Aktualności

Dnia 11 maja 2017 na naszym Wydziale odbyła się uroczys­tość z okazji 20-​lecia współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen. Pod­czas niej, po raz pier­wszy w his­torii naszej uczelni, został wręc­zony tytuł Pro­fe­sora Hon­orowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. God­ność ta została nadana prof. Mar­ius­zowi Klyt­cie (THM), który od początku współpracy zielonogórskiej uczelni i THM jest jej koor­dy­na­torem po stronie niemieck­iej.

Tytuł Pro­fe­sora Hon­orowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego został ustanowiony przez Senat UZ. Jest przyz­nawany oso­bie, która wniosła znaczny wkład w rozwój Uni­w­er­sytetu lub w rozwój współpracy Uni­w­er­sytetu z kra­jowymi lub zagranicznymi ośrod­kami naukowymi. Prowad­zona od 20 lat współpraca UZ z niemiecką uczel­nią dzięki prof. M. Klyt­cie zaowocow­ała Zin­te­growanymi Stu­di­ami Zagranicznymi. Do pro­jektu ZSZ w ciągu min­ionych lat dołączyła też uczel­nia z Wilna — Vil­nius Gedymi­nas Tech­ni­cal Uni­ver­sity (VGTU).

Uroczys­tość otworzył dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ. Wśród gości obecni byli: prof. Matthias Willems – prezy­dent Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (THM), prof. Mar­ian Miłek – rek­tor PWSZ w Sule­chowie, prof. Giorgi Melikidze – prorek­tor d/​s nauki i współpracy z zagranicą UZ, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ prorek­tor d/​s roz­woju UZ, prof. Roma Rinke­vičiene z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU), prof. Dymitry Kar­povich z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Mińsku (Białoruś), dr Anton Rassõlkin z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Tallinie (Esto­nia), dr Mar­iusz Stępień z Politech­niki Śląskiej w Gli­wicach oraz liczne grono naukow­ców z WIEA, a także stu­denci i absol­wenci tego Wydziału.

Pier­wsze kon­takty między obu uczel­ni­ami miały miejsce w 1996 r. Inic­jatywa pod­ję­cia rozmów wyszła ze strony niemieck­iej, ponieważ wcześniej THM prowadz­iła podobną współpracę z uczel­ni­ami w Anglii i we Francji. Wtedy w Zielonej Górze dzi­ałała jeszcze Wyższa Szkoła Inżynier­ska, a jej rek­torem był prof. Mar­ian Miłek. Jak się dzisiaj okazało, z prof. M. Klyttą znali się z cza­sów, kiedy obaj pra­cow­ali na Politech­nice Śląskiej. Roz­mowy prze­b­ie­gały w serdecznej atmos­ferze. Rok później funkcjonowała już Politech­nika Zielonogórska. Wów­czas została pod­jęta decyzja o uru­chomie­niu Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych. Sko­rzys­tali z tego nie tylko studenci.

20. let­nia współpraca między obu uczel­ni­ami to także 50 wspól­nych pub­likacji, wiele refer­atów przy­go­towanych razem przez naukow­ców z obu uczelni i prezen­towanych na między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach w całej Europie, staże naukowe w Gis­sen i w Zielonej Górze. Kole­jną inic­jatywą prof. M. Klytty było włączenia do współpracy Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Tallinie (Esto­nia) oraz Politech­niki Lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie sieci współpracy CUCEE (Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe) w roku 2000. Następ­nym krok­iem było rozsz­erze­nie współpracu­ją­cych ze sobą wyższych szkół o Uni­w­er­sytet Tech­niczny im. Gedymina w Wilnie (Litwa), Politech­nikę Śląską w Gli­wicach i Uni­w­er­sytet Tech­niczny w Mińsku (Białoruś) w kole­jnych lat­ach. W ten sposób pow­stała dla Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i THM sze­roka plat­forma współpracy z uczel­ni­ami Europy Środ­kowej i Wschod­niej.

Dzięku­jąc za przyz­nane wyróżnie­nie prof. M. Klytta powiedział, że jest ono dla niego tym bardziej cenne, iż otrzy­mał je w kraju, w którym się urodził i wychował. Jego zdaniem tak sze­roka i owocna współpraca była możliwa dzięki zaan­gażowa­niu wielu osób i to jest także ich sukces. Pier­wszy Pro­fe­sor Hon­orowy UZ stwierdził również, że wśród tych osób są również wszyscy rek­torzy UZ i prezy­denci THM, którzy zawsze na tę koop­er­acje patrzyli życ­zli­wym okiem. Pozyski­wanie nowych part­nerów spraw­iło, iż ta współpraca stała się multilateralną.

Zdaniem prof. M. Klytty ksz­tałce­nie młodych ludzi powinno odby­wać się na 3 płaszczyz­nach. Powinno mieć ono między­nar­o­dowy charak­ter, by po zakończe­niu studiów mogli się odnaleźć i pod­jąć pracę w każdym europe­jskim kraju. Powinno to także doty­czyć zarówno ich wiedzy mery­to­rycznej, jak i osobowości, by potrafili się odpowied­nio znaleźć i zachować w każdej sytu­acji. W 2004 r. Unia Europe­jska przyjęła nowych członków. Te kraje od Bał­tyku po Morze Czarne potrze­bują nowych strate­gii roz­woju. Absol­wenci Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych powinni być przy­datni przy ich tworzeniu.

Warto dodać, że w ciągu 20 lat ZSZ zielonogórska uczel­nia może się poszczy­cić 50. absol­wen­tami z pod­wójnymi dyplo­mami obu uczelni. 26. spośród nich skończyło elek­trotech­nikę, kole­jnych 20. infor­matykę, a 4. automatykę i robo­t­ykę. Pol­skim koor­dy­na­torem tej owoc­nej współpracy jest dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ z WIEA.

Prof. M. Klytta jest pasjonatem swo­jej pracy i … miłośnikiem muzyki. Zapoc­zątkował bowiem wspólne dzi­ała­nia uczelni part­ner­s­kich na niwie kul­tury. Był inic­ja­torem i współor­ga­ni­za­torem kon­certów „Muzyka w Europie” z udzi­ałem zespołów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz zespołów muzy­cznych i tanecznych uczelni part­ner­s­kich sieci CUCEE. Odbyły się one: w Giessen (2003 i 2005), we Lwowie i Zielonej Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gli­wicach (2016).

Uroczys­tość uświet­nił mini-​recital w wyko­na­niu dr hab. Bogu­miły Tarasiewicz, prof. UZ (mez­zoso­pran), której akom­pan­iował dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ (fortepian), wykład­ow­ców na Wydziale Artysty­cznym UZ, którzy także uczest­niczyli w kon­cer­tach „Muzyka w Europie”.


fot. M. Jan­ion, K. Adamczewski