Aktualności

Serdecznie zapraszamy na obchody 20 Lat współpracy pomiędzy Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen. Uroczys­tości odbędą się 11 maja 2017 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ przy ulicy prof. Z. Szafrana 2 w sali 115 A-​2. W ramach obchodów zostanie wręc­zony pro­fe­sorowii Mar­ius­zowi Klytta z Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (THM, Niemcy), pier­wszy w his­torii UZ, tytuł Pro­fe­sora hon­orowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Poniżej zna­j­duje się szczegółowy pro­gram wydarzenia.

Związki prof. M. Klytty z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim się­gają 1996 r. W tym właśnie roku odbyło się w Zielonej Górze pier­wsze spotkanie prof. M. Klytty, pełniącego wów­czas funkcję dziekana Wydzi­ału Elek­trycznego Fach­hochsule Giessen-​Friedberg, z władzami ówczes­nej Wyższej Szkoły Inżynier­skiej, przek­sz­tał­conej wkrótce w Politech­nikę Zielonogórską. Pod­jęty wów­czas kon­takt umożli­wił pod­pisanie w Giessen, w grud­niu 1997 roku, Umowy o Współpracy Part­ner­skiej obu uczelni. Stworzyło to ramy prawne wszys­t­kich dal­szych wspól­nych przed­sięwz­ięć w lat­ach 19972017.
Wkład prof. M. Klytty w rozwój współpracy między­nar­o­dowej Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego obe­j­muje współpracę w obszarze badań naukowych, dzi­ała­nia przy­czy­ni­a­jące się do umiędzy­nar­o­dowienia pro­cesu ksz­tałce­nia real­i­zowanego przez UZ oraz przed­sięwz­ię­cia na polu kul­tury. Współpraca naukowa z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim, w tym zwłaszcza z Wydzi­ałem IEiA, obe­j­muje real­iza­cję wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych z obszaru elek­trotech­niki i infor­matyki. W wyniku tej współpracy pow­stało ponad 50 pub­likacji, w tym wielu artykułów prezen­towanych wspól­nie na między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach. W real­iza­cji wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych inicjowanych i koor­dynowanych przez prof. M. Klyttę wzięło udział około dwudzi­estu pra­cown­ików naukowych z oby­dwu uczelni. W związku z real­iza­cją pro­jek­tów pra­cown­icy oby­dwu uczelni wielokrot­nie prze­by­wali na uczel­ni­ach part­ner­s­kich odby­wa­jąc m.in. staże badaw­cze czy też wygłasza­jąc refer­aty naukowe.
Kole­jnym krok­iem wspól­nych dzi­ałań zainicjowanych przez prof. M. Klyttę była idea włączenia do współpracy Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego w Tallinie (Esto­nia) i Politech­niki Lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie w roku 2000 sieci współpracy CUCEE (Coop­er­a­tion of Uni­ver­si­ties in Cen­tral and East­ern Europe). Następ­nym etapem w real­iza­cji tej idei było rozsz­erze­nie sieci, w kole­jnych lat­ach, o Uni­w­er­sytet Tech­niczny im. Gedymina w Wilnie (Litwa), Politech­nikę Śląską w Gli­wicach i Uni­w­er­sytet Tech­niczny w Mińsku (Białoruś). Pow­stała w ten sposób dla Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i dla TH Mit­tel­hessen sze­roka plat­forma współpracy z uczel­ni­ami Europy Środ­kowej i Wschod­niej.
Prof. M. Klytta ma ogromny wkład w inter­nacjon­al­iza­cję ksz­tałce­nia stu­den­tów na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim (zwłaszcza na Wydziale IEiA) poprzez umożli­wianie odby­cia części studiów stu­den­tom UZ w THM, w szczegól­ności poprzez inic­jatywę powoła­nia do życia w roku 1998 tzw. Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych UZ i THM (ZSZ UZ-​THM). Była to wtedy wyprzedza­jąca czas (bo wprowad­zona w życie przed Pro­ce­sem Bolońskim) forma studiów, real­i­zowanych częś­ciowo na uczelni macierzys­tej i zagranicznej uczelni part­ner­skiej. Absol­wenci tej formy studiów otrzy­mują jed­nocześnie dyplomy ukończenia oby­dwu uczelni. Na przestrzeni 20 lat prowadzenia ZSZ, około 100 stu­den­tów uczelni sieci CUCEE, w tym już 50 stu­den­tów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, uczest­niczyło w ZSZ uzysku­jąc po ich zakończe­niu, oprócz pol­skiego również niemiecki dyplom.
Prof. Klytta zapoc­zątkował również wspólne dzi­ała­nia uczelni part­ner­s­kich na niwie kul­tury. Był inic­ja­torem i współor­ga­ni­za­torem kon­certów „Muzyka w Europie” z udzi­ałem zespołów Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz zespołów muzy­cznych i tanecznych uczelni part­ner­s­kich sieci CUCEE: w Giessen (2003 i 2005), we Lwowie i Zielonej Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gli­wicach (2016).

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (20_lat_współpracy_UZ-THM-program.pdf)Pro­gram[ ]485 kB