Aktu­al­ności

Dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski pro­fe­sorem nauk inżynieryjno-​technicznych

Miło nam poin­for­mować, że postanowie­niem Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Andrzeja Dudy, z dnia 11 lutego 2021 r., dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski, prof. UZ otrzy­mał tytuł pro­fe­sora nauk inżynieryjno-​technicznych.

prof. Rybski_KAZ_.jpg

Ryszard Ryb­ski urodził się w 1952 r. w Przemkowie (woj. dol­nośląskie). W 1969 r. ukończył Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Szprotawie i w tym samym roku rozpoczął stu­dia na Wydziale Elek­trycznym Wyższej Szkoły Inżynier­skiej w Zielonej Górze. W 1973 r. ukończył cztero­let­nie stu­dia inżynier­skie i rozpoczął pracę na swoim macierzystym Wydziale, w Zakładzie Metrologii i Elek­trotech­niki, z cza­sem przek­sz­tał­conym w Insty­tut Automatyki i Metrologii, obec­nie — Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki, z którym zawodowo związany jest do dzisiaj. W 1979 r. ukończył uzu­peł­ni­a­jące stu­dia mag­is­ter­skie. W 1989 r. uzyskał stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie elek­trotech­nika, nadany przez Radę Naukową Insty­tutu Metrologii Elek­trycznej Politech­niki Wrocławskiej, na pod­stawie rozprawy przy­go­towanej pod opieką naukową prof. Ryszarda Got­sza­lka. W 2008 r. otrzy­mał stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w dyscy­plinie elek­trotech­nika, nadany przez Radę Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (obec­nie Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki), na pod­stawie rozprawy habil­i­ta­cyjnej pt. Kom­para­cja imped­ancji w układach z cyfrowymi źródłami napięć sinusoidalnych.

Przed­miotem badań prowad­zonych przez prof. R. Ryb­skiego są zagad­nienia związane z meto­dami i układami pomi­arowymi stosowanymi w dokład­nych pomi­arach wielkości elek­trycznych, w tym zwłaszcza w pomi­arach imped­ancji. Bada­nia kon­cen­trują się na meto­dach i układach przez­nac­zonych do odt­warza­nia i pomi­aru sto­sunku dwóch napięć przemi­en­nych, w tym – z zas­tosowaniem metod i algo­ryt­mów cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów. Obe­j­mują również prob­lematykę kon­strukcji przetworników, przyrządów i sys­temów pomi­arowych przez­nac­zonych do pomi­aru wielkości elek­trycznych i nieelek­trycznych. Wymienionego obszaru badaw­czego doty­czy więk­szość ze 110 opub­likowanych prac naukowych Pro­fe­sora, których jest autorem i współau­torem oraz 3 otrzy­mane patenty.

Czy­taj więcej…

Grant Naukowy

prof. Remigiusz Wisniewski.jpg

Nar­o­dowe Cen­trum Nauki po raz kole­jny ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRE­LUDIUM i SONATA oraz po raz pier­wszy wyniki skierowanego do dok­toran­tów konkursu PRE­LUDIUM BIS. Na lis­tach rankingowych znalazło się ponad osiem­set pro­jek­tów o wartości niemal 668 mln zł.
W rozstrzyg­nię­tych konkur­sach naukowcy złożyli łącznie 4 524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finan­sowa­nia 809 pro­jek­tów o wartości 667 745 974 zł. Finan­sowanie otrzy­mało śred­nio prawie 18 proc. złożonych wniosków.
OPUS jest konkursem skierowanym do sze­rok­iego grona odbior­ców. Nie ma w nim ograniczeń doty­czą­cych etapu kari­ery naukowej lub doświad­czenia w prowadze­niu badań. Konkurs trady­cyjnie cieszył się ogrom­nym zain­tere­sowaniem – do NCN wpłynęły 2 133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadze­niu pro­cesu oceny eksperci zak­wal­i­fikowali do finan­sowa­nia 350 pro­jek­tów o wartości prawie 460 mln zł.
Wśród nich są 4 pro­jekty złożone przez pra­cown­ików naukowych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, wśród nich również pra­cownik Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Panel naukowy ST 6 (Infor­matyka i tech­nolo­gie infor­ma­cyjne: tech­nolo­gie i sys­temy infor­ma­cyjne, infor­matyka, obliczenia naukowe, sys­temy inteligentne), poz. 6 – Nr rejes­tra­cyjny: 2019/​35/​B/​ST6/​01683; Kierownik pro­jektu: dr hab. inż. Remigiusz Grze­gorz Wiśniewski, prof. UZ (kierownik Zakładu Infor­matyki Stosowanej i Elek­tron­iki) – dofi­nan­sowa­nia pro­jektu to 672 000 zł.
Tytuł pro­jektu brzmi: Anal­iza oraz dekom­pozy­cja części steru­jącej sys­temu cyber-​fizycznego opisanego z zas­tosowaniem inter­pre­towanej sieci Petriego.
Pro­jekt badaw­czy doty­czy zas­tosowa­nia inter­pre­towanych sieci Petriego do specy­fikacji części steru­jącej sys­temów cyber-​fizycznych (ang. cyber-​physical sys­tems, CPS). Sys­temy cyber-​fizyczne łączą część obliczeniową z proce­sami fizy­cznymi, których zachowanie jest defin­iowane za pomocą zarówno części cyber­ne­ty­cznej, jak i fizy­cznej sys­temu. Swym zakre­sem pro­jek­towanie sys­temów obe­j­muje m.in. dynamikę kom­put­erów, opro­gramowanie, sieci kom­put­erowe oraz pro­cesy fizy­czne. Sys­temy tego typu są obec­nie powszech­nie uży­wane w wielu dziedz­i­nach życia, wymieni­a­jąc cho­ci­ażby trans­port i moto­ryza­cję, sys­temy medy­czne, inteligentne domy i budynki, sieci społecznoś­ciowe i gry, sys­temy zarządza­nia energią i ciepłem, sieci elek­tryczne czy też sys­temy sieciowe. Część fizy­czna sys­temu odnosi się do real­nego świata (inter­akcja z otocze­niem), pod­czas gdy część cyber­ne­ty­czna steruje obiek­tami i pode­j­muje decyzje.
Głównym celem pro­jektu jest opra­cow­anie nowych, efek­ty­wnych i skutecznych metod anal­izy i dekom­pozy­cji części steru­jącej sys­temu cyber-​fizycznego, opisanej za pomocą inter­pre­towanej sieci Petriego. Pon­adto, będą badane wybrane włas­ności sys­temu cyber-​fizycznego opisanego inter­pre­towaną siecią Petriego, takie jak deter­minizm czy też sposoby mod­e­lowa­nia zależności cza­sowych (czas log­iczny, a czas fizy­czny).
Pro­jekt będzie trwał 36 miesięcy. Będzie w nim uczest­niczyło 5 osób, w tym 2 dok­toran­tów.
Otrzy­mane środki finan­sowe zostaną przez­nac­zone na zakup spec­jal­isty­cznej aparatury (ser­wer obliczeniowy do przeprowadzenia zaawan­sowanych obliczeń algo­ryt­micznych), wyjazdy kon­fer­en­cyjne, planowane jest również zaprosze­nie do Pol­ski wybit­nych spec­jal­istów z dziedziny sys­temów cyber-​fizycznych.
Źródło: https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​i​e​c​i​o​r​o​-​n​a​u​k​o​w​c​o​w​-​z​-​u​z​-​o​t​r​z​y​m​a​l​o​-​g​r​a​n​t​y​-​n​c​n​-​u

Komu­nikat Okrę­gowej Komisji Wybor­czej — WYBORY 2020

Szanowni Państwo,

Okrę­gowa Komisja Wybor­cza (okręg nr 7: Insty­tut Automatyki, Elek­tron­iki i Elek­trotech­niki, Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki, Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych) zaw­iadamia o zbliża­ją­cych się wyb­o­rach przed­staw­icieli do Kolegium Elek­torów oraz przed­staw­icieli do Sen­atu.

Zebranie wybor­cze dla pra­cown­ików należą­cych do grupy pro­fe­sorów oraz pro­fe­sorów uczelni odbędzie się w dniu 11 marca 2020 o godz. 11.00 w sali 115 A2 (ori­en­ta­cyjny czas trwa­nia zebra­nia to 2h). W drodze tajnego głosowa­nia pro­fe­sorowie oraz pro­fe­sorowie uczelni będą wyła­niać ze swo­jego grona 7 przed­staw­icieli do Kolegium Elek­torów oraz 2 przed­staw­icieli do Sen­atu.

Zebranie wybor­cze dla pra­cown­ików należą­cych do grupy pozostałych nauczy­cieli aka­demic­kich, odbędzie się w dniu 11 marca 2020 o godz. 13.15 w sali 115 A2 (ori­en­ta­cyjny czas trwa­nia zebra­nia to 2h). W drodze tajnego głosowa­nia pozostali nauczy­ciele aka­demiccy będą wyła­niać ze swo­jego grona 1 przed­staw­iciela do Kolegium Elek­torów oraz 1 przed­staw­iciela do Sen­atu.

Reg­u­lamin wybor­czy jest udostęp­niony na stronie Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej pod adresem inter­ne­towym: https://​www​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​u​c​z​e​l​n​i​a​n​a​-​k​o​m​i​s​j​a​-​w​y​b​o​r​c​z​a.

Zgłoszenia kandy­datów do Kolegium Elek­torów oraz do Sen­atu można dokony­wać ust­nie pod­czas zebra­nia wybor­czego danej grupy pra­cown­ików lub wnieść na piśmie do komisji wybor­czej na odpowied­nim for­mu­la­rzu dostęp­nym na stronie inter­ne­towej Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej (https://​www​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​k​a​r​t​y​-​z​g​o​s​z​e​n​-​u​k​w​-​1). Zgłosze­nie zaw­iera pisemne oświad­cze­nie kandy­data o zgodzie na kandy­dowanie oraz o spełnie­niu wyma­gań zawartych w Reg­u­laminie Wybor­czym UZ. Zgoda uczest­niczącego w zebra­niu wybor­czym kandy­data może zostać również wyrażona ust­nie pod­czas zebra­nia wybor­czego, ale oświad­cze­nie o spełnie­niu warunków dla kandy­datów musi być pisemne.

Kandy­daci do Kolegium Elek­torów oraz do Sen­atu urodzeni przed dniem 1 sierp­nia 1972 r., zobow­iązuję się złożyć Rek­torowi, z chwilą wyraże­nia zgody na kandy­dowanie, oświad­cze­nie lus­tra­cyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujaw­ni­a­niu infor­ma­cji o doku­men­tach organów bez­pieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych doku­men­tów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534, 1571) albo infor­ma­cję o uprzed­nim złoże­niu oświad­czenia lus­tra­cyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Oświad­czenia lus­tra­cyjne lub infor­ma­cje o wcześniejszym złoże­niu oświad­czenia lus­tra­cyjnego
należy składać do mgr inż. Katarzyny Janas-​Subsar, Dyrek­tora Biura Rek­tora UZ, Rek­torat, ul. Licealna 9, Zielona Góra.

Pisemne zgłoszenia kandy­datur można dostar­czyć Okrę­gowej Komisji Wybor­czej w dni­ach:
3 marca 2020, godz. 10.0012.00 w sali 228 A2,
5 marca 2020, godz. 10.0012.00 w sali 423A A2,
lub pod­czas zebra­nia wybor­czego.

Zain­tere­sowani pra­cown­icy mogą również w dwóch powyższych ter­mi­nach sprawdzić czy zna­j­dują się na lis­tach osób uprawnionych do głosowania.

Pub­liczna obrona mgr inż. Kaz­imierza Krzy­wick­iego

Dziekan i Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zaw­iadami­ają o pub­licznej obronie rozprawy dok­torskiej mgr inż. Kaz­imierza Krzy­wick­iego.
9 sty­czeń budynek A-​2 sala 115, godz­ina 11:00.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Zawiadomienie o obronie.pdf)Zaw­iadomie­nie o obronie.pdf[ ]38 kB

Pub­liczna obrona mgra inż. Pio­tra Witczaka

Dziekan i Rada WIEA UZ zaw­iadami­ają o pub­licznej obronie rozprawy dok­torskiej mgra inż. Pio­tra Witczaka, która odbędzie się w dniu 5 grud­nia 2018 roku o godzinie 10:30 w budynku A-​2, sala 6A.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdf[ ]54 kB

Granty Miniatura 2 NCN dla pra­cown­ików WIEA

W konkur­sie MINIATURA 2 grant w wysokości 16 170 zł otrzy­mał dr inż. Łukasz Paweł Sobolewski z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ na wyjazd kon­fer­en­cyjny związany z real­iza­cją pro­jektu: „Zas­tosowanie opra­cow­anej pro­ce­dury prog­no­zowa­nia do prog­no­zowa­nia kra­jowych skal czasu UTC(k) real­i­zowanych w opar­ciu o masery wodor­owe”.
Jak wyjaś­nia autor pro­jektu: „Pod­stawą do wyz­nacza­nia czasu lokalnego w poszczegól­nych kra­jach jest czas ato­m­owy UTC prze­sunięty o całkow­itą liczbę godzin, odpowiada­jącą lokalnej stre­fie cza­sowej. Prak­ty­czna real­iza­cja jed­nos­tki czasu oparta jest na zegarach ato­m­owych. Takie ustal­e­nia zapewniły gwarancję jed­no­li­tości sys­temów odmierza­nia czasu. Lokalne skale czasu, zwane cza­sem UTC(k), są fizy­cznymi real­iza­c­jami UTC przez Kra­jowe Insty­tuty Metro­log­iczne NMI. Pol­ska Skala Czasu UTC(PL) jest lokalną real­iza­cją uni­w­er­sal­nego czasu koor­dynowanego (UTC) i real­i­zowana jest przez Główny Urząd Miar (GUM) w Warsza­wie. Stanowi ona pod­stawę do odt­warza­nia jed­nos­tek miar czasu i częs­totli­wości oraz wyz­nacza­nia czasu urzę­dowego w Polsce. Jed­nakże, aby zapewnić jak najlep­szą dokład­ność skali UTC(PL) ze skalą UTC wyma­gane jest prog­no­zowanie tejże skali. Doty­chcza­sowe metody posi­adały swoje wady, jak i zalety. Niestety nie umożli­wiały osiąg­nię­cia bardzo dobrej jakości prog­no­zowa­nia. Praca dok­torska doty­czyła zas­tosowa­nia sztucznych sieci neu­ronowych do prog­no­zowa­nia Pol­skiej Skali Czasu UTC(PL), która w tym okre­sie real­i­zowana była w opar­ciu o poje­dynczy, komer­cyjny cezowy zegar ato­m­owy. Otrzy­mane wyniki dla sieci neu­ronowej typu GMDH dały dużo lep­szą jakość prog­no­zowa­nia w sto­sunku do innych metod prog­no­zowa­nia. Wnioski wynika­jące z przeprowad­zonych badań były pod­stawą do opra­cow­a­nia algo­rytmu, który określa pro­ce­durę prog­no­zowa­nia wartości odchyleń dla wybranych kra­jowych skal czasu (UTC(k)) z zas­tosowaniem sieci neu­ronowej typu GMDH.
Obec­nie najlep­sze Kra­jowe Insty­tuty Metro­log­iczne NMI real­izują lokalne skale czasu UTC(k) w opar­ciu o masery wodor­owe dodatkowo nad­zorowane przez dane z pier­wot­nych wzor­ców czasu i częs­totli­wości (fontanny cezowe). Maser wodor­owy charak­teryzuje się odmi­en­nymi właś­ci­woś­ci­ami w sto­sunku do komer­cyjnych zegarów cezowych.
Celem badań będzie sprawdze­nie opra­cow­anej doty­chczas pro­ce­dury prog­no­zowa­nia wartości odchyleń w opar­ciu o sieci neu­ronowe typu GMDH lub jej mody­fikacja pod kątem wyko­rzys­ta­nia tej pro­ce­dury dla skal czasu UTC(k) real­i­zowanych w opar­ciu o masery wodor­owe.
Planowane dzi­ałanie naukowe ma stanowić wstęp do dal­szych badań. Sprawdze­nie możli­wości zas­tosowa­nia opra­cow­anej pro­ce­dury do prog­no­zowa­nia skali czasu UTC(k) real­i­zowanych w opar­ciu o maser wodor­owy nad­zorowany przez fontannę cezową przyniesie wymierny efekt pod­czas prowadzenia badań nad sterowaniem Pol­ską Skalą Czasu UTC(PL), która od 2018 roku jest real­i­zowana przez maser wodor­owy. W Obser­wa­to­rium Astro­ge­o­dy­nam­icznym (AOS) w Borowcu została zain­stalowana fontanna cezowa. Pomiędzy ośrod­kiem AOS w Borowcu, a GUM w Warsza­wie ist­nieje połącze­nie światłowodowe, dzięki któremu możliwe będzie nad­zorowanie zegara real­izu­jącego skalę UTC(PL) za pomocą fontanny cezowej zna­j­du­jącej się w tym ośrodku.”
Przyz­nane w konkur­sie środki dr inż. Ł. Sobolewski przez­naczy na udział w kon­fer­encji zaty­tułowanej: „The Joint Con­fer­ence of the IEEE Inter­na­tional Fre­quency Con­trol Sym­po­sium & Euro­pean Fre­quency and Time Forum”. Odbędzie się ona w dni­ach 1518 kwiet­nia 2019 w Orlando, Florida, USA. Dr inż. Ł. Sobolewski przy­go­towuje artykuł na tę kon­fer­encję i ma nadzieję, że zostanie on przyjęty przez jej organizatorów.

Grant w pro­gramie Miniatura 2 otrzy­mał również dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, kierownik Zakładu Infor­matyki Stosowanej w Insty­tu­cie Inżynierii Elek­trycznej Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego na real­iza­cję pro­jektu „Mod­e­lowanie sys­temów cyber-​fizycznych z zas­tosowaniem inter­pre­towanej sieci Petriego — staż naukowy w UC Berke­ley”. Środki finan­sowe w wysokości 28 930 zł zostaną wyko­rzys­tane na real­iza­cję stażu naukowego w Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim w Berke­ley, który odbędzie się na przełomie marca i kwiet­nia 2019 roku.
W ramach przyz­nanego grantu autor pro­jektu planuje przeprowadze­nie badań pod­sta­wowych pod kątem możli­wości zas­tosowa­nia inter­pre­towanej sieci Petriego w mod­e­lowa­niu sys­temów cyber-​fizycznych (ang. Cyber-​Physical Sys­tems, CPS). Sieci Petriego umożli­wiają graficzną reprezen­tację sys­temu, a ich najwięk­szą zaletą jest uwzględ­nie­nie relacji współ­bieżności zachodzą­cych w danym sys­temie. Dodatkowo, ofer­ują sze­roką gamę metod anal­izy i dekom­pozy­cji, wspo­ma­ga­ją­cych mod­e­lowanie oraz wery­fikację pro­jek­towanego sys­temu.
Dr hab. inż. R. Wiśniewski planuje przeprowadze­nie badań zori­en­towanych na opra­cow­anie oraz zaadap­towanie ist­nieją­cych metod mod­e­lowa­nia, anal­izy oraz dekom­pozy­cji inter­pre­towanej sieci Petriego do pro­jek­towa­nia CPS. W tym celu odbędzie staż naukowy w Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim w Berke­ley (ang. Uni­ver­sity of Cal­i­for­nia, Berke­ley), u wybit­nego spec­jal­isty z zakresu sys­temów cyber-​fizycznych, prof. Edwarda A. Lee. Planowany staż poz­woli zwery­fikować rzeczy­wistą przy­dat­ność stosowa­nia inter­pre­towanych sieci Petriego w mod­e­lowa­niu CPS.

Hon­orowe wyróżnie­nie dla prof. Józefa Kor­bicza

Miło nam poin­for­mować, że pod­czas uroczys­tej inau­gu­racji roku aka­demick­iego 2018/​2019 na Politech­nice Rzes­zowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki otrzy­mał medal „Zasłużonym dla Politech­niki Rzeszowskiej”.

Jest to wyróżnie­nie hon­orowe obok dok­toratu hon­oris causa, przyz­nawane przez Senat Politech­niki Rzes­zowskiej, a nadawane wybit­nym pra­cown­ikom oraz osobom spoza uczelni szczegól­nie zasłużonym dla Politech­niki Rzes­zowskiej. Medal jest przyz­nawany od 1976 roku.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!

medal dla prof. J. Korbicza właściwy.jpg

Ruszyła rekru­tacja doty­cząca wyjazdów pra­cown­ików w ramach pro­gramu Eras­mus+

Biuro Współpracy z Zagranicą Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego uprze­jmie infor­muje, że ruszyła rekru­tacja doty­cząca wyjazdów pra­cown­ików do kra­jów pro­gramu w roku aka­demickim 2018/​2019 w ramach Erasmus+.

Pra­cown­icy uczelni mają możli­wość wyjazdu w celu:

  • prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych na zagranicznej uczelni posi­ada­jącej Kartę Eras­musa dla Szkol­nictwa Wyższego, z którą pod­pisana jest umowa międzyinstytucjonalna,
  • szkole­niowym, doty­czą­cym doskonale­nia umiejęt­ności i kwal­i­fikacji potrzeb­nych w pracy, wymi­any doświad­czeń, posz­erza­nia wiedzy w danej dziedzinie. Szkole­nie może odbyć się w insty­tuc­jach zagranicznych np. szkołach wyższych, przed­siębiorstwach, orga­ni­za­c­jach, insty­tuc­jach eduka­cyjnych itp.


Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące wyjazdów w ramach pro­gramu ERAS­MUS+ zna­j­dują się pod adresem:

wyjazd dydak­ty­czny — http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​e​-​a​k​a​d​e​m​i​c​c​y​/
wyjazd szkole­niowy — http://​www​.eras​mus​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​c​y​-​n​i​e​d​y​d​a​k​t​y​c​z​n​i​/

Zapraszamy serdecznie do udziału.