Aktualności

Dziś w siedz­i­bie Rek­toratu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. Liceal­nej 9, została pod­pisana ramowa umowa o współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim a Eneą Oper­a­tor z siedz­ibą w Poz­na­niu. Ze strony Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego umowę pod­pisał rek­tor – prof. dr hab. Inż. Tadeusz Kuczyński, a ze strony Enei Oper­a­tor - Woj­ciech Drożdż - wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki.


W opar­ciu o doty­chcza­sową współpracę i wspól­nie real­i­zowane pro­jekty naukowo-​badawcze Uni­w­er­sytet będzie real­i­zował prace analityczno-​koncepcyjne i usługi dorad­cze w zakresie:

  • roz­woju sieci elektroenergetycznej,
  • nieza­wod­ności i jakości energii,
  • przyłącza­nia źródeł w tym zwłaszcza odnawialnych,
  • opty­mal­iza­cji ist­nieją­cych sys­temów i procesów,
  • doboru oraz wery­fikacji rozwiązań technicznych,
  • sys­temów pomiarowych,
  • mon­i­torowa­nia i sterowa­nia pracą sieci,
  • sys­temów informatycznych,
  • stan­dardów i wyma­gań technicznych.

Uni­w­er­sytet Zielonogórski i Enea Oper­a­tor są przeko­nani, że współpraca zaowocuje w przyszłości nowymi, efek­ty­wnymi rozwiąza­ni­ami dla branży ener­gety­cznej stwor­zonymi wspól­nie przez naukow­ców i energetyków.

KAZ_2827r.jpg KAZ_2830r.jpg KAZ_2833r.jpg
fot. K. Adamczewski