar­o­dowym rynku cza­sop­ism naukowych potwierdza jego sta­bilną pozy­cję i stanowi bardzo dobrą pro­mocję nauki pol­skiej na świecie w zakre­sie automatyki, robo­t­yki, infor­matyki i matem­atyki stosowanej.

Gratulujemy !!!