Aktualności

W środę 20 kwiet­nia br. Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wybrała nowe władze WIEA na kadencję 20162020.

W wyniku wyborów nowym dziekanem Wydzi­ału został dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ (doty­chcza­sowy prodziekan d/​s roz­woju), prodziekanem d/​s roz­woju dr inż. Tomasz Gratkowski, a na prodziekana d/​s jakości ksz­tałce­nia wybrano dr inż. Annę Pławiak-​Mowną. Nowo wybrani dziekani swoje funkcje zaczną pełnić 1 wrześ­nia 2016 r.

Serdecznie grat­u­lu­jemy nowym wład­zom Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, wybranym na kadencję 20162020.