Aktualności

Miło nam poin­for­mować, że w dniu 20 wrześ­nia 2017r. na pod­stawie uch­wały Rady Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego Pan dr inż. Marcin Jar­nut uzyskał stopień dok­tora habil­i­towanego w dziedzinie nauk tech­nicznych, w dyscy­plinie elek­trotech­nika. Tytuł został nadany na pod­stawie pozy­ty­wnej opinii komisji habil­i­ta­cyjnej powołanej przez Cen­tralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oce­ni­a­jącej dorobek naukowy, pop­u­laryza­torski i orga­ni­za­cyjny habil­i­tanta, a w szczegól­ności monotem­aty­czny cykl pub­likacji pod tytułem: „Elek­tryczne i ener­goelek­tron­iczne układy do poprawy współpracy ele­men­tów ener­getyki rozpros­zonej z sys­te­mem elek­troen­er­gety­cznym”. Komisja pro­ce­dowała w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (prze­wod­niczący komisji), prof. dr hab. inż. Mar­ian Pasko (recen­zent), prof. dr hab. inż. Zbig­niew Hanzelka (recen­zent), dr hab. inż. Woj­ciech Jarzyna, prof. PL (recen­zent), prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-​Kowalska (członek komisji), dr hab. inż. Mar­iusz Mali­nowski, prof. PW (członek komisji), dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (sekre­tarz komisji). Pub­likacje wchodzące w skład cyklu zwier­ają opis i bada­nia nowych rozwiązań układów ener­goelek­tron­icznych i fil­trów EMC, koor­dynowanych sys­temów ład­owa­nia pojazdów elek­trycznych oraz inter­ak­ty­wnych sys­temów sterowa­nia obciąże­niem.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!