Aktualności

Z przy­jem­noś­cią zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w sem­i­nar­ium pn. „Wybrane prob­lemy automatyki”, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017. Wydarze­nie jest orga­ni­zowane przez Komisję Automatyki i Info­matyki Odd­zi­ału Pol­skiej Akademii Nauk w Poz­na­niu oraz Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych naszego wydzi­ału. Prele­genci pochodzą z różnych ośrod­ków naukowych w kraju, od Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie po Politech­nikę Częs­to­chowską. Tem­atyka wys­tąpień obe­j­muje obliczenia inteligentne w automatyce oraz zagad­nienia z zakresu mod­e­lowa­nia, przetwarza­nia danych i sterowa­nia. Szczegóły.