Aktualności

Miło nam poin­for­mować, że w dniu 24 kwiet­nia 2018r. na pod­stawie uch­wały Rady Wydzi­ału Automatyki, Elek­tron­iki i Infor­matyki Politech­niki Śląskiej, Pan dr inż. Remigiusz Wiśniewski uzyskał stopień dok­tora habil­i­towanego w dziedzinie nauk tech­nicznych, w dyscy­plinie infor­matyka. Tytuł został nadany na pod­stawie jednogłośnej, pozy­ty­wnej opinii komisji habil­i­ta­cyjnej powołanej przez Cen­tralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Komisja oceniła dorobek naukowy, pop­u­laryza­torski i orga­ni­za­cyjny habil­i­tanta, a w szczegól­ności monotem­aty­czny cykl pub­likacji pod tytułem: „Pro­jek­towanie, anal­iza oraz dekom­pozy­cja współ­bieżnych sys­temów steru­ją­cych imple­men­towanych w układach pro­gramowal­nych FPGA”. Pub­likacje wchodzące w skład cyklu kon­cen­trują się wokół zagad­nień związanych z aspek­tami pro­jek­towa­nia oraz efek­ty­wnej anal­izy sys­temów współ­bieżnych, zwłaszcza pod kątem ich późniejszej częś­ciowej rekon­fig­u­racji w układach pro­gramowal­nych FPGA.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!