Aktualności

W piątek 23 czer­wca br. w auli rek­toratu przy ul. Liceal­nej odbyły się główne uroczys­tości związane z 50-​leciem Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Uczest­niczyli w nich – Jego Mag­nif­i­cencja Rek­tor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorek­tor d/​s roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prof. Ste­fan Domek, prorek­tor d/​s orga­ni­za­cji i roz­woju, Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie, dziekan WIEAdr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ, prodziekan d/​s roz­woju – dr inż. Tomasz Gratkowski, prodziekan d/​s jakości ksz­tałce­nia – dr inż. Anna Pławiak-​Mowna, marsza­łek wojew­ództwa lubuskiego Elż­bi­eta Anna Polak, prezy­dent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

Licznie staw­ili się dziekani zaprzy­jaźnionych z WIEA Wydzi­ałów, reprezen­tu­jący uczel­nie z całej Pol­ski. Byli to: prof. Lech Grze­siak, dziekan Wydzi­ału Elek­trycznego Politech­niki Warsza­wskiej, prof. Czesław Smut­nicki, dziekan Wydzi­ału Elek­tron­iki Politech­niki Wrocławskiej, dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadz. ZUT, dziekan Wydzi­ału Elek­trycznego Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie, doc. dr inż. Janusz Staszewski, prodziekan d/​s studiów stacjonarnych Wydział Elek­tryczny Politech­niki Wrocławskiej, dr Tomasz Bil­ski, prodziekan d/​s ksz­tałce­nia, Wydział Elek­tryczny Politech­niki Poz­nańskiej, dr Robert Bere­zowski, prodziekan d/​s stu­denc­kich Wydział Elek­tron­iki i Infor­matyki Politech­niki Koszalińskiej.

Nie zabrakło również reprezen­tan­tów firm z którymi Wydział od dawna współpracuje. Na uroczys­tość 50. lecia WIEA przy­byli: Maria Szperkowska – dyrek­tor odd­zi­ału Relpol S.A. Zakład Polon, Adam Bieniszkiewicz – prezes ADB, Mar­ian Babi­uch – prezes Zarządu Elek­tro­ciepłow­nia „Zielona Góra”, Marcin Wój­ci­cki – prezes Meta­pack Poland, Bar­tosz Kubik – prezes Zarządu EkoEn­er­getyka, Jacek Staroś­cic – prezes Zarządu Per­cep­tus, Agnieszka Węgrzyn – dyrek­tor d/​s roz­woju tech­nologii Hertz Sys­tems, Mirosław Kras­nowski – dyrek­tor Biura Region­al­nego Siemens w Poz­na­niu, Dar­iusz Tront, dyrek­tor dzi­ału R&D Lumel S.A., Tomasz Wartal­ski – przed­staw­iciel firmy Cink­ciarz, Dar­iusz Zimorski – przed­staw­iciel Syg­nity Busi­ness Solu­tions, Piotr Kosy­dor – przed­staw­iciel firmy Tespol sp. z o.o. W uroczys­tości wzięli także udział dyrek­torzy szkół, z którymi na co dzień Wydział współpracuje: Stanisław Rogul­ski – dyrek­tor Zespołu Szkół Elek­tron­icznych i Samo­chodowych w Zielonej Górze, Zbig­niew Stebel­ski – dyrek­tor Zespołu Szkół Tech­nicznych i Liceal­nych w Żaganiu i Artur Duda – kierownik ksz­tałce­nia prak­ty­cznego w Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Międzyrzeczu. Na uroczys­tości staw­ili się również reprezen­tanci zaprzy­jaźnionych orga­ni­za­cji i sto­warzyszeń: Krzysztof Duzinkiewicz – dyrek­tor del­e­gatury Urzędu Komu­nikacji Elek­tron­icznej w Zielonej Górze, Bog­dan Matysik – prezes Sto­warzyszenia Elek­tryków Pol­s­kich, odd­ział Zielona Góra, Łukasz Rut – kierownik odd­zi­ału Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców Ziemi Lubuskiej, Stanisław Owczarek – dyrek­tor Zachod­niej Izby Prze­mysłowo – Handlowej.

Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego Elż­bi­eta Anna Polak grat­u­lu­jąc dos­to­jnego jubileuszu stwierdz­iła, że „właśnie Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest dla Zarządu Wojew­ództwa najważniejszym wydzi­ałem na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim ponieważ jest on fun­da­mentem real­iza­cji naszej misji — budowy zielonej krainy nowoczes­nych tech­nologii, gdzie jed­nym z pri­o­ry­tetem jest dostęp­ność tele­in­for­maty­czna Jako pier­wsi w Polsce ukończyliśmy cyfryza­cję wojew­ództwa. Pod­kreśliła, że Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest niezwykle ważny dla samorządu wojew­ództwa także dlat­ego, że „absol­wenci tego wydzi­ału są założy­cielami bardzo ważnych dla roz­woju regionu firm, które obec­nie pow­stają i prowadzą swoją dzi­ałal­ność w Parku Naukowo-​Technologicznym UZ, gdzie funkcjonuje także Insty­tut nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych. — dlat­ego inwes­t­u­jemy w młodych ludzi — poprzez pro­gramy roz­wo­jowe szkół, a na uczelni kończąc. Tylko w poprzed­niej per­spek­ty­wie uni­jnej przekaza­l­iśmy uni­w­er­syte­towi ponad 220 mln zł na ważne inwest­y­cje. Stanowicie wielki potenc­jał, który nas wyróż­nia w Polsce. Chcę zapewnić, że skoro wybral­iśmy pośród inteligent­nych spec­jal­iza­cji nowoczesne tech­nolo­gie infor­maty­czne i właśnie taką misję w obszarze nowoczes­nych tech­nologii, to będziemy nadal wspierać rozwój tego wydzi­ału – pod­sumowała marsza­łek E. A. Polak. Po czym przekazała bon o wartości 20 tys. zł przez­nac­zony na stworze­nie lab­o­ra­to­rium wirtu­al­nej rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości dziekanowi Wydzi­ału prof. M. Mru­gal­skiemu, który zre­wanżował się wręcze­niem E. A. Polak okolicznoś­ciowego medalu.

Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński przy­pom­niał, że od początku swego ist­nienia ten Wydział był miejscem jedynym w swoim rodzaju, ponieważ stu­diowanie na tym Wydziale było wyróżnie­niem. Stu­denci pop­u­larnie zwani „elek­trykami” byli elitą. Dowo­dem na to, że ksz­tałce­nie na Wydziale odbywa się na najwyższym poziomie, było wyróżnie­nie kierunku infor­matyka przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną w maju 2011 r. Tym samym ówczesny Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji znalazł się w gronie 7 najlep­szych wydzi­ałów w Polsce na około 130 wów­czas akredy­towanych. Obec­nie Wydział tworzą 3 Insty­tuty: Inżynierii Elek­trycznej, Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki oraz Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych. Od wielu lat poszczególne Insty­tuty prowadzą współpracę naukową z uczel­ni­ami i insty­tuc­jami naukowymi na całym świecie, od Stanów Zjed­noc­zonych po Chiny, aczkol­wiek najwięcej z nich zna­j­duje się w Europie. Pon­adto Wydział ma pod­pisane umowy o współpracy z wieloma fir­mami, sto­warzyszeni­ami branżowymi w regionie i w całej Polsce.

Prof. T. Kuczyński przy­pom­niał także, że w 1997 r. została pod­pisana umowa o współpracy w obszarze badań naukowych i ksz­tałce­nia stu­den­tów z Fach­hohschule Giessen-​Friedberg (obec­nie Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen). Cały czas w ramach tej współpracy funkcjonują zin­te­growane stu­dia zagraniczne. Part­nerem po pol­skiej stronie jest właśnie WIEA. Podob­nie od 20 lat trwa inten­sy­wna współpraca pomiędzy zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki WIEA, a prof. Erykiem Rogersem, który za chwilę otrzyma tytuł dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. O nadanie aż 6. (z 15.) tytułów dok­tora hon­oris causa UZ wnioskowała Rada tego Wydzi­ału. Otrzy­mali je w kole­jności pro­fe­sorowie: Tadeusz Kac­zorek, Ryszard Tadeusiewicz, Hen­ryk Tunia, Jan Węglarz, Mar­ian Piotr Kaźmierowski oraz dzisiejszy bohater Eric Rogers.

Prof. M. Mru­gal­ski – zaprezen­tował his­torię Wydzi­ału, przy­pom­niał wszys­t­kich doty­chcza­sowych dziekanów. Warto w tym miejscu dodać, że z okazji 50-​lecia Wydzi­ału został wybity pamiątkowy medal, na którym została uwieczniona podobizna pier­wszego dziekana doc. dr. inż. Antoniego Wysock­iego z pod­pisem założy­ciel Wydzi­ału. Prof. M. Mru­gal­ski przed­stawił funkcjonu­jące obec­nie 3 Insty­tuty, dorobek naukowy akademików zatrud­nionych na Wydziale w ostat­nich 10. lat­ach. Poin­for­mował także zebranych, że doty­chczas Wydział ukończyło ponad 9 300 osób.

Janusz Kubicki – prezy­dent miasta Zielona Góra stwierdził, że dzięki temu Wydzi­ałowi i jego absol­wen­tom pow­stało w Zielonej Górze kilka naprawdę dużym firm, rozpoz­nawal­nych w Polsce i poza jej granicami.

Kole­jnym punk­tem uroczys­tości było wręcze­nie pamiątkowych medali 4. ostat­nim dziekanom Wydzi­ału, a także przed­staw­icielom firm i szkół, z którymi Wydział inten­sy­wnie współpracuje. Po czym zaproszeni gości składali wład­zom Wydzi­ału grat­u­lacje. Spory aplauz sali wywołało krótkie wys­tąpi­e­nie absol­wenta Wydzi­ału, który jest posi­adaczem indeksu nr 1 (na WSInż.) – Zyg­munta Jankowskiego. Ponieważ od lat jest związany z Zieloną Górą i był pra­cown­ikiem Lumelu, miał okazję z bliska śledzić rozwój swo­jego Wydzi­ału, z którego jest bardzo dumny. Warto dodać, że jaz­zową oprawę uroczys­tości przy­go­towali stu­denci Wydzi­ału Artystycznego.


Fot. K. Adam­czewski, D. Kaczorowski